STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 9, pozycja: 15, Sygnatura: II AKa 137/19
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przemoc wobec osoby, (o której mowa w art. 280 § 1 k.k.), oznacza bezpośrednie, fizyczne oddziaływanie na człowieka i nie obejmuje tzw. przemocy pośredniej, a więc pośredniego oddziaływania na człowieka przez określone postępowanie z rzeczą. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2019 r., sprawy G. S., urodz. (...) w O., s. J. i A., oskarżonego z art. 119 § 1 k.k. w zbiegu z art. 157 § 2 k.k., w związku z art. 11 § 2 k.k., na skutek apelacji, wniesionej przez obrońcę [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 czerwca 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 7, pozycja: 12, Sygnatura: II AKa 251/18
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sięgając po uregulowanie z art. 37a k.k., sąd za każdym razem obowiązany jest do indywidualnego podejścia i całościowego przeanalizowania konkretnego przypadku. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 12 czerwca 2019 r., sprawy T. W. syna J. i I., urodzonego w dniu (...) w B., oskarżonego z art. 56 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. w związku z art. 12 k.k., art. 56 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. w związku z art. 65 § 1 k.k. w związku z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 8 maja 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 9, pozycja: 17, Sygnatura: II AKz 266/18
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawo do zaskarżenia postanowienia Sądu w przedmiocie zwolnienia banku z obowiązku zachowania tajemnicy bankowej przysługuje nie tylko prokuratorowi. Wprawdzie w art. 106b ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2187) stanowi, że zażalenie na postanowienie sądu przysługuje jedynie prokuratorowi, to jednak należy przyjąć, że możliwość zaskarżenia orzeczenia przysługuje również bankowi w przypadku wydania orzeczenia, z którym się nie zgadza. Sąd Ape [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: II AKa 41/19
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie jest wymagana jednoznaczna i konkretna wiedza o tym, iż osoby, którym sprzedaje się narkotyk, nie mają ukończone lat osiemnastu. Świadomość sprawcy co do tego faktu winna kształtować się na podstawie wszystkich okoliczności sprawy i wystarczy, że będzie on godził się na taką ewentualność. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2019 r., sprawy: M. G. oskarżonego z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w związku z art. 12 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego z Łodzi z dnia 3 kwietnia 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 9, pozycja: 18, Sygnatura: II AKz 168/19
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wymogi formalne określone w art. 106b ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2187), odnoszące się do konieczności „wskazania osoby” objętej wnioskiem w aspekcie funkcjonalnym nie oznaczają nic innego, jak podanie okoliczności – w zależności od charakteru przeprowadzonych operacji – konkretyzujących osobę figurującą w zastrzeżonej bazie danych i pozwalających na jej identyfikację. We wspomnianym powyżej przepisie nie zos [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 6, pozycja: 11, Sygnatura: II AKa 360/18
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W zakresie szczegółowości uzasadnienia sądu ad quem obowiązek ten jest zależny z jednej strony od zawartości uzasadnienia sądu ad quo, z drugiej zaś, od wartości argumentacji skargi apelacyjnej. Dopuszczalne jest w praktyce (a w niektórych przypadkach wręcz pożądane) postępowanie sądu quem, polegające na odwoływaniu się w motywach orzeczenia do stanowiska zawartego w uzasadnieniu wyroku sądu ad quo (zwłaszcza wówczas, gdy zarzuty apelacji i uzasadniające je wywody stanowią – jak w rozpozna [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 20 marca 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 4, pozycja: 8, Sygnatura: II AKa 43/19
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wynikająca z art. 167 k.p.k. powinność dopuszczenia przez sąd dowodów z urzędu, przy braku stosownego wniosku strony, powstaje tylko wtedy, gdy dokonanie prawidłowych ustaleń faktycznych uzależnione jest od przeprowadzenia dowodu, o którym sąd powziął informację i którego przeprowadzenie jest w ogóle możliwe. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2019 r., sprawy: 1. K. K. syna S. i M. z domu O., urodzonego (...) w S., 2. M. J. syna I. i M. z domu B., urodzonego (...) w R., [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 13 marca 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 5, pozycja: 9, Sygnatura: II AKa 68/19
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawo oskarżonego do obrony jest wyraźnie określone i sformułowane w art. 74 § 1 k.p.k. i stanowi ono, że oskarżony nie ma obowiązku dowodzenia swej niewinności, nie oznacza to jednak, że może on mówić nieprawdę, a co więcej namawiać do popełnienia przestępstwa. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 13 marca 2019 r., sprawy A. Z., oskarżonego z art. 13 § 1 k.k. w związku z art. 148 § 1 k.k. i art. 156 § 1 pkt 2 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k., art. 18 § 2 k.k. w związku z art [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 11, pozycja: 21, Sygnatura: II AKz 103/19
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wykładnia przepisu art. 344a § 1 k.p.k. musi uwzględniać podział ról procesowych pomiędzy sąd i strony postępowania oraz funkcje procesowe spełniane przez tych uczestników procesu karnego. Zgodnie z zasadą skargowości, sąd rozpoznaje sprawę na podstawie i w granicach skargi uprawnionego oskarżyciela. Instytucja zwrotu sprawy do postępowania przygotowawczego stanowi wyłom w zasadzie skargowości, zgodnie z którą w procesie karnym funkcję rozstrzygania o przedmiocie postępowania spełnia sąd, a os [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 lutego 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 4, pozycja: 7, Sygnatura: II AKa 305/18
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 555 k.p.k. stanowi, że roszczenia te przedawniają się, w razie zatrzymania, z upływem roku od daty zwolnienia. Przy tej formie krótkotrwałego pozbawienia wolności ustawodawca nie uzależnił dochodzenia roszczeń od sposobu zakończenia sprawy karnej, w razie jej wszczęcia. Rozdzielił kwestię oceny zasadności samego zatrzymania od ostatecznego zakończenia postępowania. Tak więc jego tok, w tym zakończenie wyrokiem określonej treści, nie ma znaczenia dla dochodzenia roszczeń za samo zatrzymanie. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, [2], 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU