STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 października 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 7, pozycja: 122, Sygnatura: III APr 30/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kodeks handlowy stworzył normatywne możliwości uregulowania stosunków prawnych zatrudnienia na drodze tzw. Prawa wewnętrznego spółki. Zatrudnienie członków zarządu spółki kapitałowej może nastąpić albo w ramach stosunku pracy albo w ramach niepracowniczych stosunków zatrudnienia. Jeżeli w prawie wewnętrznym zostanie określone, że zatrudnienie: członków zarządu następuje w ramach stosunku pracy, wówczas stosunki pracy członków zarządu regulują przepisy Kodeksu pracy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 26 stycznia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 8, pozycja: 139, Sygnatura: I 640/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla zwolnienia sprzedawcy od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nie wystarczy, że kupując mógł - przy dołożeniu należytej staranności - wadę zauważyć. Sprzedawca bowiem odpowiada także za wady jawne, jeśli nie były kupującemu znane. W art. 354 k.c. mieści się także obowiązek lojalności sprzedawcy wobec kupującego, który winien w szczególności przejawiać się w przedstawieniu drugiej stronie, nie będącej fachowcem w danej dziedzinie, rzeczywistego stanu sprzedawanej rzeczy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 lutego 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 8, pozycja: 140, Sygnatura: I ACr 36/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Warunki, jakim powinna odpowiadać umowa przedwstępna, określone zostały przepisem art. 389 k.c. Wynika z niego, że taka umowa powinna zawierać określenie istotnych postanowień umowy przyrzeczonej oraz terminu, w ciągu którego ma być ona zawarta. Przesłanki te mają bezwględny charakter, a zatem brak nawet jednej z nich powoduje nieważność umowy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 maja 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 8, pozycja: 141, Sygnatura: I ACr 191/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zatwierdzony układ obowiązuje wszystkich wierzycieli, nie wyłączając tych, których wierzytelności podległy wciągnięciu na listę wierzytelności, lecz nie były wciągnięte (art. 67 § 1 Prawa układowego). Układ nie dotyczy wierzytelności, nie objętych postępowaniem układowym (art. 4 Prawa układowego), bo takie wierzytelności nie podlegają w ogóle wciągnięciu na listę wierzytelności (art. 46 § 1). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 31 stycznia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 8, pozycja: 142, Sygnatura: ACr 849/93 i ACz 81/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Interwenient uboczny nie może wnieść środka odwoławczego od orzeczenia, które strona, do której przystąpił wyraźnie akceptuje. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 23 września 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 171, Sygnatura: I ACr 569/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W procesie przeciwko członkom spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 298 § 1 k.h.) pozwani członkowie zarządu tej spółki nie mogą skutecznie bronić się zarzutem potrącenia wierzytelności przysługującej spółce z należnością strony powodowej (art.498 k.c.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 24 czerwca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 172, Sygnatura: I ACr 474/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Użytkownik prawa użytkowania wierzytelnego ponosi opłaty związane z tym użytkowaniem. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28 lutego 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 173, Sygnatura: I ACz 69/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przedsiębiorstwo zagraniczne, którego właścicielem jest zagraniczna osoba fizyczna, nie posiadając osobowości prawnej, może być pozwane i może pozwać w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Posiada bowiem zdolność sądową w postępowaniu przed sądem gospodarczym.Nie ma więc żadnych przeszkód, aby w przypadku ustalenia braku odpowiednich środków finansowych w dyspozycji takiego przedsiębiorstwa, sąd rozpoznając wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, nie mógł zbadać, czy je [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 15 kwietnia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 174, Sygnatura: I ACr 156/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli w art. 101 pkt 5 Prawa wekslowego przewiduje się konieczność określenia „nazwiska osoby”, to w odniesieniu do osób prawnych remitent winien być zindywidualizowany w wyniku wskazania m. in. jego „nazwy handlowej”, czyli firmy w rozumieniu art. 26 i następnych Kodeksu handlowego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 października 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 176, Sygnatura: I ACr 742/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. Nr 18 z 1991 r., poz. 80 z późn. zm.) stanowi, że rada pracownicza przedsiębiorstwa może wystąpić do organu założycielskiego z wnioskiem o odwołanie dyrektora powołanego przez ten organ, jeżeli dyrektor swoją działalnością poważnie narusza przepisy prawa. Ze sformułowania „narusza” należy wywnioskować, że chodzi o działanie o charakterze ciągłym bądź wielokrotnym. Z powyższego wynika, że jeżeli d [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, [22], 23
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU