STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Glosa

Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 25 października 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 6, pozycja: 3, Sygnatura: II SA/Rz 561/07
Data wprowadzenia do systemu: 02-07-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
dr Czesław Paweł Kłak Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 25 października 2007 r., sygn. II SA/Rz 561/07[1] Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, wyrokiem z dnia 25 października 2007 r., sygn. II SA/Rz 561/07, oddalił skargę Prokuratora Rejonowego w Rz., na uchwałę Rady Miejskiej w (...) z dnia (...). W uzasadnieniu wyroku podniesiono, iż treść art. 90n ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, nakładając na dyrektora szkoły obowiązek wydania op [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Glosa

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 25 października 2007 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 6, pozycja: 2, Sygnatura: I KZP 33/07
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Adam Wróbel Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 25 października 2007 r., sygn. I KZP 33/07* Postanowienie sądu wydane w przedmiocie wniosku złożonego na podstawie art. 18 § 4 k.s.h. podlega zaskarżeniu na podstawie art. 6 § 1 k.k.w., zgodnie ze standardami konstytucyjnymi, wynikającymi z art. 45 ust. 1, art. 78 i art. 176 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawodawca w art. 18 § 4 k.s.h. określił, że w terminie trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku, o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Glosa

GLOSA do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 lipca 2007 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 11, pozycja: 2, Sygnatura: II OZ 641/07
Data wprowadzenia do systemu: 09-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Piotr Brzozowski GLOSA do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 lipca 2007 r. (II OZ 641/07) TEZA: Postanowienie kasacyjne, które uchyla postanowienie o ustaleniu wysokości opłaty legalizacyjnej i przekazuje sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia, nie nakłada na skarżącego żadnego zobowiązania stanowiącego należność pieniężną. Oznacza to, że przedmiotem zaskarżenia w tej sprawie nie jest należność pieniężna (tym bardziej, że skarżący nie kwestio [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Glosa

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 12 maja 2006 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: III SPP 96/05
Data wprowadzenia do systemu: 12-03-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
dr Czesław Paweł Kłak Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 12 maja 2006 r., III SPP 96/05[1] Dwunastomiesięczna bezczynność sądu drugiej instancji, polegająca na niewyznaczeniu rozprawy apelacyjnej, uzasadnia skargę na przewlekłość postępowania. Wskazany pogląd Sąd Najwyższy wypowiedział w sprawie, w której stan faktyczny przedstawia się następująco. Adolf P. wniósł skargę na przewlekłość w postępowaniu sądowym, domagając się stwierdzenia, iż w sprawie przeciwko Zakładowi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Glosa

Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 marca 2006 r. - dr Czesław Paweł Kłak

Rocznik: 2009, miesiąc: 4, pozycja: 4, Sygnatura: I SA/Wa 206/06
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
dr Czesław Paweł Kłak Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 marca 2006 r., I SA/Wa 206/06[1] 1. Co do zasady stypendium szkolne powinno być przyznawane w formie pomocy rzeczowej lub całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania. Dopiero w sytuacji, w której organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w tych formach, a w przypadku uczn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Glosa

Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 listopada 2004 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 5, pozycja: 6, Sygnatura: GPP 1/04
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
dr Czesław Paweł Kłak Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 listopada 2004 r., GPP 1/04[1] W świetle przepisów art. 2 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. nr 179, poz. 1843), ocena zarzutu przekroczenia przez sąd rozsądnego terminu rozpoznania sprawy (przewlekłość postępowania) powinna uwzględniać przeciętny czas oczekiwania na rozpatrzen [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Glosa

Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 czerwca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: P20/02
Data wprowadzenia do systemu: 23-03-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Piotr Mikiel Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 czerwca 2004 r., sygn. akt P20/02 Teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie: 1. Art. 33 ust 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz.U. nr 50 z 2000 r., poz. 601, nr 125 z 2001 r., poz. 1371, z 2002 r. nr 113 poz. 984 i nr 130 poz. 1112, z 2003 r. nr 149, poz. 1452 i nr 211, poz. 2049 oraz nr 97 z 2004 r., poz. 962) w zakresie, w jakim przewiduje pobieranie jednakowej opłaty dodatkowej zar [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Glosa

Glosa do orzeczenia Sądu Okręgowego w Gdańsku III Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 18 września 2003

Rocznik: 2005, miesiąc: 6, pozycja: 2, Sygnatura: III Ca 712/03
Data wprowadzenia do systemu: 04-08-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Paweł Czubik*) Glosa do orzeczenia Sądu Okręgowego w Gdańsku III Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 18 września 2003 (sygn. akt. III Ca 712/03) Główna teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie: O formie czynności prawnych (czyli w przedmiotowej sprawie formie sporządzenia pełnomocnictwa do przeniesienia własności nieruchomości) stanowi (...) przepis ww. umowy (tj. polsko-czechosłowackiej umowy o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnyc [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Glosa

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 marca 2003 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 2, pozycja: 1, Sygnatura: II AKa 16/03
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Magdalena Brzozowska Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 marca 2003 r., sygn. II AKa 16/031 Przepis art. 1 § 3 Kodeksu karnego nie daje podstaw do stosowania w prawie karnym pozaustawowych okoliczności wyłączających winę. Teza będąca przedmiotem niniejszej glosy powstała na gruncie omówionego poniżej stanu faktycznego. Prokurator Rejonowy w Białej Podlaskiej oskarżył Marka Z. o to, że w dniu 17 lipca 2000 r. w O., umyślnie rozpalił ognisko we własnej drewnianej [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Glosa

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 12, pozycja: 2, Sygnatura: IV CKN 1503/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przemysław Wierzbicki Teza glosowanego wyroku ma następujące brzmienie: Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie będący jej wspólnikiem traci legitymację do zaskarżenia uchwał wspólników na podstawie art. 240 § 3 pkt 1 k.h. (obecnie art. 250 pkt 1 k.s.h.) z chwilą odwołania go z zarządu. Dwaj członkowie zarządu przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowego zaskarżyli uchwały wspólników w liczbie siedmiu, przy czym dwie spośród nich odwoływały ich z zarządu tej spółki. Sąd I inst [...]
[pełny tekst]POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU