STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 10, pozycja: 94, Sygnatura: VI ACa 413/15
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z treści art. 385[1] § 1 k.c. wynika, że kontroli abstrakcyjnej podlegają wyłącznie postanowienia wzorców umów, które mogą być zawierane przez przedsiębiorców z konsumentami, albowiem tylko takie postanowienia mogą kształtować prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. W sytuacji, gdy po obydwu stronach umowy występują przedsiębiorcy, spełnienie przesłanek określonych w art. 385[1] § 1 k.c. nie jest możliwe. Sąd Apelacyjny w Warszaw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 8 marca 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 10, pozycja: 95, Sygnatura: I ACa 961/15
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zrzeczenie się własności nieruchomości, bez wykazania rzeczywistej konieczności dokonania takiej czynności związanej z przymusową sytuacją powoda i brakiem możliwości zastosowania w terminach ustawowych innych instytucji prawa cywilnego (art. 88 k.c.), nie pozwala na podważanie skutków przeniesienia własności nieruchomości na podstawie art. 58 § 2 k.c. Sąd Apelacyjny w Gdańsku – I Wydział Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 8 marca 2016 r., na rozprawie, sprawy z powództwa H. O., przeci [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 17 października 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 4, pozycja: 29, Sygnatura: I ACa 549/14
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ponieważ zastosowanie przepisu art. 5 k.c. ma charakter wyjątkowy, podnoszący zarzut nadużycia prawa przez przeciwnika, powinien wykazać, że zaistniały wyjątkowe okoliczności, które skutki zgłoszenia tego zarzutu niweczyłyby, takie jak charakter uszczerbku jakiego doznał poszkodowany, przyczyna opóźnienia i czas trwania tego opóźnienia. Ocena, czy doszło do nadużycia prawa przy podniesieniu zarzutu przedawnienia, powinna być dokonywana w oparciu o obiektywne kryteria. Sąd Apelacyjny w Łodzi, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 października 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 6, pozycja: 49, Sygnatura: V ACa 245/14
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W wypadku zastrzeżenia kary umownej wierzyciel nie ma obowiązku wykazania faktu szkody i jej wysokości. Zobligowany jest jedynie udowodnić, że kara umowna została skutecznie zastrzeżona oraz że doszło do nienależytego wykonania lub niewykonania zobowiązania. Zagadnienie wysokości szkody może mieć natomiast znaczenie dla miarkowania kary umownej, gdyż w art. 484 § 2 k.c. ustawodawca przewidział możliwość zmniejszenia jej na żądanie dłużnika, po pierwsze – gdy zobowiązanie zostało w znacznej [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 lipca 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 7, pozycja: 59, Sygnatura: I ACa 309/14
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Pozorność czynności prawnej, czyli tzw. czynności prawnej dysymulowanej, istnieje wtedy, gdy strony stwarzają pozór dokonania jednej czynności prawnej, podczas gdy w rzeczywistości dokonują innej czynności (tu przykład – zawierają umowę darowizny, gdy w rzeczywistości chodzi o sprzedaż). Istnieje zatem taka sytuacja, w której element ujawniony stanowi inny typ umowy, niż element ukryty. Tymczasem w wypadku wskazania w umowie innej ceny niż rzeczywiście zapłacona, dochodzi do zatajenia t [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 lipca 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 4, pozycja: 30, Sygnatura: I ACa 343/14
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zachodzą daleko idące odrębności między unormowaniem art. 59 k.c. a unormowaniem art. 527–534 k.c. Roszczenie wywodzone z art. 59 k.c. wymaga udowodnienia innych przesłanek, niż roszczenie wywodzone z art. 527 i nast. k.c. Przepis art. 59 k.c. umożliwia zaspokojenie przysługującego osobie trzeciej takiego roszczenia, któremu zadośćuczynienie byłoby niemożliwe całkowicie lub częściowo wskutek wykonania umowy zawartej przez zobowiązanego do zaspokojenia tego roszczenia z inną osobą, roszczen [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 czerwca 2014 r.,

Rocznik: 2014, miesiąc: 12, pozycja: 92, Sygnatura: V ACa 67/14
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd cywilny związany jest ustaleniami zawartymi w sentencji wyroku i kwalifikacją przestępstwa, uwzględniającymi jego znamiona, za popełnienie którego pozwany został prawomocnie skazany. Zasada wyrażona w art. 11 k.p.c. nie stoi jednak na przeszkodzie czynieniu przez sąd cywilny własnych ustaleń w części wykraczającej poza znamiona konkretnego czynu, także ewentualnie mniej korzystnych dla pozwanego. Tym bardziej nie doznaje przeszkód sąd cywilny w samodzielnym ustaleniu skutków czynu stanowiące [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 18 czerwca 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 7, pozycja: 57, Sygnatura: I ACz 1034/14
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Co do zasady miejsce wprowadzenia produktu do obrotu (zarówno na tle art. 10, jak i art. 13 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – Dz.U. nr 153 z 2003 r., poz. 1503, z późn. zm.) stanowi miejsce zdarzenia wywołującego szkodę. Nie upoważnia to jednak do przyznawania właściwości miejscowej każdemu sądowi, w którego okręgu produkt ten jest dostępny. Pojęcie „zdarzenia wywołującego szkodę” z art. 35 k.p.c. w odniesieniu do czynów nieuczciwej konkur [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 maja 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 10, pozycja: 85, Sygnatura: VI ACa 601/13
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z uwagi na brak podmiotowości prawnej spółki cywilnej nie jest możliwe do objaśnienia mechanizmu przewidzianego w art. 551 § 2 k.s.h. (przekształcenie spółki cywilnej w inną spółkę handlową, za wyjątkiem spółki jawnej) stosowanie wprost zasady kontynuacji. Nie można bowiem w tym wypadku przyjmować tożsamości podmiotowej spółki przekształcanej i przekształconej. Z tych względów wskazuje się na zasadę sukcesji uniwersalnej praw składających się na wspólny majątek wspólników i zobowiązań kwalifikow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 20 maja 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 12, pozycja: 93, Sygnatura: I ACa 1534/13
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Istotę podstępu stanowi niedozwolone naruszenie swobody decyzji innej osoby poprzez wytworzenie lub podsunięcie jej fałszywych przesłanek rozumowania, co z kolei prowadzi albo do podjęcia przez nią decyzji opartej na tych przesłankach, albo utwierdza ją w błędzie, skądinąd powstałym spontanicznie. Podkreślić należy przy tym, że nikt nie jest zwolniony od obowiązku myślenia i dbania o własne interesy. Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2014 r., na rozprawie, sprawy z powództ [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, [2], 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU