STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 18 grudnia 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 9, pozycja: 101, Sygnatura: I ACa 662/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Premiowy bon oszczędnościowy, wydany w oparciu o zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 1971 r. w sprawie upoważnienia Powszechnej Kasy Oszczędności do wypuszczenia premiowych bonów oszczędnościowych (M.P. Nr 33 z 1971 r., poz. 210), jest szczególną postacią rachunku bankowego i na podstawie art. 13 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny nie podlega waloryzacji sądowej z art. 3581 § 3 K.c. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 kwietnia 1998 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 9, pozycja: 102, Sygnatura: I ACa 894/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 656 k.c. ma zastosowanie do wyczerpująco wyliczonych roszczeń stron umowy o roboty budowlane. Jest zatem przepisem szczególnym i nie może być rozszerzające interpretowany, co oznacza, ze nie ma on zastosowania (a tym samym nie mają zastosowania przepisy umowy o dzieło) do wszystkich pozostałych roszczeń stron wynikających z umowy o roboty budowlane. W szczególności nie ma on zastosowania do roszczeń wykonawcy o zapłatę należnego wynagrodzenia. Roszczenia te - z braku przepisu szczególnego - [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 14 maja 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 9, pozycja: 103, Sygnatura: I ACr 177/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli zidentyfikowany został kierujący pojazdem - sprawca szkody (złodziej) oraz ustalone zostały dane dotyczące pojazdu, wówczas odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej ponosi właściwy zakład ubezpieczeń, któremu służą roszczenia zwrotu przeciwko złodziejowi (§ 10 pkt 3 oraz § 33 rozporządzenia). Jeżeli natomiast sprawca szkody nie mógł być zidentyfikowany, tj. nie można było ustalić tożsamości kierującego pojazdem (w tym również złodzieja), [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 listopada 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 9, pozycja: 104, Sygnatura: I ACa 408/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dochodzenie roszczeń wynikających z wydobywania kopaliny nie stanowiącej części składowej nieruchomości, nie przysługuj e właścicielowi gruntu lecz właścicielowi kopaliny. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 października 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 10, pozycja: 114, Sygnatura: I ACr 522/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pozostawienie wypełnionego blankietu zamówienia nie może stanowić w świetle art. 60 k.c. oświadczenia woli, ponieważ po to, aby przejaw woli był istotnie oświadczeniem woli w rozumieniu prawa cywilnego, musi on odpowiadać trzem przestankom: być wolnym od przymusu fizycznego, wyrażać wolę wywołania określonego skutku cywilnoprawnego i być na tyle zrozumiałe, aby przynajmniej w drodze wykładni móc utrwalić jego sens. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 maja 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 10, pozycja: 115, Sygnatura: I ACr 78/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wspólnik - dokonując czynności z zakresu zwykłych czynności spółki cywilnej, czy też dokonując czynności nagłej przekraczającej ten zakres działa we własnym imieniu lecz w interesie pozostałych wspólników, zgodnie z ich domniemaną wolą. Sprzeciw pozostałych wspólników powoduje, że wspólnik traci umocowanie do podejmowanych działań. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 maja 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 10, pozycja: 116, Sygnatura: I ACa 227/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 170 k.c. dotyczy również prawa zastawu i jego wygaśnięcia wskutek nabycia własności rzeczy przez nabywcę w dobrej wierze, który nie wie o obciążeniu rzeczy zastawem. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 16 maja 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 10, pozycja: 117, Sygnatura: I ACr 78/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odpowiedzialność przechowawcy nie może przekraczać wysokości szkody będącej następstwem kradzieży pojazdu, czyli równowartości samochodu z jego wyposażeniem.Nie pozostaje w normalnym związku przyczynowym niewykonanie umowy ze szkodą powoda wynikającą z tego, że utracony pojazd byt przedmiotem umowy leasingu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2 października 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 10, pozycja: 118, Sygnatura: I ACa 548/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Użytkowanie wieczyste ma charakter cywilnoprawny. Nie zmienia tego stanu rzeczy fakty iż prawo użytkowania wieczystego poprzednika określone zostało w drodze decyzji administracyjnej. Decyzja ta nie ma bowiem roli prawotwórczej, a stwierdza jedynie stan powstać z mocy prawa. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 marca 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 1, pozycja: 8, Sygnatura: I ACz 45/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd polski orzekając w przedmiocie stwierdzenia wykonalności lub nadania klauzuli wykonalności zagranicznego sądu polubownego, musi dokonać oceny przesłanek dopuszczalności wykonania orzeczenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, odwołując się do obowiązujących w danych stosunkach cywilnych przepisów zarówno krajowych, jak i umów międzynarodowych. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, [15], 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU