STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 5 kwietnia 2007 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 10, pozycja: 48, Sygnatura: II AKa 52/07
Data wprowadzenia do systemu: 03-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nieprzydatność środka do realizacji celu może wynikać nie tylko z jego nieprzydatności jakościowej, ale również z jego użycia w niewystarczającej ilości, z czego sprawca nie zdaje sobie sprawy. Tak będzie jednak wtedy tylko, gdy ta ilość środka, którym sprawca dysponuje i którą używa do realizacji swojego zamiaru, już w momencie rozpoczęcia działania nie może wywołać żadnego zagrożenia dla atakowanego dobra prawnego. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu sprawy Agnieszki R., oska [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 7, pozycja: 83, Sygnatura: III CZP 112/05
Data wprowadzenia do systemu: 24-08-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zwrot kwoty równej bonifikacie w cenie sprzedaży udzielonej nabywcy nieruchomości, o którym mowa w art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. nr 261 z 2004 r., poz. 2603 ze zm.), może być zabezpieczony hipoteką kaucyjną. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2005 r., sygn. III CZP 112/05. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 listopada 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 2, pozycja: 22, Sygnatura: III CZP 64/04
Data wprowadzenia do systemu: 14-04-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Gmina, a nie Skarb Państwa jest biernie legitymowana w procesie o naprawienie szkody wynikłej wskutek wydania przed dniem 27 maja 1990 r. ostatecznej decyzji administracyjnej, jeżeli stwierdzenie jej nieważności lub stwierdzenie, że wydana została z naruszeniem prawa nastąpiło po tej dacie (art. 36 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych - Dz.U. nr 32, poz. 191, ze zm.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 października 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 4, pozycja: 50, Sygnatura: I CK 71/04
Data wprowadzenia do systemu: 06-07-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Umowa o budowę bez dostarczenia projektu przez inwestora jest zwykłą umową o dzieło i nie mają do niej zastosowania przepisy o umowie o roboty budowlane. 2. Samo złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, z określeniem we wniosku wierzytelności będącej przedmiotem roszczenia, przerywa bieg przedawnienia. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa W. Przedsiębiorstwa Budowlanego "B." Spółki z o.o. w W. przeciwko "M." Joint Venture Spółce z o.o. w W., o zapłatę, po rozpoznaniu, na rozprawie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 listopada 2003 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 6, pozycja: 79, Sygnatura: III CZP 78/03
Data wprowadzenia do systemu: 04-08-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie można mówić o braku współdziałania banku w wykonywaniu umowy kredytowej, jeżeli nie korzysta on, mimo sugestii kredytobiorcy - zastawcy, z przewidzianego w umowie zastawniczej sposobu zaspokojenia zabezpieczonej zastawem wierzytelności. Bank w takim przypadku wykonuje bowiem swoje uprawnienia podmiotowe wynikające z takiej umowy. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Marka K., przeciwko Bankowi Śląskiemu S.A. w K., o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności, po rozstrzygnięciu w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 7, pozycja: 58, Sygnatura: III RN 241/01
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podmiot, który został wykreślony z rejestru podatników VAT przed złożeniem deklaracji podatkowej w podatku VAT, z której wynika kwota naliczonego podatku VAT, nie ma prawa do zwrotu lub odliczenia tego podatku. Z UZASADNIENIA Małżonkowie utworzyli spółkę cywilną, która została przez nich rozwiązana w dniu 3 stycznia 2000 r. Natomiast w dniu 25 stycznia 2000 r. małżonkowie złożyli deklarację miesięczną w podatku VAT, dotyczącą grudnia 1999 r. W powyższej deklaracji wykazana została przez małżo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 3, pozycja: 20, Sygnatura: III CZP 67/02
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Spółka cywilna nie ma zdolności upadłościowej i SN odmówił udzielenia odpowiedzi w pozostałym zakresie. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku PH "B." s. c. w B. B. Bartosz S. i Korneliusz S. o ogłoszenie upadłości, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 6 listopada 2002 r., przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej Iwony K., zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej, postanowieniem z dnia 11 lipca 2002 r., sygn. akt V Gz 20/02: "1. Czy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 3, pozycja: 22, Sygnatura: III CZP 59/02
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Właściwy organ może żądać zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji w wypadku zbycia lokalu mieszkalnego przez osobę bliską spadkodawcy przed upływem terminu określonego w art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. nr 115, poz. 741 ze zm.) na rzecz osoby nie będącej bliską zbywcy w rozumieniu tej ustawy. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Gminy Miejskiej Z., przeciwko Mirosławowi S. o zapłatę, po rozstrzygnięci u w Izbie Cywilnej, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 3, pozycja: 20, Sygnatura: III CZP 67/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Spółka cywilna nie ma zdolności upadłościowej i SN odmówił udzielenia odpowiedzi w pozostałym zakresie. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku PH "B." s. c. w B. B. Bartosz S. i Korneliusz S. o ogłoszenie upadłości, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 6 listopada 2002 r., przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej Iwony K., zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej, postanowieniem z dnia 11 lipca 2002 r., sygn. akt V Gz 20/02: "1. Czy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 października 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 3, pozycja: 23, Sygnatura: III CZP 61/02
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Komornik, który na podstawie art. 773 k.p.c. przejął dalsze prowadzenie egzekucji świadczenia pieniężnego stwierdzonego administracyjnym tytułem wykonawczym, pobiera od dłużnika - na zasadach określonych w art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. nr 133, poz. 882 ze zm.) - całą opłatę egzekucyjną w wysokości przewidzianej w art. 49 tej ustawy. Sąd Najwyższy, w sprawie ze skargi wierzyciela Skarbu Państwa (Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ch.), na [...]
[pełny tekst]POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU