STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 stycznia 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 4, pozycja: 29, Sygnatura: V ACa 667/12
Data wprowadzenia do systemu: 11-11-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Zakresem przedmiotowym normy art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. nr 14, poz. 89, z późn. zm.) nie jest objęta umowa poręczenia. 2. W świetle unormowań Kodeksu cywilnego można zatem stwierdzić, że celem instytucji podstawienia ustawowego osoby trzeciej w miejsce wierzyciela jest nie tyle samo przeniesienie wierzytelności, ile utrwalenie praw osoby trzeciej względem dłużnika wobec wykonania za niego świadczenia, które na nim ciąży. St [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Współpraca samorządów Białegostoku i Grodna - Włodzimierz Jan Musiał[1]

Rocznik: 2012, miesiąc: 3, pozycja: 17, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 13-06-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Współpraca samorządów Białegostoku i Grodna - Włodzimierz Jan Musiał[1] Fundamentalnym elementem polityki rozwoju jednostek samorządu terytorialnego jest międzynarodowa współpraca transgraniczna i regionalna. Umożliwia ona wymianę doświadczeń regionów z różnych krajów, co warunkuje podniesienie jakości działania samorządów, rozwój turystyki, sportu, kultury oraz realizację wielu inwestycji infrastrukturalnych. Wyjątkowym typem kontaktów zagranicznych są miasta partnerskie. Geneza związków bli [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 6 kwietnia 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 2, pozycja: 11, Sygnatura: I ACa 102/11
Data wprowadzenia do systemu: 13-06-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Domagając się rozwiązania stosunku użytkowania wieczystego, w trybie art. 240 k.c., nie zachodzi konieczność jednoczesnego formułowania roszczenia o zobowiązanie użytkownika do złożenia oświadczenia woli w przedmiocie powrotnego przeniesienia prawa własności naniesień posadowionych na użytkowanym gruncie na rzecz podmiotu oddającego grunt w użytkowanie wieczyste. Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpoznaniu w dniu 1 kwietnia 2010 r., sprawy z powództwa Gminy Miasta Ł., przeciwko M. Fundacji Społecz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 17 stycznia 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 4, pozycja: 23, Sygnatura: II SA/Gl 1085/10
Data wprowadzenia do systemu: 13-06-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przepis art. 98 ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym odnosi obowiązek zawiadomienia do zdarzenia polegajacego na utracie „dokumentu” prawa jazdy. Tak też, ze względu na rezultaty wykładni systemowej oraz logicznej art. 98 ust. 1 i ust. 2 tej ustawy (przepis reguluje zasady wydawania „wtórnika”), należy interpretować pojęcie „utraty prawa jazdy” użyte przez ustawodawcę w ust. 1 tego przepisu. Chodzi zatem nie o utratę uprawnień do kierowania po [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 18 listopada 2010 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 4, pozycja: 24, Sygnatura: IV SA/Gl 127/10
Data wprowadzenia do systemu: 13-06-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego można uznać za nienależnie pobrane wyłącznie w sytuacji, gdy w okresie ich pobierania strona otrzymała alimenty należne właśnie za ten okres. Świadczenia alimentacyjne są świadczeniami okresowymi, przyznawanymi oraz płatnymi najczęściej miesięcznie i podobnie jak świadczenia wypłacane z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wypłacane są w okresach miesięcznych (art. 20 ust. 1 tej ustawy). Aby zatem można było [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 października 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 10, pozycja: 60, Sygnatura: V ACa 328/10
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przyjęcie towaru przez drugą stronę, przeznaczenie go do wykorzystania w swojej działalności gospodarczej, stanowi przejaw uzewnętrznienia, ujawnienia przyjęcia oferty, a w konsekwencji zawarcie umowy. W określonym kontekście sytuacyjnym, w którym realizuje się zachowanie drugiej strony (objęcie towaru w posiadanie, jego wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem) zachowaniu temu należy przypisać wolę przyjęcia oferty. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 21 października 2010 r., na [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 9 października 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 12, pozycja: 89, Sygnatura: I ACa 639/09
Data wprowadzenia do systemu: 17-02-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawo do swobodnego wyboru szpitala przez świadczeniobiorcę usług medycznych (art. 30 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – jedn. tekst: Dz.U. nr 164 z 2008 r., poz. 1027 ze zm.) nie mieści się w kategoriach dóbr osobistych unormowanych przepisem art. 23 k.c. Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpoznaniu w dniu 9 października 2009 r., sprawy z powództwa Bogdana Ch., przeciwko Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowot [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 23 lipca 2010 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 12, pozycja: 88, Sygnatura: I ACz 318/10
Data wprowadzenia do systemu: 17-02-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku, gdy postanowienie w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia wydane było na wniosek (a nie z urzędu), zażalenie powinno zmierzać do zmiany postanowienia przez oddalenie wniosku o zabezpieczenie w całości lub do uchylenia zaskarżonego postanowienia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania sądowi pierwszej instancji. Gdyby zaskarżone postanowienie podjęte zostało z urzędu (dotyczyło np. odrzucenia zażalenia), wniosek o jego uchylenie byłby właściwy, gdyż uchylenie pełni wówczas fun [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 3, pozycja: 17, Sygnatura: III AUa 824/09
Data wprowadzenia do systemu: 13-06-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Dokonanie przez ubezpieczonego, będącego osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, wyboru tytułu ubezpieczenia z umowy o pracę nakładczą, podlega kontroli organu rentowego. 2. Pod rządem przepisu art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (jedn. tekst: Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74, ze zm.), w dacie przed wejściem w życie art. 9 ust. 2b (od dnia 1 marca 2009 r. – Dz.U. nr 8, poz. 38), możliwe było zakwestionowanie przez organ dokonanego prz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 8 kwietnia 2010 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 1, pozycja: 6, Sygnatura: III AUa 1157/09
Data wprowadzenia do systemu: 13-06-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Składki na ubezpieczenie społeczne stają się wymagalne w terminie ich płatności niezależnie od tego, czy zostały prawidłowo rozliczone i wskazane w deklaracji rozliczeniowej (art. 46 ust. 1, art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1999 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – jedn. tekst: Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74, ze zm.) oraz art. 31 tejże ustawy w związku z art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz. 926, ze zm.). Sąd Apelacy [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, [4], 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU