STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 30 grudnia 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 3, pozycja: 24, Sygnatura: I ACa 506/08
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Sąd drugiej instancji rozpoznający sprawę na skutek apelacji nie jest związany przedstawionymi w niej zarzutami dotyczącymi naruszenia prawa materialnego, wiążą go natomiast zarzuty dotyczące naruszenia prawa procesowego; w granicach zaskarżenia bierze jednak z urzędu pod uwagę nieważność postępowania. 2. Przepis art. 479[12] § 1 k.p.c. ma zastosowanie również do pozwu wzajemnego i w pozwie tym powód jest obowiązany podać wszystkie twierdzenia oraz dowody na ich poparcie pod rygorem utraty p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 listopada 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 9, pozycja: 67, Sygnatura: I ACa 642/08
Data wprowadzenia do systemu: 11-11-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W wypadku wygaśnięcia umowy leasingu na skutek utraty przedmiotu umowy nie stają się natychmiast wymagalne należności, do których zapłaty jest zobowiązany korzystający na podstawie umowy. Stan wymagalności skutkujący powstaniem opóźnienia w wypadku braku świadczenia, powstaje z chwilą wezwania korzystającego do zapłaty przez finansującego. UZASADNIENIE A. i B. wnieśli skargę o wznowienie postępowania w sprawie I Nc 21/07 Sądu Okręgowego w Warszawie, w której został wydany nakaz zapłaty w dni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 9 października 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 7, pozycja: 55, Sygnatura: I ACa 754/07
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Charakter sprawy ze stosunku spółki w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych (Dz.U. nr 33, poz. 175, sprost. Dz.U. nr 41, poz. 229 ze zm., zwanej dalej: „ustawą”) i art. 479[1] k.p.c. noszą bowiem tylko te postępowania, w których pod osąd poddany jest sam stosunek spółki. W odniesieniu do spółki cywilnej przepis ten stosowany być może zatem do sporów na tle konfliktów wewnętrznych pomiędzy wspólnikami. Nie dotyczy o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 4 czerwca 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 6, pozycja: 47, Sygnatura: I ACa 108/08
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z art. 406 k.c. należy wyprowadzić wniosek, iż niekiedy surogacja może polegać na otrzymaniu przez wzbogaconego surogatu uzyskanej bezpodstawnie rzeczy w postaci innej rzeczy. Sąd Apelacyjny w Szczecinie, po rozpoznaniu w dniu 4 czerwca 2008 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Johanna S., przeciwko Agacie P., o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli, na skutek apelacji pozwanej, od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 15 czerwca 2007 r., sygn. akt I C 208/06: I. oddala apelację, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 marca 2008 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 12, pozycja: 103, Sygnatura: I ACa 41/08
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art. 158 k.c., zarówno umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości jak i umowa przenosząca własność powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Aby zatem zawrzeć umowę o przeniesieniu własności w trybie złożenia i przyjęcia oferty, koniecznym byłoby złożenie zarówno oświadczenia woli o przedstawieniu oferty, jak i oświadczenia woli o jej przyjęciu w formie aktu notarialnego. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2008 r., na rozprawie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 stycznia 2008 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 12, pozycja: 102, Sygnatura: I ACa 475/07
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na powodzie ciąży obowiązek wykazania rodzaju i wysokości szkody wyrządzonej na skutek przewlekłości postępowania administracyjnego. UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem z dnia 8 grudnia 2006 r., Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził od Skarbu Państwa - Prezydenta m.st. W. na rzecz L. B. kwotę 1 600 010,42 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 12 stycznia 2006 r. do dnia zapłaty, odsetki ustawowe od kwoty 576 571,25 zł liczone od dnia 14 września 1999 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 344 485,40 zł [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 grudnia 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 11, pozycja: 95, Sygnatura: I ACa 1165/07
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Szkodę stanowić mogą także finansowe skutki pozbawienia strony możliwości uniknięcia spełnienia świadczenia na skutek niepodjęcia przez pełnomocnika procesowego właściwych czynności prawno-materialnych i procesowych. UZASADNIENIE Powodowie - Katarzyna B. i K. B., w pozwie skierowanym przeciwko J. R. i G. R., domagali się zapłaty kwoty 522 655,15 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wytoczenia powództwa tytułem odszkodowania za szkodę jaką ponieśli na skutek nienależytego prowadzenia prze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 grudnia 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 11, pozycja: 96, Sygnatura: I ACa 512/07
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zasada swobody kontraktowania dotyczy także swobody negocjowania. Nieprzystąpienie do renegocjacji kontraktu gdy brak środków na zapłatę za świadczenia ponadlimitowe nie może być ocenione jako niewykonanie zobowiązania rodzące odpowiedzialność odszkodowawczą. UZASADNIENIE Powodowie W. P. i S. P. - wspólnicy spółki cywilnej H., prowadzącej Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w W. - wnieśli o zasądzenie solidarnie od pozwanego Narodowego Funduszu Zdrowia Mazowieckiego Oddziału Wojewód [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 listopada 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 12, pozycja: 104, Sygnatura: VI ACa 744/07
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Elżbieta Modzelewska-Wąchal 105-12-2008 Odmowa udzielenia informacji na żądanie Prezesa UOKiK, sformułowane jednoznaczne, uznawana jest za umyślne naruszenie art. 45 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Uzasadnia ona nałożenie kary pieniężnej. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2007 r., na rozprawie, sprawy z odwołania Leroy Merlin Polska Spółki z o.o. w P., przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konk [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 21 listopada 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 7, pozycja: 54, Sygnatura: I ACa 906/07
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Nabycie osobowości prawnej przez oddział nie oznacza nabycia przez niego pełnej samodzielności. Oddział, po wpisaniu do rejestru, jako osoba prawna, zyskuje zdolność do samodzielnego działania i niezależność w sferze stosunków cywilnoprawnych, jak też praw majątkowych. Nie korzysta jednak z autonomii w zakresie działalności statutowej. Oddziały, jako jednostki organizacyjne stowarzyszenia, składają się na jednolitą i scentralizowaną organizację, w której – będąc osobami prawnymi – [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, [6], 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU