STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 lutego 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 1, pozycja: 9, Sygnatura: I ACr 31/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podejmowanie przez zgromadzenie wspólników uchwał z określeniem, jak należy ustalić cenę zbytu udziału jednego ze wspólników - nie należy do kompetencji walnego zgromadzenia wspólników. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 grudnia 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 1, pozycja: 10, Sygnatura: I ACr 1191/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kryterium dochodowości (zysku) nie jest immanentną cechą działalności gospodarczej. Działalność tę wyróżnia bowiem zawodowy charakter, związana z nim powtarzalność podejmowanych działań, podporządkowanie zasadom racjonalnego gospodarowania oraz uczestniczenie w obrocie. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 14 marca 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 1, pozycja: 11, Sygnatura: I ACr 31/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro przepisy o charakterze bezwzględnie obowiązującym wymagają, by wybór nabywcy nastąpił w drodze publicznego przetargu, o szczegółowo uregulowanym przebiegu, dokumentowanym protokołem, prowadzonego przez trzyosobową komisję powołaną spośród pracowników sprzedawcy, lub przez podmiot gospodarczy dający rękojmię należytego wykonania zlecenia, nie można przyjąć, że rezultatem tej procedury nie jest równorzędne związanie obu stron wynikiem przetargu, w postaci zobowiązania do przeniesienia na oso [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 czerwca 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 2, pozycja: 24, Sygnatura: I ACr 298/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art.158 Kodeksu handlowego, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można zawiązać w celach gospodarczych. Celem gospodarczym jest zarówno prowadzenie działalności zmierzającej do uzyskania czystego zysku i przysporzeń majątku na rzecz spółki, jak również spłata długów. Przejściowy brak wypłaty zysku wobec konieczności spłaty powstałych zadłużeń nie może być przesłanką decydującą o rozwiązaniu spółki bez rozważania, w jaki sposób działanie takie rzutuje na dalszy byt spółki. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 grudnia 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 4, pozycja: 44, Sygnatura: I ACr 1013/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Renoma przedsiębiorstwa rozumiana jako ogół pozytywnych wyobrażeń i ocen konsumentów o wyrobach tego przedsiębiorstwa, może być traktowana jako dobro osobiste osoby prawnej, do którego mają odpowiednie zastosowanie, poprzez art. 43 k.c., dyspozycje art. 23 i 24 k.c. Te bowiem wartości niemajątkowe, dzięki którym osoba prawna może funkcjonować w obrocie zgodnie ze swym zakresem działania, są jej dobrami osobistymi. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 listopada 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 4, pozycja: 45, Sygnatura: I ACz 883/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Działalność gospodarczą charakteryzują: zawodowy, a więc stały charakter, związana z nim powtarzalność podejmowanych działań, podporządkowanie zasadzie racjonalnego gospodarowania oraz uczestnictwo w obrocie gospodarczym. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 marca 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 5, pozycja: 58, Sygnatura: I ACr 16/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zasada dyspozycyjności stron w zakresie wniosku o zawieszenie postępowania nie jest nieograniczona. Ze sformułowania sąd „może” zawiesić postępowanie w sprawie na zgodny wniosek stron wynika, że wnioskiem takim sąd nie jest związany. Sąd zawiesza postępowanie na zgodny wniosek stron wówczas, gdy uzna, że jest to celowe i zgodne zarówno z interesem stron, jak i z interesem społecznym. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 lutego 1997 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 10, pozycja: 109, Sygnatura: I ACa 28/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Bank, jako instytucja profesjonalnie zajmująca się udzielaniem kredytów i oceną sytuacji majątkowej kredytobiorców i poręczycieli, winien liczyć się z ograniczeniami wynikającymi z art. 36 § 2 k.r.o. i uprzednio zbadać, czy poręczenie w konkretnej sytuacji jest, czy też nie jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu majątkiem wspólnym, ewentualnie zadbać o uzyskanie zgody małżonka poręczyciela.2. Umowa poręczenia, przez którą poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wyko [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 grudnia 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 10, pozycja: 110, Sygnatura: I ACa 38/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony, dłużnik powinien przy dołożeniu wymaganej staranności spełnić je w terminie odpowiadającym właściwości zobowiązania, a w każdym razie świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do jego wykonania.Oceniając pod tym kątem zachowanie pozwanego banku należy uznać, że wystąpienie do sponsora emisji o weryfikacje świadectw depozytowych akcji nabytych przez powoda dopiero po upływie 15 dni od złożenia przez niego zlecenia, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 8 maja 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 10, pozycja: 111, Sygnatura: I ACr 163/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ograniczenie przejęcia długów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa w umowie sprzedaży tego przedsiębiorstwa w granicach przepisu art. 55 k.c. bez zgody wierzycieli, może rzutować tylko na wzajemne roszczenia pomiędzy zbywcą a nabywcą przedsiębiorstwa, który zaspokoi zobowiązania wobec wierzycieli nie przejęte z przedsiębiorstwem. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, [16], 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU