STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów ws Antymonopolowych

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 25 października 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 5, pozycja: 73, Sygnatura: XVII Ama 66/04
Data wprowadzenia do systemu: 06-07-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niezaniechanie praktyki zakazanej na podstawie ustawy z 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów podlega karaniu na podstawie ustawy z 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, jeżeli ustawa ta jest względniejsza dla sprawcy oraz dany czyn jest praktyką ograniczającą konkurencję również na podstawie ustawy z 2000 r. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po rozpoznaniu w dniu 25 października 2004 r., na rozpra [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów ws Antymonopolowych

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 25 października 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 12, pozycja: 146, Sygnatura: XVII Ama 66/04
Data wprowadzenia do systemu: 20-01-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji, gdy przedsiębiorca naruszył zakaz narzucania uciążliwych warunków umów przynoszących mu nieuzasadnione korzyści w okresie obowiązywania art. 5 ust. 1 pkt 6 oraz art. 15 ust. 1 ustawy o p.p.m., a postępowanie w sprawie wydania przez Prezesa UOKiK decyzji o nałożeniu kary pieniężnej ma miejsce już w czasie obowiązywania art. 8 ust. 1 pkt 6, art. 9 i art. 102 ust. 1 ustawy o o.k.ik., to Prezes UOKiK, podejmując decyzję w sprawie nałożenia kary pieniężnej na tego przedsiębiorcę, powin [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów ws Antymonopolowych

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 października 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 10, pozycja: 3, Sygnatura: III SK 56/04
Data wprowadzenia do systemu: 18-11-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art. 8 ust. 1. Prawa energetycznego - Prezes URE nie może orzekać w sprawach dotyczących treści umów już zawartych. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki rozpoznaje spory dotyczące ustalania warunków świadczenia usług, odmowy przyłączenia do sieci czy odmowy zawarcia umowy. Przyszły odbiorca energii może w postępowaniu przed Prezesem URE domagać się ustalenia treści umowy i w tym zakresie droga postępowania cywilnego jest wyłączona. W trybie art. 8 ustawy nie można dochodzić nakazania [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów ws Antymonopolowych

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 23 czerwca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 5, pozycja: 72, Sygnatura: XVII Ama 66/03
Data wprowadzenia do systemu: 06-07-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Reklama skierowana do nieokreślonej liczby konsumentów, nie zawierająca wszystkich informacji na temat przedmiotu rzeczywistej działalności przedsiębiorcy i zawierająca informacje o produktach, które nie znajdowały się w jego ofercie, jest przejawem praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2004 r., na rozprawie, sprawy z odwołania Polskiej Izby Finansowej "Skarbiec" Spółki z o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów ws Antymonopolowych

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 16 czerwca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 7, pozycja: 61, Sygnatura: XVII Ama 99/03
Data wprowadzenia do systemu: 06-07-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Istnienie mechanizmu regulacji i kontroli zachowań monopolisty, wynikających z Prawa energetycznego, pozbawia go władztwa wynikającego z posiadania pozycji dominującej, co ogranicza możliwość postawienia mu zarzutu nadużycia tej pozycji. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2004 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Energetyki P. S.A. w P., przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, o ochronę konkurencji, z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów ws Antymonopolowych

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 10, pozycja: 1, Sygnatura: III SK 48/04
Data wprowadzenia do systemu: 18-11-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Cechy i stawki opłat taryfowych ustalone przez przedsiębiorstwo energetyczne, obowiązujące w wyniku ich zatwierdzenia decyzją Prezesa URE, a następnie prawidłowego ogłoszenia (art. 47 Prawa energetycznego), nie mogą być przedmiotem kontroli w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przez Prezesa UOKiK. Stosowanie przez zakład energetyczny cen lub stawek opłat określonych w zatwierdzonej przez Prezesa URE i prawidłowo ogłoszonej taryfie (a [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów ws Antymonopolowych

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 26 kwietnia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 4, pozycja: 60, Sygnatura: XVII Ame 59/03
Data wprowadzenia do systemu: 06-07-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Trwałe połączenie wybudowanych przez odbiorcę urządzeń i odcinków sieci elektrycznej nie powoduje automatycznie przejścia własności tych urządzeń na zakład energetyczny. Dla wywołania tego skutku konieczne jest zaistnienie określonego zdarzenia prawnego przenoszącego własność (teza przeciwna do tezy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 grudnia 1991 r., sygn. W 4/91). Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2004 r., na ro [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów ws Antymonopolowych

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 9, pozycja: 1, Sygnatura: III SK 31/04
Data wprowadzenia do systemu: 08-11-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sformułowanie "nieudzielenie informacji" oznacza zarówno nieudzielenie informacji w ogóle jak i udzielenie informacji po wyznaczonym terminie. Nałożenie kary pieniężnej ma charakter nie tylko represyjny (jako sankcja za nieudzielenie informacji albo udzielenie informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd), ale także prewencyjny - ma zniechęcić przedsiębiorcę do naruszania obowiązków podlegających penalizacji. Kara pieniężna, o jakiej mowa w art. 101 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy nie jes [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów ws Antymonopolowych

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 10, pozycja: 2, Sygnatura: III SK 31/04
Data wprowadzenia do systemu: 18-11-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 101 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów stanowi wyraźnie o nałożeniu kary pieniężnej w razie nieudzielenia informacji lub w razie udzielenia informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, nie mówi natomiast nic wprost o sankcjonowaniu karą pieniężną przekroczenia przez przedsiębiorcę terminu na udzielenie informacji. "Nieudzielenie informacji" oznacza w kontekście celu tego przepisu, jego istotnego sensu normatywnego, zarówno nieudzielenie informacji w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów ws Antymonopolowych

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 kwietnia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 9, pozycja: 3, Sygnatura: III SK 25/04
Data wprowadzenia do systemu: 08-11-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Zawarcie umów najmu oznaczonego terenu (pozostającego w użytkowaniu wieczystym) Portu Lotniczego z wyłonionymi w drodze przetargu korporacjami taksówkowymi nie jest zarobkową działalnością gospodarczą. 2. Przepis art. 113 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, zgodnie z naturą tego rodzaju przepisów przejściowych ma charakter procesowy i oznacza jedynie tyle, że postępowanie wszczęte i niezakończone przed dniem 1 kwietnia 2001 r. toczy się na podstawie przepisów obecnie obowiązując [...]
[pełny tekst]POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU