STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 7 listopada 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 11, pozycja: 186, Sygnatura: I ACr 523/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. W razie szkody wynikłej ze wzrostu cen przedmiotu umowy wzajemnej, podlegającej zwrotowi z powodu skutecznego odstąpienia od tej umowy, wyrównanie jej może nastąpić wyłącznie w oparciu o przepis § 3 art. 3581 k.c., który daje sądowi możliwość zmiany wysokości świadczenia pieniężnego, gdy nastąpiła zmiana siły nabywczej pieniądza po powstaniu zobowiązania.2. Fakt dokonania waloryzacji świadczenia nie pozbawia strony prawa dochodzenia odsetek za opóźnienie za okres od odstąpienia od umowy do d [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 26 listopada 1992 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: ACr 459/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przepis art. 203 Kodeksu handlowego nie stanowi podstawy do uznania za nieważną, w świetle art. 58 § 1 k.c., umowy sprzedaży, w której po stronie sprzedającego występuje określona osoba fizyczna jako zarząd jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a po stronie kupującego ta sama osoba w imieniu własnym.2. Przepis art. 54 prawa upadłościowego znajduje zastosowanie także do czynności upadłego z samym sobą, tj. w sytuacji, gdy ta sama osoba fizyczna występuje w umowie po jednej str [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 15 kwietnia 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 2, pozycja: 19, Sygnatura: I AGCr 361/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Z faktu posiadania akcji nie wynika, że do kwoty wartości akcji akcjonariusz jest wierzycielem spółki akcyjnej: musiałoby to bowiem oznaczać, że spółka akcyjna jest dłużna akcjonariuszowi określoną kwotę równą nominalnej wartości akcji, a tymczasem tak oczywiście nie jest. Akcja jedynie oznacza prawo akcjonariusza do udziału w dochodach spółki akcyjnej oraz w majątku jaki w toku likwidacji spółki pozostanie po zaspokojeniu długów: nadto wpłat na akcje - z pewnymi wyjątkami - nie wolno zwrac [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 maja 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 2, pozycja: 22, Sygnatura: I ACr 239/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dopuszczenie tzw. nieważności ex lege decyzji organów spółki dawałoby wszystkim posiadającym interes prawny, w tym wspólnikom, nieograniczoną czasowo, ani innymi warunkami, możliwość wystąpienia z powództwem o ustalenie nieważności każdej uchwały, co w sposób oczywisty zagrażałoby bezpieczeństwu obrotu i powodowało niepewność większości działań gospodarczych. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 18 grudnia 1991 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 2, pozycja: 27, Sygnatura: I ACz 179/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Samo zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika, dokonane czy to przed wszczęciem procesu (lub innego postępowania), czy też później, nie może tamować biegu tego procesu, dopóki nie nastąpiło ogłoszenie upadłości (...). Przeciwne stanowisko mogłoby prowadzić do tego, że dłużnik, który nie został jeszcze pozbawiony prawa dysponowania swym majątkiem, nie mógłby bronić swych interesów przy użyciu instrumentu procesu, ponieważ proces ten podlegałby zawieszeniu z urzędu.2. Stan upadłości d [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 24 lutego 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 2, pozycja: 29, Sygnatura: I ACr 47/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Orzeczenie o waloryzacji świadczeń zgodnie z zasadami art. 358 § 3 k.c. ma charakter konstytutywny. A zatem od daty uprawomocnienia się takiego kształtującego orzeczenia, nowe świadczenie w nim określone staje się wymagalne. Zgodnie więc z art. 481 § 1 k.c. odsetki od kwoty zwaloryzowanej przez sąd należą się wierzycielowi od daty uprawomocnienia się wyroku. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 24 listopada 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 2, pozycja: 40, Sygnatura: I ACr 770/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nazwa „Gdańsk” nie jest nazwą jednostki samorządu terytorialnego, którą jest „Gmina Gdańsk”, lecz nazwą geograficzną używaną powszechnie w kraju i za granicą. Utrwalone są obcojęzyczne wersje nazwy Gdańsk, np: Danzig ( niem.), Danzica (wł.), Gedania (łac.).Rzeczownikowa i przymiotnikowa forma nazwy geograficznej używana jest bez ograniczeń. Ograniczenia swobody korzystania z dobra powszechnego i skomercjalizowanie go wymaga ustawy.Nie istnieje jednak ustawa ograniczająca [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 maja 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 3, pozycja: 41, Sygnatura: I ACR 214/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przyznane bankom przepisem art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r.- prawo bankowe (Dz.U. Nr 4, poz. 212 z późniejszymi zmianami) uprawnienie do egzekwowania należności określonych wyciągami z ksiąg oraz innymi dokumentami związanymi z dokonaniem czynności bankowych bez potrzeby uzyskiwania dla nich sądowych klauzul wykonalności, dotyczyć może także wierzytelności nabytej na podstawie przelewu. Z uwagi jednak na to, że uprawnienie to stanowi wyjątek od zasady określonej w art. 776 k.p.c [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 12 maja 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 4, pozycja: 69, Sygnatura: I ACr 101/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dłużnik może swobodnie dysponować tą częścią wierzytelności, która na podstawie konkretnego przepisu objęta jest niedopuszczalnością egzekucji, a skoro tak, to poddłużnikowi, który wypłaca dłużnikowi jego wierzytelności w części w jakiej z mocy Prawa nie podlega ona egzekucji, nie można czynić zarzutu działania bezprawnego, co jest warunkiem odpowiedzialności z art. 415 k.c., nawet jeżeli poddłużnik nie stosuje się w tym wypadku do pouczenia komornika niezgodnego z treścią obowiązującego Prawa, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 31 stycznia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 4, pozycja: 70, Sygnatura: I ACz 19/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W art. 28 Prawa upadłościowego jest mowa jedynie o wyłączeniu z masy upadłości rzeczy nie należących do upadłego. Przez rzecz - w rozumieniu tego przepisu - należy rozumieć wszelkie prawa, byleby przedmiot wyłączenia nadawał się do wyłączenia z masy i był indywidualnie oznaczony. Wyłączeniu może także podlegać bezsporna, bądź sporna, wierzytelność. Jednakże będzie to zawsze rzecz (prawo) należąca do aktywów masy upadłości, składająca się na majątek upadłego, który zostanie przeznaczony na spłac [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, [20], 21, 22, 23
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU