STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 29 maja 2018 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 11, pozycja: 39, Sygnatura: I ACa 1269/17
Data wprowadzenia do systemu: 09-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Ustalenie wpływu wypadku na stan psychiki pokrzywdzonego wymaga wiedzy specjalistycznej w rozumieniu przepisu art. 278 k.p.c., przy czym dowodu z opinii biegłego nie mogłaby zastąpić nawet wiedza specjalistyczna z tego zagadnienia posiadana przez sąd, a tym bardziej przez pełnomocników stron. 2. Samo ustalenie faktu przyczynienia się poszkodowanego do szkody nie skutkuje obowiązkiem zmniejszenia należnego mu odszkodowania. Stwierdzenie takie jest tylko warunkiem miarkowania odszkodowania, a [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 maja 2018 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 11, pozycja: 41, Sygnatura: V ACa 420/17
Data wprowadzenia do systemu: 09-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Długi czas trwania postępowania nie stanowi przesłanki odstąpienia od reguł ogólnych poprzez zasądzenie odsetek od innej daty niż wyznaczona na podstawie art. 455 k.c. Sąd Apelacyjny w Katowicach V Wydział Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2018 r., na rozprawie, sprawy z powództwa M. K. i E. K., przeciwko M. M. i J. M., o zapłatę, na skutek apelacji pozwanych, od wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 15 marca 2017 r., sygn. akt I C 54/15 oraz zażalenia powodów, na postanowienie o ko [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 maja 2018 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 10, pozycja: 37, Sygnatura: V ACa 163/18
Data wprowadzenia do systemu: 28-10-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Umowa darowizny, jako czynność dokonana przed notariuszem, jednoznacznie nazwana i zawierająca elementy istotne właściwe umowie darowizny z art. 888 i nast. Kodeksu cywilnego, powinna zostać uwzględniona przy obliczaniu zachowku, stosownie do przepisów art. 993–994 k.c. Ustawodawca, poza wyjątkami wskazanymi w tych przepisach, nie uzależnił doliczania wartości świadczeń na podstawie umów darowizn do substratu zachowku od ich przedmiotu. Także zatem w przypadku, gdy przedmiotem darowizny je [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 maja 2018 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 10, pozycja: 38, Sygnatura: V AGa 142/18
Data wprowadzenia do systemu: 28-10-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Czasem właściwym do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w rozumieniu art. 299 § 2 k.s.h. jest czas, gdy wprawdzie dłużnik spłaca jeszcze niektóre długi, ale wiadomo już, że ze względu na brak środków nie będzie mógł zaspokoić wszystkich swoich wierzycieli. Czasem właściwym nie jest więc dopiero czas, gdy dłużnik przestał już całkowicie spłacać swoje długi i nie ma majątku do ich zaspokojenia. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2018 r., na rozprawie, sprawy z powódz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 maja 2018 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 12, pozycja: 42, Sygnatura: V ACa 409/17
Data wprowadzenia do systemu: 09-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Zmiana wysokości zadośćuczynienia na etapie postępowania apelacyjnego przez sąd drugiej instancji jest w praktyce możliwa tylko wtedy, gdy sąd pierwszej instancji nie uwzględnił wszystkich okoliczności i czynników uzasadniających przyznane świadczenie, dopuszczając się tzw. „błędu braku” albo niewłaściwie ocenił całokształt tych – należycie ustalonych i istotnych okoliczności, popełniając tzw. „błąd dowolności”. 2. Art. 24 § 1 k.c. nie ogranicza jego zastosowa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 20 kwietnia 2018 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 10, pozycja: 36, Sygnatura: I ACa 1438/17
Data wprowadzenia do systemu: 28-10-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ramy swobodnej oceny dowodów muszą być zakreślone wymaganiami prawa procesowego, doświadczenia życiowego, regułami logicznego myślenia oraz pewnego poziomu świadomości prawnej, według których sąd w sposób bezstronny, racjonalny i wszechstronny rozważa materiał dowodowy jako całość, dokonuje wyboru określonych środków dowodowych i ważąc ich moc oraz wiarygodność, odnosi je do pozostałego materiału dowodowego, a granice swobodnej oceny dowodów wyznaczają trzy czynniki: logiczny, ustawowy oraz ideo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 20 kwietnia 2018 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 11, pozycja: 40, Sygnatura: I ACa 1088/17
Data wprowadzenia do systemu: 09-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Karnistyczna definicja ucieczki z miejsca zdarzenia z uwagi na jej funkcjonalność jest spójna z cywilistyczną. Posłużenie się przez ustawodawcę w różnych aktach prawnych, choć w ramach jednego systemu prawnego, jako pewnej całości, tak samo brzmiącym pojęciem, nie może uzasadniać jego zróżnicowania znaczeniowego. 2. Trudno pojęcie, którym ustawodawca posłużył się w Kodeksie karnym inaczej interpretować w ustawie, która wprowadza instytucję pochodną i buduje regres w odpowiedzi na przypisan [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2018 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 12, pozycja: 43, Sygnatura: VII AGa 836/18
Data wprowadzenia do systemu: 09-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
„Dobre obyczaje” to reguły postępowania zgodne z etyką, moralnością i aprobowanymi społecznie obyczajami. Jako sprzeczne z dobrymi obyczajami należy rozumieć działania, które zmierzają do dezinformacji lub wywołania błędnego mniemania konsumenta, wykorzystania jego niewiedzy lub naiwności, ukształtowania stosunku zobowiązaniowego, niezgodnie z zasadą równorzędności stron. Sąd Apelacyjny w Warszawie VII Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 6 kwietnia 2018 r., na rozprawie, sp [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 23 lutego 2018 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 8, pozycja: 28, Sygnatura: I ACa 858/17
Data wprowadzenia do systemu: 28-10-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji, gdy pozwany nie był spadkobiercą ustawowym po zmarłym, wystąpienie zatem przez powódkę z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku po ojcu nie wpłynęło na bieg terminu przedawnienia roszczenia o zachowek należnego jej od pozwanego. Tym samym przyjąć należało, że roszczenie powódki o zachowek po zmarłym przedawniło się z upływem 5–letniego okresu od dnia otwarcia spadku. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2018 r., na rozprawie, sprawy z powództwa A. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 23 lutego 2018 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 8, pozycja: 28, Sygnatura: I ACa 858/17
Data wprowadzenia do systemu: 28-10-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji, gdy pozwany nie był spadkobiercą ustawowym po zmarłym, wystąpienie zatem przez powódkę z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku po ojcu nie wpłynęło na bieg terminu przedawnienia roszczenia o zachowek należnego jej od pozwanego. Tym samym przyjąć należało, że roszczenie powódki o zachowek po zmarłym przedawniło się z upływem 5–letniego okresu od dnia otwarcia spadku. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2018 r., na rozprawie, sprawy z powództwa A. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
[1], 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU