STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów ws Antymonopolowych

Wyrok Sądu Okręgowego - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie z dnia 25 marca 2004 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 5, pozycja: 1, Sygnatura: XVII Ama 51/03
Data wprowadzenia do systemu: 26-06-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Elżbieta Modzelewska-Wąchal ORZECZENIA SĄDÓW W SPRAWACH O OCHRONĘ KONKURENCJI I-5-2006 Określenie "osoby trzecie" zawarte w art. 479[43] k.p.c. w kontekście praktyki określonej decyzją należy - w ocenie sądu -zawęzić podmiotowo do konkretnego przedsiębiorcy, określonego w wyroku sądu i nieograniczonej abstrakcyjnej liczby konsumentów będących aktualnie lub w przyszłości stroną umów z tym konkretnie przedsiębiorcą. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów ws Antymonopolowych

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 24 marca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 2, pozycja: 28, Sygnatura: XVII Ama 29/03
Data wprowadzenia do systemu: 14-04-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Taryfa energetyczna, w części określającej jej warunki umowy o dostawę energii, jest wzorcem umowy w rozumieniu art. 384 k.c. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po rozpoznaniu w dniu 17 marca 2004 r., na rozprawie, sprawy z odwołania Z. Korporacji Energetycznej SA w Z., przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, o ochronę konkurencji, na skutek odwołania, od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 28 listopada 20 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów ws Antymonopolowych

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 marca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 2, pozycja: 29, Sygnatura: III SK 6/04
Data wprowadzenia do systemu: 14-04-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W postępowaniu kontrolnym w sprawie zakazującej zaniechanie nadużycia pozycji dominującej, organ antymonopolowy jest obowiązany rozważyć zarzut i dowody na jego poparcie, że powód w okresie kontrolowanym nie posiadał pozycji dominującej na rynku właściwym. Sąd Najwyższy, w sprawie z odwołania Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ś., przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, o przeciwdziałanie praktykom monopoli [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów ws Antymonopolowych

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 marca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 4, pozycja: 59, Sygnatura: III SK 15/04
Data wprowadzenia do systemu: 06-07-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Decyzja ustalająca na podstawie ustawy - Prawo telekomunikacyjne kwalifikowaną pozycję rynkową dominującego operatora telekomunikacyjnego ma charakter deklaratywny, polegający na ustaleniu (potwierdzeniu) z mocą wsteczną jego znaczącej pozycji rynkowej na krajowym rynku świadczenia powszechnych usług telekomunikacyjnych. Sąd Najwyższy, w sprawie z odwołania Telekomunikacji Polskiej Spółki Akcyjnej w W., przeciwko Prezesowi Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, z udziałem zainteres [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów ws Antymonopolowych

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 marca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 9, pozycja: 2, Sygnatura: III SK 19/04
Data wprowadzenia do systemu: 08-11-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji, gdy przedsiębiorca naruszył obowiązek prawny dokonania (uprzedniego) zgłoszenia zamiaru łączenia (koncentracji) w okresie obowiązywania art. 11 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 15a ust. 1 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym, a postępowanie w sprawie wydania przez Prezesa Urzędu decyzji o nałożeniu kary pieniężnej ma miejsce już w czasie obowiązywania art. 12 i art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, to Prezes Urzędu, podejmując decy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów ws Antymonopolowych

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 października 2003 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 5, pozycja: 74, Sygnatura: I CK 134/02
Data wprowadzenia do systemu: 06-07-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie jest praktyką nadużycia pozycji dominującej na rynku w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów odmowa dostaw towaru przez monopolistę, jeżeli decyzja o tej odmowie ma charakter obiektywny, dotyczy wszystkich tego rodzaju kontrahentów i ma charakter przejściowy, uzależniony od okoliczności, które ją uzasadniały. Sąd Najwyższy, w sprawie z odwołania Ireny Z. i Zdzisława Z., przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów ws Antymonopolowych

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Antymonopolowego z dnia 18 września 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 12, pozycja: 117, Sygnatura: XVII Ama 116/01
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Praktyka monopolistyczna jest zawsze związana z rynkiem właściwym i występuje wyłącznie na nim, zarówno w ujęciu produktowym jak i geograficznym. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Antymonopolowy, po rozpoznaniu w dniu 18 września 2002 r. w Warszawie na rozprawie, sprawy z powództwa Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Ś., przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym, na skutek odwołania MPGK Spółki z o.o. w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów ws Antymonopolowych

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Antymonopolowego z dnia 17 kwietnia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 12, pozycja: 117, Sygnatura: XVII Ama 69/01
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów nie wymaga tworzenia własnego wysypiska. Obowiązek taki nie wynika z żadnego przepisu prawa. Składowanie i wywóz odpadów są dwiema różnymi usługami, a za każdą z nich pobierana jest opłata. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Antymonopolowy, po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2002 r. w Warszawie na rozprawie, sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. w C., przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zainteresowan [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów ws Antymonopolowych

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Antymonopolowego z dnia 17 kwietnia 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 7, pozycja: 101, Sygnatura: XVII Ama 81/01
Data wprowadzenia do systemu: 10-09-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
l. Nie stanowi przejawu nadużycia pozycji dominującej na rynku ze strony przedsiębiorstwa energetycznego postanowienie wzorca umowy sprzedaży energii elektrycznej zobowiązujące odbiorcę do umożliwienia upoważnionym przedstawicielom przedsiębiorstwa energetycznego dostępu na teren odbiorcy w celu przeprowadzenia prac eksploatacyjnych lub usunięcia awarii, nawet w sytuacji gdy we wzorcu umowy nie uregulowano kwestii odpowiedzialności z tytułu szkód wyrządzonych odbiorcy. II. Przedsiębiorstwo ener [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów ws Antymonopolowych

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Antymonopolowego z dnia 3 kwietnia 2002 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 7, pozycja: 96, Sygnatura: XVII Ama 88/01
Data wprowadzenia do systemu: 15-09-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. W świetle art. 93 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 122, poz. 1319), początek biegu przedawnienia dla wszczęcia administracyjnego postępowania antymonopolowego opartego na zarzucie stosowania praktyki ograniczającej konkurencję, polegającej na wymuszeniu przez podmiot dominujący na rynku zawarcia umowy uciążliwej dla kontrahenta, rozpoczyna się w dacie zawarcia takiej umowy. II. Celem ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie jest ochron [...]
[pełny tekst]POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU