STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 10 czerwca 2020 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 8, pozycja: 57, Sygnatura: I ACa 171/20
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uwzględnienie jednocześnie słusznego interesu wierzyciela wymaga, aby na chwilę orzekania zostało przynajmniej uwiarygodnione w wysokim stopniu, że dłużnik, oceniając rzecz rozsądnie, będzie w stanie spełnić świadczenie w ratach, których liczbę, wysokość i terminy płatności ustali Sąd w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2020 r., na posiedzeniu niejawnym, sprawy z powództwa (...) Banku (...) S.A. w W., przeciwko D. D., o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2020 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 9, pozycja: 65, Sygnatura: VI ACz 1499/19
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie. Orzeczenie o ustaleniu nieważności umowy, mające swą podstawę w art. 189 k.p.c. nie podlega wykonaniu w żaden sposób, wobec czego nie ma żadnego znaczenia dla uprawdopodobnienia przesłanki interesu prawnego argumentacja powoda z wniosku o udzieleni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2020 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 2, pozycja: 11, Sygnatura: I ACa 225/19
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odsetki ustawowe za opóźnienie (art. 481 § 1 k.c.) w odniesieniu do zobowiązań w istocie niepieniężnych (takimi są zobowiązania o naprawienie szkody), ale ze świadczeniem pieniężnym, jako środkiem umarzania zobowiązania odszkodowawczego, pełnią tę samą funkcję, co regulacja art. 363 § 2 k.c., kompensując spadek wartości należności pieniężnej wywołanej spadkiem cen. Z tej przyczyny data miarodajna dla ustalenia rozmiarów szkody jest zarazem najwcześniejszą możliwą datą początku naliczania odsetek [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 stycznia 2020 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: I ACa 306/19
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przepis art. 6 k.c. reguluje podstawowe reguły dowodowe, tj. pierwszą – generalnie wymagającą udowodnienia powołanego przez stronę faktu, powodującego powstanie określonych skutków prawnych oraz drugą regułę, która sytuuje ciężar dowodu danego faktu po stronie osoby, która z tego faktu wywodzi skutki prawne. Pierwsza „zasada obowiązku udowodnienia powoływanego faktu” jest w istocie nieunikniona ze względów racjonalnych, ponieważ odmienna regulacja powodowałaby powstanie nied [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 20 listopada 2019 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 1, pozycja: 6, Sygnatura: I ACa 1186/18
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podjęcie uchwały odwołującej członka zarządu po tym, gdy sam skutecznie złożył rezygnację, jest sprzeczne z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1892). Nie można bowiem odwołać z zarządu osoby, która funkcji tej już nie pełni. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2019 r., na rozprawie, sprawy z powództwa B. H., przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej M. 59-63/ (...) 2 w P., o uchylenie uchwały, na skutek apelacji p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 20 listopada 2019 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 6, pozycja: 37, Sygnatura: I ACa 687/18
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Dokonując wykładni art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z zastosowaniem porządku preferencji, przyznającej pierwszeństwo regule języka prawnego, przed dyrektywami znaczeniowymi języka właściwego dla określonych dziedzin i języka potocznego, należy mieć na uwadze, że ustawodawca statuując roszczenia, przysługujące właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu nieruchomości, w sytuacji kiedy w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo j [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 9, pozycja: 66, Sygnatura: VI ACa 1582/17
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla kwalifikacji roszczenia jako związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 118 k.c. nie ma znaczenia prawny charakter leżącego u jego podstaw zdarzenia ‒ może być ono czynnością prawną, czynem niedozwolonym lub jakimkolwiek innym zdarzeniem, nie wyłączając bezpodstawnego wzbogacenia, czy korzystania z cudzej rzeczy ‒ decydujący jest związek roszczenia z działalnością gospodarczą. Niewątpliwie działalność gospodarcza gminy wykonywana w ramach zadań własnych [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 7, pozycja: 47, Sygnatura: VII AGa 1091/18
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odpowiedzialność z art. 471 k.c. oparta jest na zasadzie winy, która jest domniemywana. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2019 r., na rozprawie, sprawy z powództwa G. O., przeciwko (...) S.A. w W., o zapłatę, na skutek apelacji powódki, od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2017 r., sygn. akt XX GC 680/16: I. oddala apelację; II. zasądza od G. O. na rzecz (...) S.A. w W. kwotę 4 050 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego. UZAS [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 10 kwietnia 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 8, pozycja: 57, Sygnatura: I ACa 353/18
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skutki przerwy biegu przedawnienia wywołanej przez zbywcę wierzytelności odnoszą się z zasady także do cesjonariusza. Nabywa on wierzytelność w takim kształcie, w jakim przysługiwała ona zbywcy, także pod względem „stanu” jej przedawnienia. W konsekwencji, jeżeli bieg terminu przedawnienia uległ przerwaniu, cesjonariusz – wstępując w tę samą sytuację, w której w chwili zbycia wierzytelności pozostawał cedent – zostaje objęty skutkami tej przerwy. Sąd Apelacyjny w Lubli [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 5 marca 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 6, pozycja: 40, Sygnatura: I ACa 321/18
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kwestia przyczynienia się innych osób do powstania szkody nie prowadzi jednak do wyłączenia odpowiedzialności głównego sprawcy, a może wpływać na zmniejszenie obowiązku jej naprawienia na podstawie art. 362 k.c. Jednakże należy mieć na uwadze, że następuje to pod warunkiem przyczynienia się przez poszkodowanego. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2019 r., na rozprawie, sprawy z powództwa J. W., przeciwko M. S., T. S. i M. S. (2), o zapłatę, na skutek apelacji powoda, o [...]
[pełny tekst]strony wyników:
[1], 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU