STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Wyrok Sądu Rejonowego w Piszu z dnia 19 lutego 2020 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 8, pozycja: 58, Sygnatura: I C 730/19
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Powództwo wytoczone na podstawie przepisu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz. U. z 2001 r., poz. 1361) ma na celu ujawnienie właściwego stanu prawnego nieruchomości w księdze wieczystej. Na stan prawny nieruchomości ujawniony w księdze wieczystej składa się treść wpisów dotyczących praw na nieruchomości ‒ praw rzeczowych oraz tych praw osobistych i roszczeń, które mogą być wpisane do księgi wieczystej. Między stronami nie istniał spó [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 14 lutego 2020 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 4, pozycja: 26, Sygnatura: XII C 772/19
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Za prawidłowe wypowiedzenie umowy nie może być uznane pismo, w którym Bank stwierdza, „że w przypadku braku spłaty zadłużenia w określonym terminie pismo niniejsze należy traktować jako wypowiedzenie umowy przez Bank”. Takie oświadczenie Banku nie daje jasności, bowiem nie sposób wywnioskować chociażby tego, w jakiej dacie umowa ulega rozwiązaniu, tj. w jaki sposób liczyć należy okres wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy, jako jednostronne oświadczenie woli o charakterze prawokształtuj [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 10 lutego 2020 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 7, pozycja: 49, Sygnatura: XII C 1744/16
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Należy wziąć pod uwagę, że celem uregulowań art. 129 i art. 136 ustawy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) jest ułatwienie osobom poszkodowanym w wyniku wprowadzenia obszaru ograniczonego użytkowania dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Zatem należy przyjąć, że wskazanie na koszty poniesione w celu wypełnienia wymagań technicznych przez istniejące budynki miało wyeliminować spory, co do objęcia tych kosztów obowiązkiem naprawienia szkody. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 7 lutego 2020 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 3, pozycja: 18, Sygnatura: IX Ca 1013/19
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W skład nieruchomości wspólnej mogą wchodzić elementy o zróżnicowanym stopniu związania z wyodrębnionymi lokalami. W pierwszym rzędzie należą do niej te części budynku i gruntu pod budynkiem, które są niezbędne do korzystania przez wszystkich właścicieli lokali, takie jak wspólna klatka schodowa, ściany zewnętrzne lub dach. Tworzą one części nieruchomości, określanej w piśmiennictwie mianem współwłasności koniecznej lub przymusowej. Do nieruchomości wspólnej mogą (ale nie muszą) należeć także te [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 5 lutego 2020 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 5, pozycja: 33, Sygnatura: I Ca 6/20
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
O przyczynieniu się w rozumieniu art. 362 k.c. mówimy wówczas, gdy zachowanie się poszkodowanego może być uznane za jedno z ogniw prowadzących do ostatecznego skutku w postaci szkody – a jednocześnie za przyczynę konkurencyjną do przyczyny przypisanej osobie odpowiedzialnej, bowiem skutek następuje tutaj przez współdziałanie dwóch przyczyn, z których jedna „pochodzi” od zobowiązanego do naprawienia szkody, a druga od poszkodowanego. O tym, czy i w jakim stopniu obniżyć odszkodo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Postanowienie Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 30 stycznia 2020 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 6, pozycja: 39, Sygnatura: I Ca 604/19
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Czynność materialna stanowiąca podstawę wpisu powinna być badana przez sąd pod względem formalnoprawnym i pod względem skuteczności materialnej. Oznacza to, że Sąd musi badać czy czynność ta uzasadnia powstanie, zmianę lub wygaśnięcie prawa, które ma być do księgi wpisane, czy wykreślone. Badanie treści dokumentu dołączonego do wniosku mieści w sobie zatem konieczność oceny, czy dokument stanowi uzasadnioną podstawę wpisu. Sąd Okręgowy w Sieradzu, po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2020 r., na [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Wyrok Sądu Rejonowego w Ciechanowie z dnia 29 stycznia 2020 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 4, pozycja: 27, Sygnatura: I C 1608/17
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wyrok wydany w sprawie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym korzysta z tzw. prawomocności rozszerzonej, realizując funkcję ustrojową ksiąg wieczystych, mającą zapewnić bezpieczeństwo obrotu. Wiąże on zatem nie tylko strony, które brały udział w sprawie i sądy, lecz także inne podmioty. Sąd Rejonowy w Ciechanowie, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 29 stycznia 2020 r., sprawy z powództwa U. J. i Z. J., przeciwko M. M., M. G. i Skarbowi Państwa ‒ Krajowe [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 29 stycznia 2020 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 6, pozycja: 38, Sygnatura: I C 282/19
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie można się zgodzić z zapatrywaniem, że uzupełnienie weksla własnego in blanco po ogłoszeniu upadłości wystawcy o termin płatności późniejszy od dnia ogłoszenia upadłości stanowi tego rodzaju uchybienie w uzupełnieniu tego weksla, które powinno skutkować niepowstaniem zobowiązań wekslowych osób podpisanych na wekslu in blanco, a więc i zobowiązania poręczyciela za wystawcę. Ta nieprawidłowość nie ma bowiem w istocie wpływu na prawa i obowiązki stron. Wpisanie po ogłoszeniu upadłości wystawcy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 16 stycznia 2020 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 3, pozycja: 17, Sygnatura: II Ca 727/19
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgody współwłaścicieli na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu nie można domniemywać. Winna być ona niewątpliwa. Trafnie wskazuje się przy tym w orzecznictwie, że brak sprzeciwu współwłaścicieli wobec realizacji tego rodzaju czynności – nawet przez kilka lat ‒ nie oznacza jeszcze aprobaty. Istotne jest także, że owa wymagana zgoda współwłaścicieli musi być wyrażona przed dokonaniem czynności, której dotyczy, nie zaś później. Nie jest skuteczne ewentualne późn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Postanowienie Sądu Rejonowego w Zgierzu z dnia 16 grudnia 2019 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 8, pozycja: 59, Sygnatura: I Ns 249/19
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz. U. z 2001 r., poz. 1361), w razie podziału nieruchomości hipoteka obciążająca nieruchomość obciąża wszystkie nieruchomości utworzone przez podział (hipoteka łączna). Hipoteka na części ułamkowej nieruchomości obciąża w tym samym zakresie części ułamkowe wszystkich nieruchomości utworzonych przez podział. Zgodnie z ust. 11, hipoteka na części ułamkowej nieruchomości obciąża nieruchomość otrzymaną w [...]
[pełny tekst]POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU