STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Postanowienie Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 28 listopada 2019 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 3, pozycja: 16, Sygnatura: II Ca 1555/18
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niezbędną przesłanką nabycia przez zasiedzenie własności jest samoistne posiadanie, które zgodnie z art. 172 § 1 k.c. polega na tym, że posiadacz rzeczy zachowuje się tak, jakby przysługiwało mu prawo własności. Sam dysponuje posiadaną rzeczą i sam o niej decyduje. Posiadaczem samoistnym jest ten, kto rzeczą faktycznie włada z zamiarem władania dla siebie. Wola władania dla siebie nie może być ukryta. Zamiar władania dla siebie musi być jednoznaczny i jawny dla otoczenia. Wola posiadacza włada [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Postanowienie Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 13 listopada 2019 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 1, pozycja: 7, Sygnatura: IX Ca 1195/19
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Nie ma podstaw do stosowania w przypadku rozliczenia konkubinatu przepisów dotyczących małżeńskich stosunków majątkowych, nawet w drodze analogii, ponieważ oznaczałoby to de facto zrównanie pod tym względem małżeństwa i konkubinatu – do czego nie ma prawnej podstawy. W szczególności zaś dlatego, że burzyłoby to ukształtowany system prawny, w którym konkubinat został świadomie uznany za niepodlegający regulacji przez przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. 2. Nie sposób stosować w o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Postanowienie Sądu Rejonowego w Oleśnie z dnia 18 października 2019 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 3, pozycja: 19, Sygnatura: I Ns 6/18
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Nie ma przeszkód, a nawet jest wskazane, aby współwłaściciele, gdy są zgodni, w drodze umowy określili sposób korzystania z nieruchomości wspólnej. Umowa taka najczęściej polega na dokonaniu podziału nieruchomości na części do wyłącznego użytku poszczególnych współwłaścicieli. Współwłaściciele umawiają się w niej na przykład, że współwłaściciel X będzie korzystał z danej części działki od strony wschodniej, a współwłaściciel Y z innej części działki. Każdy z nich we własnym zakresie zagospoda [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy–Śródmieścia w Warszawie z dnia 31 lipca 2019 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 2, pozycja: 12, Sygnatura: VI C 2613/18
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Zapisy umowy kredytu, ustalenia stron, co do istotnych elementów kontraktu, nie mogą mieć takiego kształtu, formy, treści, które: – podważają istnienie zgodnych oświadczeń woli stron, co do kwoty środków pieniężnych, jakie mają być oddane do dyspozycji kredytobiorców, – podważają możliwość, a w każdym razie w chwili podpisania umowy, nie dają pewności, co do realizacji celu, na jaki kredyt miał zostać przeznaczony, a ma to być zarazem cel ustalony w umowie i związany przecież z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Przestępstwo łapownictwa na stanowisku kierowniczym w orzecznictwie sądowym (wybór orzecznictwa) Dr Adam Wróbel

Rocznik: 2019, miesiąc: 2, pozycja: 1, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 21-08-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dr Adam Wróbel Uniwersytet Humanistyczno–Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie Przestępstwo łapownictwa na stanowisku kierowniczym w orzecznictwie sądowym (wybór orzecznictwa) Dr Adam Wróbel Art. 296a § 1. Kto, pełniąc funkcję kierowniczą w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność gospodarczą lub pozostając z nią w stosunku pracy, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, żąda lub przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę, w zamian za nadużycie udzielonyc [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Wyrok Sądu Rejonowego w Gryficach z dnia 29 listopada 2018 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 6, pozycja: 40, Sygnatura: I C 134/17
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Działanie rękojmi jest uzależnione od jednoczesnego spełnienia poniższych pozytywnych przesłanek: 1) niezgodność między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym; 2) nabycie własności lub innych praw rzeczowych ujawnionych w księdze w drodze odpłatnej czynności prawnej od osoby uprawnionej według księgi; 3) dobra wiara nabywcy. Sąd Rejonowy w Gryficach, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 26 listopada 2018 r., sprawy z powództwa W. R., prz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 12 września 2018 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 12, pozycja: 90, Sygnatura: XIV C 400/17
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Zaniechanie obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 31 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta narusza godność, prywatność i autonomię pacjenta. 2. Przy ocenie, czy doszło do naruszenia dobra osobistego, decydujące znaczenie ma nie subiektywne odczucie danej osoby, ale to, jaką reakcję wywołuje naruszenie w racjonalnym i bezstronnym zewnętrznym (społecznym) odbiorze. Kryteria subiektywne mogą odgrywać pewną rolę jedynie przy ocenie stopnia naruszenia określonego do [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Postanowienie Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 listopada 2016 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 7, pozycja: 63, Sygnatura: II Kp 110/16
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
„Nieprawda” w rozumieniu art. 233 § 1 k.k. oznacza nieprawdę w sensie subiektywnym, tzn. że zeznanie jest nieprawdziwe, gdy sprawca uświadamia sobie, że kłamie. Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej II Wydział Karny, bez udziału Prokuratora Rejonowego w S. B., po rozpoznaniu, na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2016 r., w sprawie zażalenia pełnomocnika pokrzywdzonej J. M., z urzędu, w przedmiocie zażalenia, na postanowienie Prokuratora, o odmowie wszczęcia śledztwa, na podstawie art. 3 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy–Śródmieścia z dnia 1 kwietnia 2016 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 3, pozycja: 26, Sygnatura: XI W 7175/15
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do popełnienia wykroczenia z art. 87a Prawa przewozowego konieczne jest łączne wystąpienie następujących okoliczności: zajęcie przez podróżnego miejsca w środku transportowym, nieposiadanie w czasie kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu, odmowa zapłacenia należności za przejazd oraz odmowa okazania dokumentu tożsamości. Ważny dokument przewozu należy okazać kontrolerowi w czasie kontroli. Podkreślenia wymaga, iż nie jest wykroczeniem samo jednorazowe korzystanie z usług publicznego transp [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25 lutego 2016 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 2, pozycja: 17, Sygnatura: V Cz 254/16
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli dłużnik dobrowolnie opuścił lokal mieszkalny, wprowadzając wierzyciela w posiadanie i nie doszło do wykonania czynności eksmisji, o której mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, to możliwe jest zastosowanie art. 54 tej ustawy. Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny–Odwoławczy, po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2016 r., na posiedzeniu niejawnym, sprawy ze skargi wierzyciela J. J., na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Pr [...]
[pełny tekst]POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU