STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 12 września 1997 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 11, pozycja: 127, Sygnatura: I ACz 397/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wartością przedmiotu sporu w sprawach o roszczenia kupującego o zwrot ekwiwalentnego świadczenia na skutek odstąpienia od umowy wzajemnej jest różnica wartości podlegających zwrotowi świadczeń. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 31 lipca 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 4, pozycja: 33, Sygnatura: I ACr 308/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Działanie podmiotu gospodarczego z zakresu komunikacji, który na dwóch odcinkach tras najbardziej uczęszczanych, w dniach i godzinach największego zapotrzebowania, dokonuje przewozów pasażerskich kilkoma samochodami, jakkolwiek zgodne z interesem klientów, narusza w pewnym stopniu interes innego przedsiębiorstwa komunikacyjnego, które od wielu lat zajmowało dominującą pozycję na rynku samochodowym przewozów pasażerskich, tą samą trasą i to wcześniej.Zjawisko takie zasługuje jednak na pozytywną o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 września 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 4, pozycja: 34, Sygnatura: I ACR 595/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 374 k.h., ani odpowiadający mu przepis art. 203 k.h. nie wprowadza rozróżnienia pomiędzy pojęciem „członek zarządu” a „członek zarządu działający jako osoba trzecia”. Przepisy te używają wyłącznie pojęcia „członek zarządu” i odnoszą je do wszystkich umów, jakie członek zarządu można zawierać ze spółką. Odmienne traktowanie członka zarządu oraz członka zarządu działającego jako osoba trzecia w stosunku do spółki jest sztuczna i nie znajduje uzasadn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 listopada 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 4, pozycja: 35, Sygnatura: I ACr 852/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niewypłacalną w rozumieniu art. 527 § 2 k.c. jest osoba, która nie posiada środków na pokrycie swoich zobowiązań, zaś przy ocenie niewypłacalności o wyższym stopniu, należy brać pod uwagę w zasadzie każde powiększenie rozmiarów niewypłacalności. Podstawą do uznania tej przesłanki za spełnioną nie jest bezskuteczność egzekucji, bowiem niedostateczność majątku dłużnika można wykazać w inny sposób. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 3 października 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 5, pozycja: 48, Sygnatura: I ACr 386/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stosunki wzajemne między dotychczasową i nowo powstałą spółdzielnią w zakresie składników majątkowych, praw i zobowiązań, reguluje art. 111 Prawa spółdzielczego w zdaniu pierwszym. Następnie dwa zdania tego przepisu odnoszą się do stosunków prawnych spółdzielni z wierzycielami i dłużnikami, nie zaś do stosunków pomiędzy spółdzielnią dotychczasową i nowo powstałą.Przewidziana w zdaniu trzecim art. 111 solidarna odpowiedzialność wobec wierzycieli nie przesądza więc o tym, jaki jest zakres wzajemny [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 grudnia 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 7, pozycja: 76, Sygnatura: I ACr 921/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Tytuł rozporządzenia wykonawczego wydanego na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 38 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz.U. Nr 108 z 1993 r., poz. 486 z późn. zm.) nie może przesądzać o tym, czy Skarb Państwa wnosi kapitał do spółki powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego, jeżeli z samej ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych wynika coś innego, a mianowicie (art. 11 ustawy), że fundusz założycielski i fundusz przeds [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 9 listopada 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 7, pozycja: 77, Sygnatura: I ACr 853/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 49 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (tekst jedn. Dz.U. Nr 108 z 1993 r., poz. 486 z późn. zm.) rozszerza zakres ustawowego prawa zastawu w stosunku do art. 23 tej ustawy Prawo to przysługuje Skarbowi Państwa na wszystkich przedmiotach służących podatnikowi do wykonywania działalności zarobkowej - także tych, znajdowały się w zakładzie podatnika i zostały tam zajęte, choćby stanowiły własność osób trzecich. Wyznacznikami zakresu prawa zastawu są: przeznac [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 29 czerwca 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 7, pozycja: 78, Sygnatura: I ACr 114/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Użycie przez pozwane Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Polmozbyt” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością słowa „Polmozbyt” jest czynem nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47, poz. 211) w stosunku do działającego od ponad 20 lat Państwowego Przedsiębiorstwa „Polmozbyt”. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 czerwca 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 7, pozycja: 79, Sygnatura: I ACr 285/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z przepisem art. 864 k.c., za zobowiązania spółki cywilnej jej wspólnicy odpowiedzialni są solidarnie. Umowa zawarta między wspólnikami w zakresie przejęcia lub zwolnienia z odpowiedzialności majątkowej za zobowiązania spółki wywiera skutki prawne jedynie między byłymi wspólnikami (np. w zakresie regresu), nie powoduje natomiast żadnych skutków prawnych w stosunku do osób trzecich. Umowa byłych wspólników nie może bowiem wyłączać stosowania przepisu art. 864 k.c., który ma charakter iuri [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 21 września 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 9, pozycja: 89, Sygnatura: I ACr 326/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Najpóźniej od chwili, gdy prowadzone przez organy ścigania postępowanie przygotowawcze w sprawie kradzieży samochodu ujawniło przerobienie jego numerów nadwozia, posiadacz tego pojazdu nie mógł pozostawać w przekonaniu, że samochód, który uprzednio nabył, nie pochodzi z kradzieży, a zbywca pojazdu był osobą uprawnioną do rozporządzenia rzeczą. Najpóźniej też z chwilą utracił on przymiot posiadacza samoistnego pojazdu w dobrej wierze.2. Jeżeli o utracie przymiotu posiadacza samoistnego pojazdu [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, [17], 18, 19, 20, 21, 22, 23
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU