STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 lipca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: I KZP 19/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Miejscem dokonania czynności sprawczych przestępstwa określonego w art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. nr 75, poz. 468 ze zm.), w formie "przywozu z zagranicy", "wywozu za granicę" i "przewożenia w tranzycie" środków odurzających, substancji psychotropowych, mleczka makowego lub słomy makowej, jest odpowiednio granica i terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sąd Najwyższy, w sprawie Grzegorza C., po rozpoznaniu, przekazanego na podstawie art. 441 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 30 lipca 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 1, pozycja: 8, Sygnatura: IV CKN 1226/00
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zasadność kwestionowanej przez jednego ze współwłaścicieli wysokości wydatków i innych ciężarów jego obciążających a także powinności biernego zachowania się określonych przez sąd orzekający w trybie art. 11 ust. 2 powołanej ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (jedn. tekst Dz.U. nr 80 z 2000 r., poz. 903) o własności lokali, podlega ocenie na podstawie przepisów o współwłasności. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Olgi Ł. z udziałem Mikołaja Ł., o podział majątku dorobkowego, po [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 lipca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 2, pozycja: 15, Sygnatura: I CKN 1319/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wyczerpujące i wyraźne oznaczenie producenta na opakowaniu towaru oraz trwałe umieszczenie znaku towarowego bezpośrednio na produkcie wprowadzanym do obrotu wyłącza możliwość wprowadzenia w błąd zarówno co do tożsamości producenta, jak i produktu (art. 13 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Naśladownictwo z art. 13 powołanej ustawy może być zakwalifikowane jako delikt nieuczciwej konkurencji, na podstawie klauzuli dobrych obyczajów z art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konku [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 lipca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 7, pozycja: 13, Sygnatura: III CZP 39/02
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Po upływie terminu wskazanego w art. 568 § 1 k.c. roszczenie kupującego o obniżenie ceny rzeczy wadliwej wygasa i nie może być skutecznie dochodzone przed sądem. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Dariusza C. przeciwko Gminie I. Z. o zapłatę, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 5 lipca 2002 r., przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej, zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, postanowieniem z dnia 23 maja 2002 r., sygn. akt I AC [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 lipca 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 1, pozycja: 10, Sygnatura: I CKN 874/00
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sprawach przeciwko Skarbowi Państwa o zwrot równowartości mienia (art. 10 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego – Dz.U. nr 34, poz. 149), Skarb Państwa reprezentuje, także po wejściu w życie ustawy o działach administracji rządowej, Minister Finansów. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Jana R., przeciwko Skarbowi Państwa – reprezentowanemu przez Ministra Ska [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 2, pozycja: 14, Sygnatura: III CZP 35/02
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przez "inne świadczenie pieniężne finansowane z Funduszu Pracy" w rozumieniu przepisu art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (tekst jedn. Dz.U. nr 25 z 1997 r., poz. 128) rozumieć należy także pożyczkę udzieloną z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie zasad udzielania pożyczek z Funduszu Pracy (Dz.U. nr 122, poz. 539). S [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 czerwca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: I KZP 14/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro czynem karalnym, określonym w art. 87 § 1 k.w., jest prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu, to w stanie prawnym przed 15 grudnia 2000 r., również prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości mieściło się w znamionach tego wykroczenia. Przemawiają za tym wręcz elementarne reguły logicznego rozumowania. Nie sposób wszak przyjąć, że czynem karalnym było do tej daty prowadzenie pojazdu mechanicznego po użyciu alkoholu, a nie było nim prowadzenie takiego pojazdu w stanie n [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 czerwca 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 1, pozycja: 7, Sygnatura: I CKN 654/00
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przewidziane w art. 124 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jedn. tekst: Dz.U. nr 80 z 2000 r., poz. 904 ze zm.), odnowienie i przedłużenie zakresu ochrony autorskich praw majątkowych dotyczy tylko takich praw, które według ustawy z dnia 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim (Dz.U. nr 34, poz. 234 ze zm.) przysługiwały twórcy, lecz na skutek upływu czasu – wygasły. 2. Jeżeli na pocztówkach fotograficznych twórca umieścił zastrzeżenie swego pr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 maja 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 1, pozycja: 6, Sygnatura: I CKN 1567/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niedopuszczalne jest zmniejszenie kary umownej na podstawie art. 5 k.c. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Jana K., przeciwko Wytwórni Surowic i Szczepionek „Biomed” Przedsiębiorstwu Państwowemu w W. o zapłatę, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej, w dniu 22 maja 2002 r., na rozprawie, kasacji powoda, od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 stycznia 1999 r., sygn. akt I ACa 1207/98, uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Sądowi Apelacyjnemu w Warszawie do ponownego rozpo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 3, pozycja: 25, Sygnatura: III CZP 29/02
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wpis użytkowania wieczystego do księgi wieczystej ma moc wsteczną od daty złożenia wniosku o wpis (art. 29 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, tekst jedn. Dz.U. nr 124 z 2002 r., poz. 1361). Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Inkasso Reform Spółki z o.o. w L., przy uczestnictwie Huty K., spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w D. G. i Przedsiębiorstwa Usług Remontowych i Serwisowych "Remis" Spółki z o.o. w D. G. o wpis, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posi [...]
[pełny tekst]POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU