STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
> Orzecznictwo Trybunałów Europejskich

Orzeczenie wstępne Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 7, pozycja: 1, Sygnatura: C-396/96 i C-376/96
Data wprowadzenia do systemu: 24-05-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Swoboda świadczenia usług i swoboda zakładania przedsiębiorstw w najnowszym orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości W prawie wspólnotowym funkcjonują równolegle obok siebie w Traktacie o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej (TWE) dwa reżimy prowadzenia działalności gospodarczej, tj. w ramach swobody świadczenia usług (art. 59 i następne Traktatu) oraz swobody przedsiębiorczości (art. 52 i następne Traktatu). W praktyce ta sama rodzajowo działalność (np. usługi prawne) może, zależnie [...]
[pełny tekst]
> Orzecznictwo Trybunałów Europejskich

Orzeczenie wstępne Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 28 października 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 7, pozycja: 6, Sygnatura: C-55/98
Data wprowadzenia do systemu: 24-05-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Orzeczenie wstępne Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 28 października 1999 r. C-55/98 Skatteministeriet i Bent Vestergaard Artykuł 59 Traktatu (aktualnie po zmianach art. 49 Traktatu) zakazuje Państwu Członkowskiemu przyjmowania przepisów, które dla celów określenia dochodu podlegającego opodatkowaniu zakładają z góry, że kursy szkolenia zawodowego, odbywane w zwykłych kurortach turystycznych, usytuowanych w innych Państwach Członkowskich, mieszczą w sobie taki znaczący element [...]
[pełny tekst]
> Orzecznictwo Trybunałów Europejskich

Orzeczenie wstępne Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 9 września 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 7, pozycja: 3, Sygnatura: C-108/98
Data wprowadzenia do systemu: 24-05-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Orzeczenie wstępne Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 9 września 1999 r. C-108/98 RI. SAN Srl i Comune di Ischia, Italia Lavoro SpA, dawniej GEPI SpA, Ischia Ambiente SpA, Artykuł 55 TWE nie znajduje zastosowania w sytuacji, takiej jak będąca przedmiotem postępowania głównego, w której wszystkie fakty ograniczają się do jednego Państwa Członkowskiego i która w związku z tym nie ma żadnego powiązania łączącego ją z sytuacjami przewidzianymi przez prawo wspólnotowe w sferze swobod [...]
[pełny tekst]
> Orzecznictwo Trybunałów Europejskich

Orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 7, pozycja: 4, Sygnatura: C-172/98
Data wprowadzenia do systemu: 24-05-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 1999 r. C-172/98 Komisja Wspólnot Europejskich v. Królestwo Belgii Belgijska Ustawa z dnia 25 października 1919 r., przyznająca osobowość prawną stowarzyszeniom międzynarodowym, realizującym cele filantropijne, religijne, naukowe, artystyczne bądź pedagogiczne, zastrzegała równocześnie, że osobowość prawna może być przyznana mocą dekretu królewskiego, pod warunkami i zgodnie z ograniczeniami przewidzianymi w tej Ustawie, st [...]
[pełny tekst]
> Orzecznictwo Trybunałów Europejskich

Orzeczenie wstępne Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 7, pozycja: 7, Sygnatura: C-224/97
Data wprowadzenia do systemu: 24-05-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Orzeczenie wstępne Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 1999 r. C-224/97 Erich Ciola i Land Vorarlberg 1. Artykuł 59 Traktatu o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej należy interpretować jako uniemożliwiający Państwom Członkowskim zakazywanie, pod groźbą ścigania, menedżerowi przystani łodzi, wynajmowania właścicielom statków będącym rezydentami w innym Państwie Członkowskim, urządzeń do cumowania w nadwyżce ponad określoną ilość. 2. Zakazu, który jest sprzeczny ze swobod [...]
[pełny tekst]
> Orzecznictwo Trybunałów Europejskich

Orzeczenie ETS z dnia 22 kwietnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 10, pozycja: 21, Sygnatura: C-423/97
Data wprowadzenia do systemu: 24-05-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Orzeczenie ETS z dnia 22 kwietnia 1999 r. w sprawie C-423/97 Travel Vac SL v. Manuel Jose Antelm Sanchis, Zb. Orz. 1999, I-2195. 1. Dyrektywa 85/577 dotycząca ochrony konsumentów w stosunku do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa ma zastosowanie do umowy dotyczącej czasowego korzystania z nieruchomości i innych usług, jeśli wartość tych usług przekracza wartość prawa do korzystania z nieruchomości. 2. Umowa zostaje zawarta w czasie wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorstwo [...]
[pełny tekst]
> Orzecznictwo Trybunałów Europejskich

Orzeczenie wstępne Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 9, pozycja: 13, Sygnatura: Sprawa C-410/96
Data wprowadzenia do systemu: 24-05-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Orzeczenie wstępne Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 1998 r. Sprawa C-410/96 André Ambry Sprzeczne z Art. 59 Traktatu o Wspólnocie Europejskiej oraz Drugą Dyrektywą Rady 89/646/EWG z dnia 15 grudnia 1989 r. w sprawie koordynacji przepisów prawa i środków wykonawczych odnoszących się do zakładania i prowadzenia instytucji kredytowych, zmieniającą Dyrektywę 77/780/EWG oraz Dyrektywą Rady 92/49/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. dotyczącą koordynacji przepisów prawa i środków [...]
[pełny tekst]
> Orzecznictwo Trybunałów Europejskich

Orzeczenie ETS z dnia 14 lipca 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 10, pozycja: 17, Sygnatura: C-385/96
Data wprowadzenia do systemu: 24-05-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Orzeczenie ETS z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie C-385/96 dotyczącej postępowania karnego przeciwko Hermannowi Josefowi Goerres, Zb. Orz. 1998, I-4431. 1. Art. 14 dyrektywy 79/112 dotyczącej etykietowania, prezentacji i reklamowania środków spożywczych przeznaczonych dla konsumentów nie wyklucza przepisów krajowych, które wskazują określony język dla etykietowania środków spożywczych, jeśli dopuszczają jako alternatywę posługiwanie się innym językiem łatwo zrozumiałym dla konsumentów. Do sąd [...]
[pełny tekst]
> Orzecznictwo Trybunałów Europejskich

Orzeczenie ETS z dnia 29 maja 1997 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 10, pozycja: 20, Sygnatura: C-300/95
Data wprowadzenia do systemu: 24-05-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Orzeczenie ETS z dnia 29 maja 1997 r. w sprawie C-300/95 Komisja v. Wielka Brytania, Zb. Orz. 1997, p. I-2649 Zgodnie z dyrektywą 85/374, producent ponosi odpowiedzialność za wadliwy towar, przy czym osoba pokrzywdzona nie ma obowiązku wykazania winy producenta. Ten ostatni jednak, zgodnie z zasadą słusznego rozłożenia ryzyka pomiędzy osobą pokrzywdzoną i producentem (wspomnianą w siódmym akapicie preambuły ww. dyrektywy), może uniknąć odpowiedzialności wykazując, iż zachodzi jedna z okolicz [...]
[pełny tekst]
> Orzecznictwo Trybunałów Europejskich

Orzeczenie ETS z dnia 8 października 1996 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 10, pozycja: 19, Sygnatura: w sprawach połączonych C-178/94, C-179/94, C-188/94, C-189/94 i C-190/94
Data wprowadzenia do systemu: 24-05-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Orzeczenie ETS z dnia 8 października 1996 r. w sprawach połączonych C-178/94, C-179/94, C-188/94, C-189/94 i C-190/94 E.Dillenkofer i inni v. RFN, Zb. Orz. 1996, s. I-4845 1. Niepodjęcie jakichkolwiek środków celem transponowania dyrektywy dla osiągnięcia rezultatu w niej przewidzianego w określonym do tego terminie stanowi samo z siebie poważne naruszenie prawa wspólnotowego i w rezultacie uprawnia do odszkodowania jednostki, które poniosły szkodę, jeżeli dyrektywa przyznawała im prawa, kt [...]
[pełny tekst]POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU