STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 25 lipca 2018 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 10, pozycja: 90, Sygnatura: I ACa 1702/17
Data wprowadzenia do systemu: 10-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Określenie tego, jaka kwota właściwie realizuje funkcję kompensacyjną zadośćuczynienia, w konkretnej, rozstrzyganej przez sąd sprawie, zostało pozostawione uznaniu sędziowskiemu, mającemu być opartym na rozważeniu wszystkich istotnych z punktu widzenia rozmiaru krzywdy powoda, okoliczności ustalonych w sprawie. Sąd Apelacyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w dniu 25 lipca 2018 r., na rozprawie, sprawy z powództwa J. P., przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W., o zapłatę, na skutek apelacji powoda, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 lipca 2018 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 11, pozycja: 99, Sygnatura: V ACa 542/17
Data wprowadzenia do systemu: 11-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skutkiem uznania klauzuli za abuzywną nie może być jej częściowa bezskuteczność ani „miarkowanie” abuzywności. Brak mocy wiążącej dotyczy w całości klauzuli niedozwolonej, nie jest więc dopuszczalne uznanie, że jest ona skuteczna w zakresie, w jakim nie naruszałaby kryterium określonego w przepisie art. 385[1] § 1 k.c. W szczególności wniosek o częściowej bezskuteczności postanowień uznanych za abuzywne nie wypływa z art. 385[1] § 2 k.c. Przepis ten przewiduje jedynie, że jeżeli po [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 12, pozycja: 107, Sygnatura: V ACa 937/16
Data wprowadzenia do systemu: 11-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zastosowane art. 5 k.c. następuje wtedy, jeżeli sąd dojdzie do przekonania, że roszczenie, choć w swej istocie zasadne, nie może z podanych wyżej przyczyn uzyskać ochrony prawnej. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2018 r., na rozprawie, sprawy z powództwa H. S., przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w K., o zapłatę, zobowiązanie i ustalenie, na skutek apelacji powódki, od wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 27 października 2016 r., sygn. akt I C 100/15, oddala a [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 18 kwietnia 2018 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: I ACa 235/17
Data wprowadzenia do systemu: 21-08-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wyłączna wina poszkodowanego wyłącza przewidzianą w art. 435 k.c. w związku z art. 436 § 1 k.c. odpowiedzialność osoby kierującej pojazdem. Sąd Apelacyjny w Łodzi, I Wydział Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 18 kwietnia 2018 r., na rozprawie, sprawy z powództwa E. K. i M. J., przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W., o zapłatę, na skutek apelacji powódek, od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 14 grudnia 2016 r., sygn. akt II C 1078/13 i zażalenia pozwanego na postanowienie zawart [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 marca 2017 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 10, pozycja: 87, Sygnatura: I ACa 1002/16
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Szkoda jest jedną z przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej obok zdarzenia wywołującego szkodę i związku przyczynowego pomiędzy tym zdarzeniem a szkodą. Brak którejkolwiek z nich wyłącza możliwość przypisania odpowiedzialności odszkodowawczej. Nie ma normatywnej definicji szkody. Najczęściej przyjmuje się jednak, że szkodą jest uszczerbek majątkowy, czyli zmniejszenie się majątku wskutek określonego zdarzenia, z pominięciem tych, które zależą od woli doznającego uszczerbku. Z przepisu art. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 lutego 2017 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 5, pozycja: 44, Sygnatura: VI ACa 1936/16
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro powód skutecznie odstąpił od umowy z uwagi na zwłokę pozwanego (art. 635 k.c. w związku z art. 656 § 1 k.c.), a w umowie była zastrzeżona kara umowna na wypadek odstąpienia od umowy, to roszczenie o zapłatę kary umownej za zwłokę – w odniesieniu do prac niewykonanych – jest bezzasadne. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2017 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Gminy T., przeciwko S. K., o zapłatę, na skutek apelacji powoda, od wyroku Sądu Okręgoweg [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 12 stycznia 2017 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 6, pozycja: 53, Sygnatura: I ACa 867/16
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Tylko taka szkoda może być objęta roszczeniem, która stanowi konsekwencję naruszenia interesów poszkodowanego pozostającego w związku przyczynowym według art. 361 § 1 k.c. ze zdarzeniem szkodzącym. Ustalenie, że dane naruszenie pozostaje ze zdarzeniem szkodzącym w związku przyczynowym, na dalszym etapie rozumowania wymaga określenia, w jaki sposób naruszenie to wpłynęło na stan dóbr poszkodowanego. Ustalenie rozmiarów szkody dokonuje się przez porównanie dwóch stanów dóbr poszkodowanego: aktualn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 10, pozycja: 94, Sygnatura: VI ACa 413/15
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z treści art. 385[1] § 1 k.c. wynika, że kontroli abstrakcyjnej podlegają wyłącznie postanowienia wzorców umów, które mogą być zawierane przez przedsiębiorców z konsumentami, albowiem tylko takie postanowienia mogą kształtować prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. W sytuacji, gdy po obydwu stronach umowy występują przedsiębiorcy, spełnienie przesłanek określonych w art. 385[1] § 1 k.c. nie jest możliwe. Sąd Apelacyjny w Warszaw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 8 marca 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 10, pozycja: 95, Sygnatura: I ACa 961/15
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zrzeczenie się własności nieruchomości, bez wykazania rzeczywistej konieczności dokonania takiej czynności związanej z przymusową sytuacją powoda i brakiem możliwości zastosowania w terminach ustawowych innych instytucji prawa cywilnego (art. 88 k.c.), nie pozwala na podważanie skutków przeniesienia własności nieruchomości na podstawie art. 58 § 2 k.c. Sąd Apelacyjny w Gdańsku – I Wydział Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 8 marca 2016 r., na rozprawie, sprawy z powództwa H. O., przeci [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 17 października 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 4, pozycja: 29, Sygnatura: I ACa 549/14
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ponieważ zastosowanie przepisu art. 5 k.c. ma charakter wyjątkowy, podnoszący zarzut nadużycia prawa przez przeciwnika, powinien wykazać, że zaistniały wyjątkowe okoliczności, które skutki zgłoszenia tego zarzutu niweczyłyby, takie jak charakter uszczerbku jakiego doznał poszkodowany, przyczyna opóźnienia i czas trwania tego opóźnienia. Ocena, czy doszło do nadużycia prawa przy podniesieniu zarzutu przedawnienia, powinna być dokonywana w oparciu o obiektywne kryteria. Sąd Apelacyjny w Łodzi, [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, [2], 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU