STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 22 stycznia 2020 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 8, pozycja: 53, Sygnatura: I SA/Gd 1619/19
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Organ powinien zawiadomić właściciela nieruchomości o nowej wysokości stawki niezwłocznie, co najmniej przed terminem płatności opłaty. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, po rozpoznaniu w Wydziale I, na rozprawie w dniu 22 stycznia 2020 r., sprawy ze skargi „XX” w T., na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia 10 lipca 2019 r., sygn. akt SKO (...), w przedmiocie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oddala skargę. UZA [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 15 stycznia 2020 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 9, pozycja: 62, Sygnatura: II SAB/Gd 124/19
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Informację publiczną stanowi informacja o wynagrodzeniu poszczególnych pracowników organu, którzy pełnią funkcje publiczne, jako że dotyczy informacji związanej z funkcjonowaniem organu i wydatkowaniem majątku publicznego jakim jest majątek jednostki samorządu terytorialnego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, po rozpoznaniu w trybie uproszczonym, na posiedzeniu niejawnym w dniu 15 stycznia 2020 r., sprawy ze skargi H. B., na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie udostępnienia informac [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 9 stycznia 2020 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 7, pozycja: 48, Sygnatura: I SA/Ol 639/19
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sejsmograficzny statek badawczy, przeznaczony do badań geofizycznych dna morskiego, nie jest eksploatowany w transporcie międzynarodowym w rozumieniu Konwencji z Norwegią. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 9 stycznia 2020 r., sprawy ze skargi A. G., na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia „(...)”, nr „(...)”, w przedmiocie odmowy ograniczenia poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za 2019 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 8 stycznia 2020 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 4, pozycja: 23, Sygnatura: I SA/Bk 653/19
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Działanie skarżącego jednoznacznie naruszyło warunek zwolnienia określony w art. 33 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2325). Strona usunęła paliwo ze środka transportu, do którego zostało zatankowane oraz zmagazynowała je w podziemnym zbiorniku. Czynność ta nie była uzasadniona naprawą środka transportu, lecz działaniem biznesowym związanym z gospodarką paliwami, prowadzoną przez skarżącego (rozliczanie kierowców, używanie tańszego pali [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 20 grudnia 2019 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: II SA/Kr 1314/19
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wprowadzenie w uchwale zakazu wprowadzania zwierząt na dany teren, co do zasady nie ogranicza swobód obywatelskich właścicieli zwierząt, co do poruszania się i przebywania w określonym miejscu, a jedynie wymaga od nich, aby w ściśle określonych miejscach przebywali bez zwierząt, co nie jest jakimś szczególnym ograniczeniem, ani nie jest trudne do osiągnięcia. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2019 r., w trybie uproszczonym, sprawy ze skargi Prokurator [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 19 grudnia 2019 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 7, pozycja: 45, Sygnatura: II SA/Bk 688/19
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nieprzedstawienie chociażby jednego z żądanych dokumentów, w ustalonym terminie, stanowi niezbędny i wystarczający warunek wszczęcia postępowania administracyjnego, a następnie wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w Wydziale II, na rozprawie w dniu 19 grudnia 2019 r., sprawy ze skargi K. C., na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) sierpnia 2019 r., nr (...), w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy i zobo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2019 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: I SA/Po 847/19
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Aby wykazać nierzetelność ksiąg nie wystarczy samo ich badanie. Organ powinien przeprowadzić postępowanie dowodowe, którego wynik wykaże czy księgi były prowadzone rzetelnie, czy nie. Dopiero w przypadku wykazania nierzetelności ksiąg organ powinien odzwierciedlić to stwierdzenie w protokole badania ksiąg w oparciu o przepis art. 193 § 6 Oradynacji podatkowej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 18 grudnia 2019 r., sprawy ze skargi (...), na decyzj [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 grudnia 2019 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 6, pozycja: 35, Sygnatura: VII SA/Wa 1491/19
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie może budzić wątpliwości to, że w przypadku, gdy wykonywane roboty w obrębie bryły korzeniowej na nieruchomości sąsiadującej z granicą obszaru chronionego skutkują usunięciem znikomej masy systemu korzeniowego i redukcja ta w żadnym razie nie powoduje osłabienia mocowania drzewa z gruntem, brak jest jakichkolwiek podstaw, by tego rodzaju działania postrzegać jako ingerencję w zabytek. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 12 grudnia 2019 r., sprawy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2019 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 7, pozycja: 46, Sygnatura: II SA/Po 840/19
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Orzeczenie sądu powszechnego w sprawie odpowiedzialności za wykroczenie nie stanowi warunku koniecznego do wydania decyzji w przedmiocie obciążenia kosztami usunięcia pojazdu z przyczyny wskazanej w art. 130a ust. 1 pkt 1 ustawy ‒ Prawo o ruchu drogowym. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, na posiedzeniu niejawnym w dniu 12 grudnia 2019 r., sprawy ze skargi R. H., na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) lipc [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 10 grudnia 2019 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 9, pozycja: 63, Sygnatura: III SA/Kr 427/19
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Regulacja art. 52a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1030 z późn. zm.) funkcjonuje niezależnie od istniejących już wcześniej regulacji tej ustawy, przewidujących odpowiedzialność karną za wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie środków odurzających, substancji psychotropowych lub nowych substancji psychoaktywnych albo przetwarzanie słomy makowej. Ustawodawca odrębnie penalizuje zatem czyn m.in. wytwarzania środka odurzającego, substancji [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, [2], 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU