STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 1 lipca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 5, pozycja: 62, Sygnatura: I ACa 237/99
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Akt administracyjny pochodzący od organu uprawnionego do wydania aktu danego rodzaju wyraża władcze działanie prawne organu administracji skierowane na wywołanie konkretnych, indywidualnie oznaczonych skutków prawnych. Skutek prawny aktu administracyjnego polega na tym, że akt ten tworzy, zmienia lub ustala w sposób wiążący stan prawny pewnej rzeczy. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu w dniu 1 lipca 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Marii Ł.-S. przeciwko Skarbowi Państwa - Wojewodz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 7 maja 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 3, pozycja: 32, Sygnatura: I ACa 189/99
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Członek spółdzielni może zaskarżyć do sądu każdą uchwałę walnego zgromadzenia z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub statutu, a zatem nie ma podstawy do zaskarżenia do sądu uchwał rady nadzorczej spółdzielni. Od uchwały rady nadzorczej służy natomiast członkowi odwołanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym do walnego zgromadzenia. Otwarcie drogi sądowej do zaskarżenia uchwały następuje dopiero po wyczerpaniu postępowania wewnątrzspółdzielczego przewidzianego w art. 32 Prawa spółdziel [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 kwietnia 1999 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 7, pozycja: 91, Sygnatura: I ACa 1387/98
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli konieczne było uzyskanie przez spółkę z udziałem zagranicznym zezwolenia na nabycie nieruchomości, chociaż nabycie miało się odbyć w toku postępowania upadłościowego i zgodnie z dyspozycjami zawartymi w postanowieniach sędziego komisarza, to podobnie konieczne było uzyskanie zezwolenia przez państwową osobę prawną na zbycie przedsiębiorstwa spółce z udziałem zagranicznym, pomimo że zbycie miało się odbyć w toku postępowania upadłościowego. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 4 marca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 9, pozycja: 106, Sygnatura: I ACa 636/98
Data wprowadzenia do systemu: 28-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Umowa franchisingu jest umową wzajemną, jednakże w jej przypadku z reguły ma się do czynienia z niewymiernością wielu, nawet podstawowych świadczeń dokonywanych przez dawców franchisingu. Trudno bowiem w sposób wymierny ocenić udostępnienie koncepcji systemowej prowadzenia przedsiębiorstwa handlowego, doświadczenia zawodowego, oznaczenia przedsiębiorstwa, a także licencji znaku towarowego, czy innych praw własności intelektualnej. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 199 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 marca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 3, pozycja: 31, Sygnatura: I ACa 687/98
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
O tym, czy znak towarowy jest powszechnie znany, przesądza powszechna jego znajomość przede wszystkim wśród potencjalnych nabywców. Jednakże ze względu na daleko posuniętą specjalizację produkcji nie da się wykluczyć, że ów krąg potencjalnych nabywców będzie się ograniczał do zamkniętej grupy specjalistycznych nabywców. Niekoniecznie więc znak znany w tej grupie będzie znany przeciętnemu nabywcy, który nie uczestniczy w tym specjalistycznym obrocie, stąd nie było podstaw do odmowy przeprowadzeni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 9 lutego 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 5, pozycja: 63, Sygnatura: I ACa 1105/98
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku powództwa o ustalenie (art. 189 k.p.c.), sąd ma obowiązek badania z urzędu, czy po stronie powoda występuje interes prawny w domaganiu się ustalenia. Niezbadanie przez sąd istnienia interesu prawnego jest równoznaczne z niewyjaśnieniem wszystkich okoliczności faktycznych, istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy i świadczy o nierozpoznaniu istoty sprawy. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 1999 r. sprawy z powództwa Bogdana Z. i Witolda Z. przeciwko Gminie P. o zw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 stycznia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 5, pozycja: 60, Sygnatura: I ACa 582/98
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W postępowaniu cywilnym, wywołanym wniesieniem skargi o wznowienie postępowania, nie jest dopuszczalne odpowiednie stosowanie przepisu art. 378 § 3 k.p.c. Specjalny charakter skargi o wznowienie postępowania wyklucza bowiem stosowanie przy jej rozpatrywaniu przepisów regulujących postępowanie odwoławcze. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Bolesława J. przeciwko Jadwi-dze K., Robertowi W. i Lechowi J. przy udziale interwenienta [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 grudnia 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 5, pozycja: 58, Sygnatura: I ACa 996/98
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Dopuszczalne jest powództwo o ustalenie nieważności uchwały w wypadku jej bezwzględnej nieważności, jednakże powinno być ono wniesione w trybie art. 189 k.p.c. na zasadach ogólnych. II. Brak jest podstaw, by zasadę z art. 365 § 4 Kodeksu handlowego rozciągać na akcjonariusza banku spółki akcyjnej, w której kapitale akcyjnym spółka ta ma znaczny pakiet akcji. Akcje nie są akcjami własnymi spółki, a są akcjami innego podmiotu o odrębnej osobowości prawnej. Akcjonariusz ten ma niczym nieogranic [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2 grudnia 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 9, pozycja: 105, Sygnatura: I ACa 941/98
Data wprowadzenia do systemu: 28-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Powierzenie pieczy nad samochodem na podstawie umowy przechowania podmiotowi prowadzącemu parking strzeżony, będącemu przedsiębiorcą innym niż hotel powoduje, iż hotel nie ma możliwości sprawowania pieczy nad rzeczą. Umieszczenie zatem przez posiadacza pojazdu - w imieniu własnym - samochodu na parkingu strzeżonym przez przedsiębiorcę odrębnego od hotelu, nawet jeżeli parking został wskazany danemu posiadaczowi przez obsługę hotelową, nie oznacza "wniesienia rzeczy" w rozumieniu art. 846 § 2 k.c [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 1 grudnia 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 5, pozycja: 64, Sygnatura: I ACa 679/98
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zmiana przeznaczenia nieruchomości z rolnej na działki budowlane, wyłącza nieruchomość spod działania przepisów dekretu z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej, również stanowiła podstawę do uznania, że nieruchomość leśna, wskutek dokonanej parcelacji, utraciła swój dotychczasowy charakter. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 1998 r. sprawy z powództwa Anny R. i Ignacego D. przeciwko Skarbowi Państwa -Nadleśnictwu Ch. i Agencji Własności Rolnej Skarbu [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, [11], 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU