STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lipca 2020 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 7, pozycja: 42, Sygnatura: I FSK 757/19
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pojęcie „należytej staranności podatnika” odnosi się do przezornego przedsiębiorcy, mając tym samym charakter ogólny, związany z zawodowym charakterem działalności gospodarczej. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w dniu 27 lipca 2020 r., na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej, skargi kasacyjnej M. sp. z o.o. spółki komandytowej z siedzibą w S., od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 16 stycznia 2019 r., sygn. akt I SA/Sz 816/18, w sprawi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 9 lipca 2020 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 8, pozycja: 55, Sygnatura: II SA/Ol 100/20
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie zasługuje na akceptację wymierzanie kary, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 58) na podstawie rozbieżnych dowodów, bez jakichkolwiek działań zmierzających do wyjaśnienia tych rozbieżności. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie, po rozpoznaniu w trybie uproszczonym, w dniu 9 lipca 2020 r., sprawy ze skargi A. L., na decyzję Głównego Inspektora z dnia „(...)” nr „(...)”, w przedm [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 1 lipca 2020 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 8, pozycja: 54, Sygnatura: I SA/Bk 223/20
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro mocą zawartej ugody sądowej na podatnika został nałożony obowiązek zapłaty zobowiązania o charakterze odszkodowania w związku ze szkodą majątkową związaną z wadliwym wykonaniem posadzki hali, to odszkodowanie to, zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1387), nie podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów jako odszkodowanie z tytułu wad wykonanej usługi budowlanej. W kontekście a [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 czerwca 2020 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 6, pozycja: 34, Sygnatura: II OSK 274/20
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Orzeczenie lekarskie dotyczące rozpoznania choroby zawodowej jest opinią w rozumieniu art. 84 § 1 k.p.a. Bez tej opinii, lub sprzecznie z tą opinią, organ administracji nie może dokonywać we własnym zakresie rozpoznania choroby i ustalenia, czy rozpoznane schorzenie mieści się w wykazie chorób zawodowych. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2020 r., na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej, skargi kasacyjnej M. T., od wyroku Wojewódzkiego Sądu Adminis [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 18 czerwca 2020 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 4, pozycja: 24, Sygnatura: I SA/Rz 916/19
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. W art. 116 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej mowa jest o wskazaniu, jako okoliczności wyłączającej odpowiedzialność członka zarządu, mienia spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych spółki w znacznej części. Przedmiotowa przesłanka egzoneracyjna, w sposób jednoznaczny odnosi się więc nie tyle do samego istnienia jakiegokolwiek majątku, ale do istnienia majątku, zdatnego do przeprowadzenie z niego egzekucji, która to będzie mogła doprowadzić do zaspokojenia zaległ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 16 czerwca 2020 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 5, pozycja: 31, Sygnatura: I SA/Gl 1730/19
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli spełnione są warunki określone w art. 86 ust. 19a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r., poz. 177 z późn. zm.), korekta wartości naliczonego podatku od towarów i usług następuje bez „cofania się” do okresu, w którym urzeczywistniono podatkowy stan faktyczny, tzn. nabyto towar lub usługę z naliczonym podatkiem od towarów i usług, wliczonym w ich cenę. Ma ona natomiast charakter bieżący. Poprzez nawiązanie do art. 29a ust. 13 i ust. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 10 czerwca 2020 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 8, pozycja: 57, Sygnatura: I ACa 171/20
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uwzględnienie jednocześnie słusznego interesu wierzyciela wymaga, aby na chwilę orzekania zostało przynajmniej uwiarygodnione w wysokim stopniu, że dłużnik, oceniając rzecz rozsądnie, będzie w stanie spełnić świadczenie w ratach, których liczbę, wysokość i terminy płatności ustali Sąd w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2020 r., na posiedzeniu niejawnym, sprawy z powództwa (...) Banku (...) S.A. w W., przeciwko D. D., o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 maja 2020 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 4, pozycja: 21, Sygnatura: II GSK 24/20
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kwestię możliwości stosowania art. 189f k.p.a., w odniesieniu do kar za zajęcie pasa drogowego na podstawie unormowań przewidzianych w ustawie ‒ Prawo o drogach publicznych można wywieść z treści art. 189a 1 k.p.a. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2020 r., na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej, skargi kasacyjnej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł., od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 2 października 2019 r., sygn. akt [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 maja 2020 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 4, pozycja: 22, Sygnatura: II FSK 2929/19
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla zastosowania art. 116 § 1 Ordynacji podatkowej bez znaczenia są motywy zawiązania spółki kapitałowej. Nawet, jeżeli przedsięwzięcie gospodarcze miało mieć charakter fikcyjny i było nakierowane na popełnienie czynu zabronionego, jeśli spowodowało powstanie zobowiązań podatkowych, które przekształciły się w zaległości, w wypadkach prawem przewidzianych odpowiadają za nie także osoby trzecie; dotyczy to także członków zarządu spółek kapitałowych w przypadku ziszczenia się przesłanek przewidzian [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 5, pozycja: 29, Sygnatura: I OSK 4400/18
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ratio legis zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych stanowi wykluczenie z ruchu drogowego kierowców, którzy wykazali, że zagrażają bezpieczeństwu w komunikacji. Trudno bowiem przyjąć, że racjonalny ustawodawca pozbawiając prawa do kierowania pojazdami osobowymi kategorii B zezwoliłby np. na prowadzenie pojazdów ciężarowych, czy ciężarowych z przyczepą (kategorii C, C+E). Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2020 r., na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministr [...]
[pełny tekst]strony wyników:
[1], 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU