STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Wyrok Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 21 maja 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 11, pozycja: 9, Sygnatura: VI P 54/08
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
ORZECZENIA WYRÓŻNIONE W KONKURSIE O TYTUŁ HONOROWY SĘDZIA EUROPEJSKI IX-11-2010 Do przepisów regulujących wynagrodzenia zastępców dyrektorów wojewódzkich oddziałów NFZ nie stosuje się ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. nr 26, poz. 230 z późn. zm.), ponieważ kierownikiem państwowej jednostki organizacyjnej jaką jest NFZ, posiadającej osobowość prawną – jest Prezes NFZ, a co za tym idzie – zastępcami kierownika takiej [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

KONSUMENT W REALIACH GOSPODARKI RYNKOWEJ

Rocznik: 2008, miesiąc: 1, pozycja: 8, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 12-04-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
ANNA MĄCZYŃSKA DR MACIEJ MĄCZYŃSKI (adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach) KONSUMENT W REALIACH GOSPODARKI RYNKOWEJ System rynkowy i jego elementy Termin "system rynkowy" podkreśla założenie, zgodnie z którym, tylko systemowe podejście do analizowanych zjawisk społecznych jest metodologicznie najwłaściwsze. Zwłaszcza, że nie ma w gospodarce rynkowej zjawisk jednoprzyczynowych[1]. W konsekw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu Wydziału X Gospodarczego Odwoławczego z dnia 6 marca 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 1, pozycja: 10, Sygnatura: X Ga 43/08
Data wprowadzenia do systemu: 12-03-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Elżbieta Modzelewska-Wąchal 10-1-2009 Przepis art. 18 u.z.n.k. nie jest przepisem szczególnym, wyłączającym generalnie możliwość zastosowania do praktyk nieuczciwej konkurencji przepisów ogólnych Kodeksu cywilnego, regulujących wadliwość czynności prawnych. Do przyjęcia takiej ogólnej tezy brak jest wyraźnej podstawy prawnej. Nie wchodząc w szczegóły należy uznać, że art. 18 u.z.n.k. zawiera dodatkowe instrumenty ochrony przed metodami nieuczciwej konkurencji oraz sankcje za jej praktykowan [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – Wydział XXII Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych z dnia 8 października 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 9, pozycja: 76, Sygnatura: XXII GWwp 2/05
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Formuła procedowania w sprawach gospodarczych zmierza do skutecznego i sprawnego (bezzwłocznego) rozstrzygania sporów między przedsiębiorcami, w których sąd jest wyłącznie arbitrem orzekającym na podstawie dowodów zaoferowanych przez strony, w zakreślonych przepisami terminach. 2. Biegli specjaliści w zakresie wzornictwa przemysłowego nie mogą być uznani za zorientowanego użytkownika, w odniesieniu do którego dokonywać należy oceny indywidualnego charakteru wzoru inkorporowanego w produkc [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu z dnia 27 sierpnia 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 1, pozycja: 8, Sygnatura: Rep. 704/PO/07
Data wprowadzenia do systemu: 12-04-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Piotr Brzozowski - Kancelaria Civitas et Ius 8-1-2008 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki gospodarcze lub ich części położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej. Zwolnienie to zawiera w sobie dwa elementy. Budynki muszą być położone na terenie gospodarstwa rolnego i muszą służyć wyłącznie działalności rolniczej. Niemniej jednak ustawodawca w samej ustaw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu z dnia 16 października 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 10, pozycja: 110, Sygnatura: Rep. 1388/ZP/06
Data wprowadzenia do systemu: 22-11-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Piotr Brzozowski 110-10-2007 1. Załącznik graficzny do wniosku o jakim mowa w art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. nr 80, poz. 717 ze zm.) określający granice terenu objętego tymże wnioskiem winien być przedstawiany na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej. Nie spełnia zaś wymogu z art. 52 ust. 2 pkt 1 cytowanej ustawy dołączenie do wniosku załącznika stanowiącego kopię mapy sytuacyjno-wysokościowej. W takim przypadku organ winien wezw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Wyrok Sądu Okręgowego - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie z dnia 25 marca 2004 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 5, pozycja: 1, Sygnatura: XVII Ama 51/03
Data wprowadzenia do systemu: 26-06-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Elżbieta Modzelewska-Wąchal ORZECZENIA SĄDÓW W SPRAWACH O OCHRONĘ KONKURENCJI I-5-2006 Określenie "osoby trzecie" zawarte w art. 479[43] k.p.c. w kontekście praktyki określonej decyzją należy - w ocenie sądu -zawęzić podmiotowo do konkretnego przedsiębiorcy, określonego w wyroku sądu i nieograniczonej abstrakcyjnej liczby konsumentów będących aktualnie lub w przyszłości stroną umów z tym konkretnie przedsiębiorcą. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Formalne wymogi uzasadnienia postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek prokuratora

Rocznik: 2006, miesiąc: 2, pozycja: 1, Sygnatura:
Data wprowadzenia do systemu: 21-03-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dr Czesław Paweł Kłak Formalne wymogi uzasadnienia postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek prokuratora Niniejszy artykuł powstał w oparciu o następujący stan faktyczny. Prokurator okręgowy wystąpił na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze[1] do starosty o cofnięcie uprawnień diagnoście. W przedmiotowej sprawie starosta wszczął, stosownie do dyspozycji art. 182 k.p.a., postępowanie administracyjne, po czym zawiesił [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 27 września 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 4, pozycja: 45, Sygnatura: XXX 5220/05
Data wprowadzenia do systemu: 01-06-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro w obecnym stanie prawnym brakuje ustawowych regulacji umożliwiających prowadzenie przez gminę działalności w zakresie usług hotelarskich, zaciąganie zobowiązań związanych z taką działalnością, powodujące konieczność wydatkowania środków na spłatę tych zobowiązań, jest sprzeczne z art. 111 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którymi wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego są przeznaczane na realizację zadań tych jednostek określonych w ustawach. Kolegium Regional [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z dnia 9 sierpnia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 4, pozycja: 47, Sygnatura: SKO 4011/470/05
Data wprowadzenia do systemu: 01-06-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stosowanie praktyki zajęcia wierzytelności na podstawie art. 89 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. nr 110 z 2002 r., poz. 968 z późn. zm.) u pośrednika, jakim jest Poczta Polska, u którego nie obowiązują ograniczenia egzekucji, należy uznać za obejście przepisów art. 8-10 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, czyli zasady humanitaryzmu. Intencją ustawodawcy nie było bowiem, aby wierzytelności do organu rentowego kwalifikowały się d [...]
[pełny tekst]POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU