STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 listopada 2018 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 4, pozycja: 22, Sygnatura: V CSK 615/17
Data wprowadzenia do systemu: 21-08-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skutkiem orzeczenia rozwodu jest ustanie ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej. Oznacza to, że do byłych małżonków nie ma zastosowania przyjęta na gruncie przepisów regulujących postępowanie upadłościowe regulacja wykluczająca podział majątku wspólnego małżonków pozostających przed ogłoszeniem upadłości jednego z nich w ustroju wspólności majątkowej. Warunkiem zastosowania tej regulacji jest bowiem istnienie związku małżeńskiego oraz pozostawanie przez małżonków w ustroju wspólnosci majątkow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 października 2018 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 3, pozycja: 14, Sygnatura: III KO 110/18
Data wprowadzenia do systemu: 21-08-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie można być jednocześnie ławnikiem i strażnikiem miejskim, gdyż łączenie stanowiska związanego ze ściganiem przestępstw i wykroczeń z funkcją ławnika prowadzi do złamania zasady incompatibilitas, o której mowa w art. 159 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. Sąd Najwyższy, w sprawie A. A., oskarżonego z art. 148 § 1 k.k. i in., po rozpoznaniu w Izbie Karnej, na posiedzeniu bez udziału stron, w dniu 9 października 2018 r., kwestii wznowienia z urzędu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 lipca 2018 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 11, pozycja: 91, Sygnatura: III KO 56/18
Data wprowadzenia do systemu: 11-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku łączenia stanowiska związanego ze ściganiem przestępstw i wykroczeń z funkcją ławnika mamy do czynienia z wynikającym z art. 159 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 23, ze zm.), zakazem incompatibilitas (niepołączalnością formalną). Wynika to z konieczności wyeliminowania ze sprawowania wymiaru sprawiedliwości osób zajmujących się zawodowo zagadnieniami ochrony prawnej. Chodzi również o niedopuszczenie do syt [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2018 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: I KZP 1/18
Data wprowadzenia do systemu: 21-08-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W rozumieniu art. 78 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1260, z późn. zm.), organem uprawnionym do reprezentowania jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną na zewnątrz, są wspólnicy tej spółki, chyba że uprawnienie do reprezentacji spółki zostanie ograniczone w trybie art. 30 § 1 k.s.h. Zatem zgodnie z treścią art. 78 ust. 5 Prawa o ruchu drogowym, każdy wspólnik spółki jaw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2018 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 12, pozycja: 100, Sygnatura: IV KK 192/18
Data wprowadzenia do systemu: 11-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przedmiotem przestępstwa określonego w art. 86 § 1 k.k.s. nie może pozostawać wymiana towarowa pomiędzy krajami Unii Europejskiej w sytuacji, w której podstawą wspólnoty krajów Unii Europejskiej jest unia celna, która rozciąga się na całą wymianę towarową i obejmuje zakaz ceł przywozowych i wywozowych między państwami członkowskimi oraz wszelkich opłat o skutku równoważnym. Sąd Najwyższy, w sprawie T. B., po rozpoznaniu w Izbie Karnej, na posiedzeniu w trybie art. 535 § 5 k.p.k. w dniu 23 ma [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 maja 2018 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 11, pozycja: 93, Sygnatura: II CSK 4/18
Data wprowadzenia do systemu: 11-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wypełnienie weksla in blanco po upływie terminu przedawnienia zabezpieczanego roszczenia pozawekslowego jest w istocie uzupełnieniem go niezgodnie z porozumieniem wekslowym, co pozwala dłużnikowi wekslowemu powoływać się na to, że nie jest zobowiązany wekslowo. Opiera się on na założeniu, że treścią uprawnienia do uzupełnienia weksla in blanco jest objęte jedynie uzupełnienie weksla przed upływem terminu przedawnienia roszczenia podlegającego zabezpieczeniu, choćby porozumienie nie narzucało w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2018 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 10, pozycja: 84, Sygnatura: IV CSK 297/17
Data wprowadzenia do systemu: 10-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przepis art. 8[3] ust. 9 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1222) ma zastosowanie do wszystkich walnych zgromadzeń spółdzielni mieszkaniowych, także tych, które nie były przeprowadzane częściami. 2. „Członkami uczestniczącymi w walnym zgromadzeniu” w rozumieniu art. 8[3] ust. 9 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 1222) – są wszyscy członkowie obecni na tym z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 marca 2018 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 11, pozycja: 92, Sygnatura: II CSK 370/17
Data wprowadzenia do systemu: 11-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zobowiązanie wekslowe przedawnia się w terminie określonym w prawie wekslowym, a nie w terminie ustalonym dla zobowiązania, które zabezpiecza. Przedawnienie roszczenia z weksla własnego skierowane przeciwko wystawcy, zgodnie z art. 70 w związku z art. 103 i art. 104 ustawy z 1936 r. – Prawo wekslowe, liczy się od dnia płatności weksla. Identycznie kształtuje się przedawnienie roszczenia z weksla in blanco, nie rozpoczyna ono zatem biegu do czasu wypełnienia weksla. W konsekwencji, przedawn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 marca 2018 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 12, pozycja: 101, Sygnatura: II CSK 320/17
Data wprowadzenia do systemu: 11-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Wypełnienie weksla in blanco zgodnie z porozumieniem co do jego wypełnienia nie stanowi przesłanki formalnej uznania dokumentu za weksel. Weksel in blanco wypełniony niezgodnie z porozumieniem ale w sposób odpowiadający wymaganiom co do formy przewidzianym w art. 1 lub art. 101 ustawy z 1936 r. Prawo wekslowe, musi być uważany za weksel trasowany lub weksel własny w rozumieniu tych przepisów, zaś uzupełnienie weksla zgodnie z otrzymanym upoważnieniem warunkuje jedynie odpowiedzialność wekslow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 marca 2018 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 10, pozycja: 83, Sygnatura: III CSK 398/16
Data wprowadzenia do systemu: 10-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Chociaż określenie „właściwy czas” do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w rozumieniu art. 299 § 2 k.s.h. powinno być interpretowane z uwzględnieniem przepisów zawartych w prawie upadłościowym, to jednak nie można – dla celów jego wykładni – przenosić na grunt art. 299 § 2 k.s.h. wymagania, aby dochowany został termin określony w art. 21 ust. 1 p.u.n. Właściwy czas w rozumieniu art. 299 § 2 k.s.h. oznacza w związku z tym taki moment, w którym wprawdzie wszystkich [...]
[pełny tekst]strony wyników:
[1], 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU