STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 24 marca 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 7, pozycja: 42, Sygnatura: I ACa 43/10
Data wprowadzenia do systemu: 28-09-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art. 127 Prawa spółdzielczego, następstwo prawne Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni ma miejsce w tych sytuacjach, w których w toku procesów o należności pieniężne czy o inne prawa majątkowe doszło do wykreślenia z rejestru uprzednio pozwanej spółdzielni. Za takim rozumieniem wskazanego przepisu przemawia zarówno wykładnia językowa, jak i celowościowa, a także umiejscowienie go w ustawie. Sąd Apelacyjny w Szczecinie, po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2010 r., na rozprawie, spra [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 22 września 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 2, pozycja: 11, Sygnatura: I ACz 744/09
Data wprowadzenia do systemu: 13-03-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ogłoszenie upadłości nie jest wystarczające do przyjęcia bezskuteczności egzekucji spółki jawnej, o którym mowa w art. 778[1] k.p.c. Sąd Apelacyjny w Białymstoku Wydział I Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 22 września 2009 r., na posiedzeniu niejawnym, sprawy z wniosku Bożeny S., z udziałem Krzysztofa K., Józefa K. i Roberta W., o nadanie klauzuli wykonalności, przeciwko wspólnikom SKUP–POL, K. K. – Spółki jawnej w likwidacji w P. D. – Krzysztofowi K., Józefowi K. i Robertowi W [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 września 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 3, pozycja: 22, Sygnatura: VI ACa 267/09
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Unormowanie zawarte w art. 32 Konwencji z 1956 r. o umowie międzynarodowego przewozu drogowego i towarów jest unormowaniem odmiennym niż w prawie polskim. Artykuł 32 Konwencji CMR stanowi, że roszczenie przedawnione nie może być więcej podnoszone, nawet w postaci wzajemnego powództwa lub zarzutu. Takie sformułowanie przepisu art. 32 Konwencji wskazuje na to, że na gruncie Konwencji CMR roszczenie przedawnione nie może być podnoszone w żaden sposób, czyli zostaje wyłączone z obrotu. 2. Czynu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 16 września 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 2, pozycja: 10, Sygnatura: I ACz 739/09
Data wprowadzenia do systemu: 13-03-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Postępowanie zabezpieczające jest postępowaniem przyśpieszonym i względnie odformalizowanym, w związku z tym nie wymaga powołania przez wnioskodawcę dowodu z opinii biegłego w ścisłym rozumieniu przepisów postępowania cywilnego. Dlatego nie można zgodzić się z poglądem, że opinia prywatna sporządzona na zlecenie wnioskodawców nie uprawdopodobnia roszczenia. 2. W sprawie dotyczącej czynu nieuczciwej konkurencji, wymagającej oceny ryzyka konfuzji, ocena niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorcó [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 7 sierpnia 2009 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 10, pozycja: 61, Sygnatura: I ACz 397/09
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przedstawienie przez pozwanego uzasadnienia zarzutu formalnego, mającego doprowadzić do odrzucenia pozwu, nie stanowi wdania się w spór co do istoty sprawy. O prekluzji przedmiotowego zarzutu nie może również decydować tryb wymiany korespondencji procesowej między stronami w sposób uregulowany w art. 479[9] § 1 k.p.c. 2. Umiejscowienie art. 1180 § 1 zd. 2 k.p.c. w tytule IV, części piątej Kodeksu postępowania cywilnego, nie oznacza, że sąd powszechny rozpoznając zarzut zapisu na sąd polubown [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 maja 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 7, pozycja: 52, Sygnatura: VI ACa 949/08
Data wprowadzenia do systemu: 22-09-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Określenie „spirytus rektyfikowany” jest opisowym oznaczeniem informacyjnym wskazującym na rodzaj towaru i sposób jego produkcji, stąd należy do domeny publicznej i może być używane przez innych przedsiębiorców jako oznaczenie produktu, mimo że stanowi element zarejestrowanego znaku towarowego. UZASADNIENIE Powód – Przedsiębiorstwo Przemysłu Spirytusowego „P.” w W. SA z siedzibą w W. wniósł o: zakazanie pozwanemu L. Zakładom Przemysłu Spirytusowego „P.R [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 marca 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 3, pozycja: 23, Sygnatura: V ACa 42/09
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 15a ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji precyzyjnie określa, jakiej osoby dotyczy czynność przekupstwa. Do grona tych osób nie sposób zaliczyć prezesa spółdzielni (osoby prawnej typu korporacyjnego, której majątek stanowi grupową własność prywatną – art. 3 Prawa spółdzielczego). Sąd Apelacyjny w Katowicach Wydział Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2009 r., na rozprawie, sprawy z powództwa M. R., przeciwko R. N., o usunięcie skutków c [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 marca 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 8, pozycja: 61, Sygnatura: VI ACa 195/08
Data wprowadzenia do systemu: 22-09-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawomocne umorzenie postępowania układowego, prowadzonego w stosunku do dłużnika, oznacza, że ustala stan względnej bezskuteczności czynności prawnej polegającej na rozporządzeniu majątkiem przez dłużnika bez zgody nadzorcy sądowego (art. 28 § 1 Prawa o postępowaniu układowym – rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 24 października 1934 r. – Dz.U. nr 93, poz. 836 ze zm.). We wszczętym później w stosunku do tego dłużnika postępowaniu upadłościowym, podstawą stwierdzenia względnej bezsku [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 marca 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 8, pozycja: 60, Sygnatura: VI ACa 1155/08
Data wprowadzenia do systemu: 22-09-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przedstawienie w reklamie porównawczej produktów leczniczych z listy cen leków, bez wskazania do jakiej listy cen się ona odnosi oraz posłużenie się nieistniejącą kategorią „ceny hurtowej” można uznać jako czyn nieuczciwej konkurencji. UZASADNIENIE Pozwem z dnia 31 sierpnia 2006 r., B. i C. wystąpiły przeciwko „Apteka P.” Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W., wnosząc o zobowiązanie pozwanej do zaniechania posługiwania się ulotkami o szacie graficznej załączone [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 lutego 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 10, pozycja: 75, Sygnatura: I ACa 752/08
Data wprowadzenia do systemu: 11-11-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podstawą obliczenia wysokości świadczenia wyrównawczego agenta ubezpieczeniowego powinna być liczba umów zawartych, kontynuowanych lub wznawianych przez agenta w czasie trwania umowy agencyjnej, a wyjątkowo w odniesieniu do agenta pełniącego w zespole funkcję kierowniczą, także umowy zawarte z inicjatyw innych agentów, jeżeli zostały przejęte lub nadzorowane w sposób, który doprowadził do istotnego wzrostu obrotów przedsiębiorcy dającego zlecenie. Przy obliczaniu należy uwzględnić każdy rodz [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, [5], 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU