STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 czerwca 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 12, pozycja: 25, Sygnatura: III AUa 3891/09
Data wprowadzenia do systemu: 26-01-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prace z zakresu miernictwa górniczego, hydrologii i geologii zostały wyłączone z pojęcia „pracy górniczej” uprawniającej do nabycia prawa do emerytur górniczych i był to celowy zabieg ustawodawcy wynikający z konsekwentnego realizowania ubezpieczeń społecznych. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 2010 r., sprawy z odwołania Adama S., przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w Z., o prawo do emerytury górniczej, na skutek apelacji ubezpieczo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 czerwca 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 12, pozycja: 26, Sygnatura: III AUa 3917/09
Data wprowadzenia do systemu: 26-01-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Redakcja art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 153 z 2009 r., poz. 1227) oznacza, iż w razie ponownego ustalenia przez organ rentowy prawa do świadczeń lub ich wysokości obowiązują ogólne zasady wypłaty emerytur i rent, tj. świadczenie przyznane lub podwyższone wypłaca się nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy lub wydano decyzję z urzędu. Wyjątek stanowi tu sytuacja, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 maja 2010 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 12, pozycja: 27, Sygnatura: III AUa 3276/09
Data wprowadzenia do systemu: 26-01-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Organ rentowy może domagać się zwrotu nienależnie pobranego świadczenia tylko wówczas, gdy ubezpieczonemu można przypisać złą wolę. Obowiązek zwrotu obciąża tylko tego, kto przyjął świadczenie w złej wierze, wiedząc, że mu się ono nie należy, co dotyczy zarówno osoby, która została pouczona o okolicznościach, w jakich nie powinna pobierać świadczeń, jak też tej osoby, która uzyskała świadczenia na podstawie nieprawdziwych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 20 sierpnia 2009 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 10, pozycja: 20, Sygnatura: III APa 9/09
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wypowiedzenie warunków pracy i płacy jest, w razie odmowy przyjęcia przez pracownika nowych warunków, w istocie równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę i pociąga za sobą wszystkie skutki wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także stosuje się do niego odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę (art. 42 § 1 k.p.). Sąd Apelacyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu w dniu 20 sierpnia 2009 r., sprawy z powództwa Dariusza D., przeciwko Kopalni Węgla Brunatnego „Adamów” SA w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 października 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 10, pozycja: 18, Sygnatura: III AUa 873/06
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zawiadomienie o wyrejestrowaniu z ubezpieczenia społecznego ma formę oświadczenia, wobec czego organ ubezpieczenia społecznego nie może odmówić jego przyjęcia ale może dokonać weryfikacji zasadności i zgodności z prawem czynności podejmowanych przez ubezpieczonego. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 2 stycznia 2006 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w P. objął P. Ch. ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym i wypadkowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w okr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 grudnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 7, pozycja: 29, Sygnatura: III AUa 24/00
Data wprowadzenia do systemu: 19-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
O wysokości wskaźnika waloryzacji świadczeń policyjnych, nie decyduje prognozowany, czy planowany wzrost uposażeń funkcjonariuszy, ale faktyczny wzrost ich uposażeń w odpowiedniej grupie zaszeregowania, przy czym o sposobie kształtowania uposażeń policjantów pozostających w służbie decyduje właściwy organ, a nie sąd. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 28 kwietnia 1998 r., Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, z dniem 1 stycznia 1998 r. dokonał z urzędu waloryzac [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 9, pozycja: 1, Sygnatura: III ARN 3/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uchwała ustanowiająca przepisy gminne dotyczące zasad zarządu mieniem gminy jest uchwałą podjętą przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, o któej stanowi art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 16, poz. 95 ze zm.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 sierpnia 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 9, pozycja: 2, Sygnatura: III ARN 26/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz.U. Nr 27, poz. 111 ze zm.) kwoty nadpłaconych i nienależnie uiszczonych podatków (nadpłaty) podlegają z urzędu zaliczeniu na zaległe i bieżące zobowiązania podatkowe lub z urzędu zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia powstania nadpłaty chyba, że podatnik zgłosi wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań. Nadpłaty podlegają więc zaliczeniu na podatki z urzędu lub na wniosek przez organ podatk [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 1990 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 10, pozycja: 3, Sygnatura: III ARN 31/90
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd nie jest związany tymi postanowieniami rozporządzenia Rady Ministrów wydanego na podstawie ustawy i w celu jej wykonania, które sprzeczne są z wynikającą z art. 6 Konstytucji RP oraz z art. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 41, poz. 324 z późn. zm) ustrojową zasadą swobody prowadzenia działalności gospodarczej przysługującej każdemu na równych prawach z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 maja 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 11, pozycja: 1, Sygnatura: II KRN 39/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wprowadzone przez władze okresu stanu wojennego zakazy prawno-karne, które godził w uznawane powszechnie prawa i wolnosci obywatelskie, nie były przez społeczeństwo polskie akceptowane, a zabronione przez nie zachowania, polegające na przeciwstawianiu się metodami pokojowymi następstwom wprowadzenia stanu wojennego, były zgodne z żywotnymi interesami społeczeństwa, w związku z czym zachowania te nie wykazywały cech społecznego niebezpieczeństwa, stanowiącego nieodzowny element przestępstwa. [...]
[pełny tekst]POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU