STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 października 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 3, pozycja: 24, Sygnatura: III CZP 65/02
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie jest dopuszczalna droga sądowa dla dochodzenia przez komornika od wierzyciela nieuiszczonej opłaty egzekucyjnej za wykonanie zabezpieczenia. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Józefa S. przeciwko "Inkasso Reform" Spółce z o.o. w L. o zapłatę, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 22 października 2002 r., przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej, zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Apelacyjny w Łodzi, postanowieniem z dnia 12 czerwca 2002 r., syg [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 października 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: IV CKN 1370/00
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wniosek o zabezpieczenie powództwa przez zawieszenie postępowania egzekucyjnego (art. 843 § 4 k.p.c.) nie jest środkiem zapobiegającym szkodzie w rozumieniu art. 769 § 1 k.p.c. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Zdzisławy F. oraz małoletnich Mariusza F., Anny F., przeciwko Andrzejowi C. komornikowi Rewiru II Sądu Rejonowego w Słupsku o zapłatę, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej, w dniu 9 października 2002 r., na rozprawie, kasacji powodów, od wyroku Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 19 listopada [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 września 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 6, pozycja: 50, Sygnatura: IV CKN 1320/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zarzut istnienia zapisu na sąd polubowny nie może stanowić podstawy kasacji. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa "Overtop" Spółki Akcyjnej w W., przeciwko Andrzejowi W. o zapłatę, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej w dniu 27 września 2002 r., na rozprawie, kasacji pozwanego, od wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 25 listopada 1999 r., sygn. akt II ACa 756/99, oddala kasację i zasądza od pozwanego na rzecz powoda 3.000 zł zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego. Z UZASADNIENIA Sąd Rejonowy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 września 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: I KZP 25/02
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podmiotem przestępstwa określonego w art. 306 k.k. może być każdy, kto usuwa, podrabia lub przerabia znak identyfikacyjny, datę produkcji lub datę przydatności towaru lub urządzenia. Sąd Najwyższy, w sprawie Kamila O., po rozpoznaniu, przekazanego na podstawie art. 441 § 1 k.p.k. przez Sąd Okręgowy w Łodzi, postanowieniem z dnia 16 maja 2002 r., sygn. akt V Ka 94/02, zagadnienia prawnego, wymagającego zasadniczej wykładni ustawy: "Czy podmiotem przestępstwa stypizowanego w art. 306 Kodeksu ka [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 września 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 3, pozycja: 21, Sygnatura: III CZP 58/02
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 36 ust 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 71, poz. 733), nie wyłącza możliwości stosowania art. 3581 § 3 k.c. w zakresie waloryzacji wierzytelności o zwrot kaucji wpłaconej przez najemcę przed dniem 12 listopada 1994 r. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Teresy S. i Jerzego S. przeciwko Gminie Miasta S. o zapłatę, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 26 wrze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 września 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 6, pozycja: 51, Sygnatura: III CKN 1070/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Projekt, w którym wskazane zostało rozwiązane znane, jest projektem racjonalizatorskim w rozumieniu art. 83 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (tekst jedn. Dz.U. nr 26 z 1993 r., poz. 117 ze zm.) tylko wtedy, gdy jego przystosowanie do potrzeb przedsiębiorcy oparte jest na określonym, chociażby najniższym, poziomie twórczości. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Mieczysława N. i Zygfryda P. przeciwko Hucie im. T. Sendzimira SA w K., obecnie: "Polskie Huty Stali" - Huta im. T [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 września 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 3, pozycja: 21, Sygnatura: III CZP 58/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 36 ust 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 71, poz. 733), nie wyłącza możliwości stosowania art. 3581 § 3 k.c. w zakresie waloryzacji wierzytelności o zwrot kaucji wpłaconej przez najemcę przed dniem 12 listopada 1994 r. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Teresy S. i Jerzego S. przeciwko Gminie Miasta S. o zapłatę, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 26 wrze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 września 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 2, pozycja: 12, Sygnatura: III CZP 56/02
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd rejonowy, rozpoznając wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w następstwie skargi na orzeczenie referendarza sądowego w postępowaniu wieczystoksięgowym, wszczętym przed wejściem w życie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy - Prawo o notariacie (Dz.U. nr 63, poz. 635), nie jest związany zakazem reformationis in peius. Sąd Najwyższy, w sprawie z wn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 września 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 2, pozycja: 11, Sygnatura: III CZP 52/02
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Termin płatności ceny może być przyjęty przez podmiot udzielający zamówienia publicznego jako jedno z kryteriów oceny oferty (art. 2 ust. 1 pkt 8 i art. 27d ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych - Dz.U. nr 72 z 2002 r., poz. 664). Sąd Najwyższy, w sprawie protestu Em-Med Sp. z o.o. w K., przeciwko Szpitalowi Uniwersyteckiemu w K. o zamówienia publiczne, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 18 września 2002 r., przy udziale proku [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 września 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: IV CKN 1289/00
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Osoba, która przekazała gospodarstwo rolne na własność Państwa w zamian za świadczenie z ubezpieczenia społecznego, nie jest „poprzednim właścicielem” w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. nr 115, poz. 741 ze zm.). Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Stanisława P., przeciwko Gminie G., o ustalenie, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej, w dniu 12 września 2002 r., na rozprawie, kasacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego w Suwałkac [...]
[pełny tekst]POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU