STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 13 kwietnia 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 4, pozycja: 77, Sygnatura: I ACr 789/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Umowę kredytową zawiera się nie z prezesem banku, lecz z bankiem działającym przez zarząd będącym organem kolegialnym, umocowanym do reprezentowania banku na zewnątrz. Z tego powodu przeznaczenie udzielonego kredytu inwestycyjnego na cele odbiegające od określonych w umowie kredytowej z powołaniem się na łączące kredytobiorcę stosunki z prezesem banku oparte na korupcji, któremu znane było inne przeznaczenie kredytu, nie jest do zaakceptowania i kredytobiorca nie może się na tę okoliczność powoł [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 27 lipca 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 6, pozycja: 102, Sygnatura: III AUr 619/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Wspólnicy spółki z o.o. nie ponoszą na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. (Dz.U. Nr 108 z 1993 r., poz. 486) o zobowiązaniach podatkowych odpowiedzialności za zobowiązania z tytułu zaległych składek na ubezpieczenia społeczne.2. Niedopuszczalne jest jednostronne obciążenie członka zarządu spółki z o.o. obowiązkiem uiszczenia zaległych składek spółki na ubezpieczenie społeczne w drodze decyzji wydanej przez organ rentowy, który jest jednocześnie stroną w sprawie.3. Zakład Ubezpieczeń S [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 27 października 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 7, pozycja: 125, Sygnatura: I ACr 499/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
„Niesłuszna korzyść” w rozumieniu przepisu art. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 1990 r. o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych (Dz.U. Nr 44, poz. 255 z późn. zm.), to rzeczywiste, niesłuszne przysporzenie w dacie czynności prawnej lub mającej nastąpić w czasie dającym się łatwo przewidzieć w okolicznościach czynności prawnej. Korzyść uzyskana „niesłusznie” to ta która została dokonana w okolicznościach budzących de [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 31 maja 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 7, pozycja: 126, Sygnatura: I ACr 342/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli jeden ze wspólników spółki cywilnej wystawia weksel własny, a wystawienie takie stanowi czynność prawną przekraczającą zakres udzielonego temu wspólnikowi umocowania (art. 866 k.c.), to należy przyjąć, że wspólnik taki może odpowiadać wekslowo na podstawie przepisu art. 8 Prawa wekslowego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 lutego 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 7, pozycja: 127, Sygnatura: I ACr 847/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
U podstaw umowy spółki cywilnej leży wzajemne zaufanie wspólników pozwalające na uzgodnienie wspólnego działania i celu gospodarczego. Założenie to nie jest możliwe do spełnienia w sytuacji, gdy powód jako wspólnik nie dochowuje trzeźwości w godzinach pracy, skutkiem czego zaniedbuje się w spełnieniu obciążających go obowiązków, stąd takie zachowanie stanowi ważny powód uprawniający do wypowiedzenia swojego udziału przez pozostałych wspólników, bez zachowania terminu wypowiedzenia. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 lutego 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 7, pozycja: 128, Sygnatura: I ACr 881/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pozwany nie wykazał, by posiadał tytuł prawny do samodzielnego usuwania z targowiska obiektów handlowych w sytuacji, gdy ich właściciele nie wywiązują się należycie z obowiązku uiszczenia stosownych opłat. W aktualnym stanie sprawy takie działanie pozwanego przedstawia się jako samowolne naruszenie posiadania, którego art. 342 k.c. zakazuje.Gdyby nawet tego typu działanie mogło znaleźć usprawiedliwienie w szczególnych okolicznościach zagrożenia porządku publicznego, to w żadnym razie nie można u [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 5 października 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 9, pozycja: 148, Sygnatura: I ACr 470/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z przepisu art. 298 § 1 Kodeksu handlowego wynika jedynie, że wierzyciel winien wykazać bezskuteczność egzekucji przeciwko spółce, a okoliczność tę dowodzić może nie tylko przez uprzednie przeprowadzenie egzekucji, która okazała się bezskuteczna. W wielu przypadkach, gdy wiadomo, że postępowanie egzekucyjne nie doprowadzi do zaspokojenia zobowiązania z majątku spółki, to wszczynanie przez wierzyciela egzekucji. Która łączy się z dalszymi kosztami, byłoby działaniem irracjonalnym.Dla ustalenia w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 listopada 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 11, pozycja: 183, Sygnatura: I ACr 676/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli kredytobiorcy są wspólnikami spółki cywilnej, ich odpowiedzialność za dług ma charakter solidarny. Z istoty solidarności wynika zaś, że obaj dłużnicy odpowiadają za ten sam dług do pełnej wysokości.Nie mógł więc jeden ze wspólników przejąć długu drugiego wspólnika, skoro dług ten obciążał i jego. Nie może być więc mowy o przejęciu długu, gdyż jego istotą jest, że w miejsce dotychczasowego dłużnika, który zostaje z długu zwolniony, wchodzi osoba trzecia.Przy solidarnej odpowiedzialności dł [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 27 września 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 11, pozycja: 184, Sygnatura: I ACz 360/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Spółka cywilna prowadząca działalność gospodarczą ma zdolność sądową w postępowaniu przed sądem gospodarczym (art. 4797 k.p.c.) [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26 sierpnia 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 11, pozycja: 185, Sygnatura: I ACr 436/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy prawa cywilnego przewidują co prawda możliwość przekształcenia zobowiązania z innego stosunku cywilnoprawnego w zobowiązanie wekslowe, ale tylko w drodze wyraźnej umowy stron. Dzieje się tak w przypadku nowacji połączonej ze zmianą dłużnika (przejęcia długu) uregulowanej wyżej wymienionymi przepisami Kodeksu cywilnego. Do takiego odnowienia zobowiązania nie wystarcza jednak samo wręczenie weksla, lecz konieczne jest wyraźne oświadczenie wierzyciela, iż godzi się na umorzenie zobowiązani [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, [19], 20, 21, 22, 23
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU