STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
> Orzecznictwo Sądów w Sprawach GospodarczychRocznik: 2018, miesiąc: 12, pozycja: 22, Sygnatura:
Data wprowadzenia do systemu: 09-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
[...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 września 2018 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 11, pozycja: 94, Sygnatura: II FSK 1358/16
Data wprowadzenia do systemu: 11-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Obiekt budowlany, jakim jest sieć techniczna (w stanie rozpatrywanej sprawy sieć telekomunikacyjna służąca do przesyłu sygnału) nie ma cech budynku, ani obiektu małej architektury. Stanowi jednocześnie jedną, zorganizowaną całość użytkową, sieć składającą się z funkcjonalnie powiązanych elementów (w tym linii kablowych umieszczonych w kanalizacji). Stanowi „obiekt budowlany” w rozumieniu art. 3 ustawy Prawo budowlane, a także, jako budowla, przedmiot opodatkowania podatkiem od [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 11, pozycja: 96, Sygnatura: III SA/Kr 524/18
Data wprowadzenia do systemu: 11-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawdą jest, że art 11 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi stanowi o związaniu sądu administracyjnego ustaleniami wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa, a nie wykroczenia. Nie zmienia to jednak faktu, iż organ nie jest uprawniony do dokonywania własnych ustaleń wbrew zapisom widniejącym w odpowiedniej ewidencji. Organy prowadzące postępowanie w sprawie skierowania na badanie psychologiczne są związane treścią ewidencji. Post [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 lipca 2018 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 10, pozycja: 88, Sygnatura: VII SA/Wa 2666/17
Data wprowadzenia do systemu: 10-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dokument prywatny (jakim jest faktura i załączniki do niej) może być dowodem jedynie na okoliczność treści złożonego przez wystawcę dokumentu oświadczenia woli. Nie jest jednakże dowodem na okoliczność, że żądanie wystawcy faktury jest rzeczywiście uzasadnione podanymi przyczynami, tzn. że okoliczności powołane przez wystawcę, jako przyczyna żądania zapłaty, rzeczywiście zaistniały. Taką okoliczność musi za każdym razem ocenić odbiorca faktury (jej adresat). Dokonanie zapłaty bez sprawdzenia tyc [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 25 lipca 2018 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 10, pozycja: 90, Sygnatura: I ACa 1702/17
Data wprowadzenia do systemu: 10-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Określenie tego, jaka kwota właściwie realizuje funkcję kompensacyjną zadośćuczynienia, w konkretnej, rozstrzyganej przez sąd sprawie, zostało pozostawione uznaniu sędziowskiemu, mającemu być opartym na rozważeniu wszystkich istotnych z punktu widzenia rozmiaru krzywdy powoda, okoliczności ustalonych w sprawie. Sąd Apelacyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w dniu 25 lipca 2018 r., na rozprawie, sprawy z powództwa J. P., przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W., o zapłatę, na skutek apelacji powoda, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 lipca 2018 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 11, pozycja: 99, Sygnatura: V ACa 542/17
Data wprowadzenia do systemu: 11-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skutkiem uznania klauzuli za abuzywną nie może być jej częściowa bezskuteczność ani „miarkowanie” abuzywności. Brak mocy wiążącej dotyczy w całości klauzuli niedozwolonej, nie jest więc dopuszczalne uznanie, że jest ona skuteczna w zakresie, w jakim nie naruszałaby kryterium określonego w przepisie art. 385[1] § 1 k.c. W szczególności wniosek o częściowej bezskuteczności postanowień uznanych za abuzywne nie wypływa z art. 385[1] § 2 k.c. Przepis ten przewiduje jedynie, że jeżeli po [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 lipca 2018 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 11, pozycja: 91, Sygnatura: III KO 56/18
Data wprowadzenia do systemu: 11-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku łączenia stanowiska związanego ze ściganiem przestępstw i wykroczeń z funkcją ławnika mamy do czynienia z wynikającym z art. 159 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 23, ze zm.), zakazem incompatibilitas (niepołączalnością formalną). Wynika to z konieczności wyeliminowania ze sprawowania wymiaru sprawiedliwości osób zajmujących się zawodowo zagadnieniami ochrony prawnej. Chodzi również o niedopuszczenie do syt [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2018 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 11, pozycja: 98, Sygnatura: IV SA/Po 406/18
Data wprowadzenia do systemu: 11-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Właściwy organ administracji, po otrzymaniu informacji poddającej w wątpliwość należytą zdolność psychofizyczną kierowcy, winien przeprowadzić postępowanie celem oceny, czy w konkretnym badanym przypadku zastrzeżenia są rzeczywiście tego rodzaju, że uzasadniają wydanie decyzji w oparciu o art. 99 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 978). Z regulacji ustawowej wynika, że stan zdrowia kierowcy jest istotną przesłanką bezpiec [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 24 maja 2018 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 10, pozycja: 87, Sygnatura: III SA/Kr 1345/17
Data wprowadzenia do systemu: 10-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Organy właściwe w sprawach ewidencji ludności winny podejmować wszelkie działania w celu zapewnienia zgodności zapisów ewidencji ludności z rzeczywistym miejscem pobytu osób, na których ciąży obowiązek zameldowania lub wymeldowania. 2. Utrzymanie zameldowania w nieistniejącym budynku byłoby fikcją meldunkową. 3. O ile nie jest możliwe zameldowanie osoby bez istnienia konkretnego lokalu i spełnienia przesłanek warunkujących zameldowanie w nim, to jest możliwe i prawnie uzasadnione wymeldowan [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2018 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 12, pozycja: 100, Sygnatura: IV KK 192/18
Data wprowadzenia do systemu: 11-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przedmiotem przestępstwa określonego w art. 86 § 1 k.k.s. nie może pozostawać wymiana towarowa pomiędzy krajami Unii Europejskiej w sytuacji, w której podstawą wspólnoty krajów Unii Europejskiej jest unia celna, która rozciąga się na całą wymianę towarową i obejmuje zakaz ceł przywozowych i wywozowych między państwami członkowskimi oraz wszelkich opłat o skutku równoważnym. Sąd Najwyższy, w sprawie T. B., po rozpoznaniu w Izbie Karnej, na posiedzeniu w trybie art. 535 § 5 k.p.k. w dniu 23 ma [...]
[pełny tekst]strony wyników:
[1], 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU