STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 1, pozycja: 9, Sygnatura: I CKN 842/00
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawo osobistej kontroli, określone w art. 205 k.h., nie jest prawem szczególnym przyznanym w umowie poszczególnym wspólnikom, a tym samym nie należy do praw przyznanych osobiście wspólnikowi w rozumieniu art. 237 § 3 k.h. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa A. Van Casteren Beheer B.V. z siedzibą w Holandii i Domij Beheer B.V. z siedzibą w Holandii, przeciwko Elas Business Development Spółce z o.o. z siedzibą w W., o uchylenie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki, po rozpoznaniu w Izbie Cywi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 3, pozycja: 26, Sygnatura: III CZP 23/02
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Koszty opłat pocztowych związanych z doręczaniem korespondencji sądowej należą do wydatków określonych w art. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. nr 24, poz. 110 ze zm.). Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziału Regionalnego w B., przy uczestnictwie Teresy M. i Aleksandra M. o wpis hipoteki przymusowej, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 26 kwietnia 2002 r., przy udziale pr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 kwietnia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: III ZP 22/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Żądanie zamieszczenia w spisie osób uprawnionych do rekompensat nie może być skutecznie zgłoszone po upływie ośmiomiesięcznego terminu określonego w art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 6 marca 1997 r. o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent (jednolity tekst: Dz.U. nr 23 z 2000 r., poz. 294). Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Grażyny P., przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych - Oddziałowi w W. o świadec [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: III PZP 2/02
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, może wprowadzić regulamin grupowej organizacji pracy, określonej w art. 2951 § 1 Kodeksu pracy. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Mirosława K. i Krzysztofa K., przeciwko "Prestobud" Spółce Akcyjnej w Z. G. o zapłatę, po rozpoznaniu, na rozprawie w Izbie Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 19 marca 2002 r., zagadnienia prawnego, przekazanego przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu z dnia 25 października 2001 r., sy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 5, pozycja: 41, Sygnatura: III CKN 520/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uprawnienie do żądania zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub jej części, przysługujące poprzedniemu właścicielowi lub jego spadkobiercy na podstawie art. 136 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. nr 46 z 2000 r., poz. 543 ze zm.), nie może być przeniesione na osobę trzecią w drodze czynności prawnej. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Aleksandra P. i Tomasza P. o sporządzenie czynności notarialnej, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej, na roz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 lutego 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 5, pozycja: 42, Sygnatura: IV CKN 751/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Samodzielny lokal mieszkalny nie należy do części budynku mogących stanowić przedmiot współwłasności właścicieli nieruchomości lokalowych. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Gminy Miasta G., przeciwko Zdzisławowi S., Jolancie S., Jerzemu N. oraz Agnieszce i Marcinowi małżonkom K. o ustalenie, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej, w dniu 21 lutego 2002 r., na rozprawie, kasacji strony powodowej, od wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 2 grudnia 1998 r., sygn. akt I ACa 547/98, uchyla zaskarżon [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 lutego 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 5, pozycja: 43, Sygnatura: III RN 2/01
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zakład pracy (pracodawca) uzyskuje status zakładu pracy chronionej na podstawie decyzji przyznającej ten status (art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), która ma charakter konstytutywny. Skutki wynikające z decyzji konstytutywnej mogą być jednakże unicestwione decyzją deklaratoryjną, jeżeli są spełnione przesłanki przewidziane prawem. Decyzja taka może pozbawić statusu zakładu pracy chronionej od dnia, w k [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: III CZP 85/01
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ubezpieczyciel odpowiada na podstawie § 10 ust. 1 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (Dz.U. nr 96, poz. 475 ze zm.) za szkody wyrządzone w mieniu przez nieznanego sprawcę kierującego skradzionym pojazdem mechanicznym, którego posiadacz korzystał z ochrony ubezpieczeniowej. Są [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 lutego 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: V CKN 644/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1) Kolizja dwóch samochodów, które znajdują się w ruchu (...) jest "zderzeniem", zaś "najechaniem" będzie wówczas, gdy jeden z tych samochodów nie był w ruchu. 2) Zderzenie występuje nie tylko wtedy, gdy poprzedzający pojazd hamował (a więc był jeszcze w ruchu fizycznym), ale również wówczas, gdy był w stanie "zatrzymania". 3) "Zderzeniem się" samochodów (art. 436 § 2 k.c.) jest każde ich zetknięcie, gdy pozostają wobec siebie w ruchu, w rozumieniu przepisów Prawa o ruchu drogowym. Sąd Najwyż [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 stycznia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: III ZP 32/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 1 z 1995 r., poz. 2 ze zm.) stanowi podstawę indywidualnych roszczeń pracowników zatrudnionych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej o podwyższenie w 2001 r. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę o kwotę nie niższą niż 203 zł w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Sąd Najwyż [...]
[pełny tekst]POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU