STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lipca 2020 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 7, pozycja: 42, Sygnatura: I FSK 757/19
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pojęcie „należytej staranności podatnika” odnosi się do przezornego przedsiębiorcy, mając tym samym charakter ogólny, związany z zawodowym charakterem działalności gospodarczej. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w dniu 27 lipca 2020 r., na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej, skargi kasacyjnej M. sp. z o.o. spółki komandytowej z siedzibą w S., od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 16 stycznia 2019 r., sygn. akt I SA/Sz 816/18, w sprawi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 czerwca 2020 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 6, pozycja: 34, Sygnatura: II OSK 274/20
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Orzeczenie lekarskie dotyczące rozpoznania choroby zawodowej jest opinią w rozumieniu art. 84 § 1 k.p.a. Bez tej opinii, lub sprzecznie z tą opinią, organ administracji nie może dokonywać we własnym zakresie rozpoznania choroby i ustalenia, czy rozpoznane schorzenie mieści się w wykazie chorób zawodowych. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2020 r., na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej, skargi kasacyjnej M. T., od wyroku Wojewódzkiego Sądu Adminis [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 maja 2020 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 4, pozycja: 21, Sygnatura: II GSK 24/20
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kwestię możliwości stosowania art. 189f k.p.a., w odniesieniu do kar za zajęcie pasa drogowego na podstawie unormowań przewidzianych w ustawie ‒ Prawo o drogach publicznych można wywieść z treści art. 189a 1 k.p.a. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2020 r., na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej, skargi kasacyjnej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł., od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 2 października 2019 r., sygn. akt [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 maja 2020 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 4, pozycja: 22, Sygnatura: II FSK 2929/19
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla zastosowania art. 116 § 1 Ordynacji podatkowej bez znaczenia są motywy zawiązania spółki kapitałowej. Nawet, jeżeli przedsięwzięcie gospodarcze miało mieć charakter fikcyjny i było nakierowane na popełnienie czynu zabronionego, jeśli spowodowało powstanie zobowiązań podatkowych, które przekształciły się w zaległości, w wypadkach prawem przewidzianych odpowiadają za nie także osoby trzecie; dotyczy to także członków zarządu spółek kapitałowych w przypadku ziszczenia się przesłanek przewidzian [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 5, pozycja: 29, Sygnatura: I OSK 4400/18
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ratio legis zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych stanowi wykluczenie z ruchu drogowego kierowców, którzy wykazali, że zagrażają bezpieczeństwu w komunikacji. Trudno bowiem przyjąć, że racjonalny ustawodawca pozbawiając prawa do kierowania pojazdami osobowymi kategorii B zezwoliłby np. na prowadzenie pojazdów ciężarowych, czy ciężarowych z przyczepą (kategorii C, C+E). Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2020 r., na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 7, pozycja: 43, Sygnatura: II OSK 814/19
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Całkowity wyręb drzewostanu może być stosowany wyłącznie w przypadkach losowych, przy czym przypadki losowe należy odnosić nie tylko do drzewostanu, ale i okoliczności występujących po stronie właściciela lasu. Okolicznością tego rodzaju nie są kradzieże, ponieważ to na skarżącej i właściwych organach spoczywa obowiązek zapobiegania tego rodzaju zdarzeniom. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2020 r., na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej, sprawy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 lutego 2020 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 2, pozycja: 9, Sygnatura: II GSK 416/19
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nałożona na podstawie przepisów ustawy z 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi kara pieniężna nie jest niepodatkową należnością budżetową, o której mowa w art. 3 pkt 1 i pkt 8 Ordynacji podatkowej, a ustawa o monitorowaniu nie jest ustawą podatkową, brak jest zatem podstaw do uznania, że postępowanie w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej na podstawie przepisów ustawy o monitorowaniu jest postępowaniem w sprawie obowiązku podat [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 stycznia 2020 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 3, pozycja: 14, Sygnatura: I FSK 959/16
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 86 ust. 7b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) znajdzie zastosowanie w sytuacji, gdy wydatków wskazanych w przepisie nie da się w całości przypisać działalności gospodarczej, podatek naliczony oblicza się według udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość wykorzystywana jest do celów działalności gospodarczej, bez względu na to czy wnioskodawca ma, czy też nie ma możliwości obliczenia udziału procentowego, o którym sta [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 stycznia 2020 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 5, pozycja: 30, Sygnatura: I OSK 1260/18
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro rejestracji pojazdu dokonuje się na wniosek właściciela, to nie mając dowodu własności pojazdu, którego skutek w postaci (wyłącznej) własności nie byłby kwestionowany przez inny podmiot, organ administracyjny zobowiązany jest wydać decyzję odmowną w sprawie rejestracji takiego pojazdu. Ustalenie prawa własności nie należy bowiem do kompetencji organu rejestrującego pojazd, lecz do sądów powszechnych. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2020 r., na rozprawie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 stycznia 2020 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 8, pozycja: 51, Sygnatura: I OSK 1388/18
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie można przyjąć, że odmowa wydania (zwrotu) prawa jazdy stanowi niedopuszczalne rozszerzenie decyzją administracyjną sankcji orzeczonej wyrokiem karnym. To samo zdarzenie prawne (fakt skazania skarżącego i orzeczenia wobec niego środka karnego), wywołuje różne i niezależne od siebie skutki prawne. Rodzi ono skutki wynikające wprost z przepisów prawa karnego (art. 42 k.k.), jednakże pociąga za sobą też skutki na płaszczyźnie prawa administracyjnego, w postaci przewidzianych w nim sankcji. Na [...]
[pełny tekst]strony wyników:
[1], 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU