STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 13 marca 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 10, pozycja: 100, Sygnatura: I ACr 32/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Istotą przetargu ograniczonego jest zawężenie liczby oferentów do osób spełniających określone wymagania. Niewykazanie odpowiednimi dokumentami tych szczególnych kwalifikacji bądź warunków, jest przeszkodą w uczestnictwie w tego rodzaju przetargu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 4 lipca 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 10, pozycja: 101, Sygnatura: I ACr 346/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obowiązek przywrócenia stanu poprzedniego lub zapłaty odpowiedniej kwoty wynikający z art. 363 § 1 k.c. w przypadku odszkodowania za zniszczone rzeczy nakazuje zasądzenie odszkodowania w wysokości umożliwiającej odtworzenie tej rzeczy. Koszt odtworzenia jest kategorią obiektywną. Dla ustalenia jego wysokości nie ma znaczenia, jakie koszty dla uzyskania tej rzeczy poniósł poszkodowany. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 listopada 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 11, pozycja: 114, Sygnatura: I ACr 583/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. O ile umowa spółki cywilnej nie przewiduje warunków jej rozwiązania, to w grę wchodzą przepisy Kodeksu cywilnego regulujące wypowiedzenie udziału z zachowaniem terminów wypowiedzenia (art. 869 § 1 k.c.) lub bez zachowania tych terminów (art. 869 § 2 k.c.). Wypowiedzenie udziału jest oświadczeniem woli, która może być złożona z zastrzeżeniem warunku i terminu (art. 89 k.c.).2. Solidarnej odpowiedzialności wspólników za długi spółki (art. 684 k.c.) nie uchyla fakt jej rozwiązania, ale tylko w o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 8 czerwca 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 11, pozycja: 115, Sygnatura: I ACr 139/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Brak w oświadczeniu dłużnika określenia kwoty lub chociażby zasad jej wyliczenia - uniemożliwia potraktowanie tego świadczenia jako uznanie długu nawet w sposób dorozumiany. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 listopada 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 11, pozycja: 116, Sygnatura: I ACr 716/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zawarcie umowy przez podmiot gospodarczy niewłaściwie reprezentowany, nie powoduje przekształcenia umowy w umowę zawartą z osobą fizyczną, która umowę w imieniu tego podmiotu podpisała. Do zawarcia umowy przez taką osobę jest konieczne złożenie oświadczenia woli we własnym imieniu, a nie w imieniu osoby prawnej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 29 grudnia 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 11, pozycja: 117, Sygnatura: I ACr 612/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Żądanie zwrotu zapłaconego wynagrodzenia pieniężnego w związku ze skutecznym odstąpieniem od umowy o dzieło (art. 635 k.c. w związku z art. 494 k.c.) jest roszczeniem pieniężnym w ścisłym tego słowa znaczeniu, ponieważ jego przedmiot od chwili powstania zobowiązania stanowi sumę pieniężną (art. 358’ § 1 k.c.). W konsekwencji roszczenie to podlega waloryzacji z art. 358’ § 3 k.c. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 5 września 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 11, pozycja: 118, Sygnatura: I ACr 159/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie jest dopuszczalne powództwo o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa (art. 189 k.p.c.), jeżeli strona może dochodzić przeciwko pozwanemu roszczenia dalej idącego, np. o zapłatę. Z tego powodu, w sprawie dotyczącej rozliczeń między wspólnikami, sąd musi samodzielnie rozstrzygnąć, czy strony były związane umową spółki cywilnej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 lutego 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 2, pozycja: 37, Sygnatura: I ACr 36/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie stanowi wypełnienia wymogu umowy przedwstępnej stwierdzenie umieszczone w tejże umowie, że zawarcie umowy finalnej nastąpi „ w najbliższym, wyznaczonym przez notariusza terminie „. Prawidłowa wykładnia art. 389 k.c. wskazuje, że okres terminu powinien być z góry ustalony w sposób nie budzący żadnych trudności w zorientowaniu się, od kiedy strony umowy związane będą obowiązkiem zawarcia umowy przyrzeczonej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 lipca 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 2, pozycja: 38, Sygnatura: III AUr 57/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sam fakt wpisu do ewidencji działalności gospodarczej danej osoby obliguje Zakład Ubezpieczeń Społecznych do objęcia tej osoby obowiązkiem ubezpieczenia, natomiast zgodności tego wpisu z ustawą z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej wspomniany wyżej organ rentowy kontrolować nie może. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 21 czerwca 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 2, pozycja: 39, Sygnatura: I ACr 819/94 i I ACz 920/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli do rozpoznania sporu właściwy jest wyłącznie sąd polubowny, pozew wniesiony do sądu państwowego podlega odrzuceniu. Do innego wniosku nie prowadzi to, iż między stronami pozostaje sporny fakt, czy umowa, w której uregulowana została kwestia właściwości sądu, rzeczywiście została zawarta. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, [18], 19, 20, 21, 22, 23
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU