STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 30 czerwca 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 8, pozycja: 31, Sygnatura: I ACa 81/17
Data wprowadzenia do systemu: 28-10-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pojęcie „rażącej niewdzięczności” zawarte w przepisie art. 898 § 1 k.c. wymaga analizy motywów określonych zachowań obdarowanych, w tym zwłaszcza tego, czy zachowania te nie są powodowane, czy wręcz prowokowane przez darczyńców. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, I Wydział Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2017 r., na rozprawie, sprawy z powództwa C. M., przeciwko A. K., o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli, na skutek apelacji powódki, od wyroku Sądu Okręgowego w Białym [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 czerwca 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 2, pozycja: 4, Sygnatura: V ACa 755/16
Data wprowadzenia do systemu: 28-10-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zadośćuczynienie, podobnie jak suma pieniężna na wskazany cel społeczny, pełni funkcję kompensacyjną, a przyznana z tego tytułu kwota ma stanowić przybliżony ekwiwalent poniesionej szkody niemajątkowej, powinna wynagrodzić doznane cierpienia fizyczne i psychiczne oraz ułatwić przezwyciężenie ujemnych przeżyć. Nie może służyć natomiast bezzasadnemu wzbogaceniu się przez osobę pokrzywdzoną, czy też mieć charakter penalny wobec sprawcy naruszenia. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 14 czerwca 2017 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 10, pozycja: 21, Sygnatura: I ACa 43/17
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Odszkodowanie należne na podstawie art. 446 § 3 k.c. nie jest odszkodowaniem pełnym w rozumieniu art. 361 § 2 k.c., lecz z woli ustawodawcy „stosownym”, tj. takim, które ułatwi przystosowanie się uprawnionemu do zmienionej sytuacji życiowej. 2. Zgodnie z przyjętą w prawie cywilnym zasadą, dłużnik popada w opóźnienie, jeżeli nie spełnia świadczenia w terminie, w którym stało się ono wymagalne. Termin spełnienia świadczenia wyznacza przede wszystkim treść zobowiązania. Może on też [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 czerwca 2017 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 12, pozycja: 29, Sygnatura: V ACz 495/17
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przyjęcie stanowiska, że ustrojodawca wskazał w Konstytucji odmienność płci jako konstytutywny wyznacznik małżeństwa znajduje ponadto uzasadnienie w art. 1 k.r.o., w którym ustawodawca określił przesłanki zawarcia małżeństwa. Przepis ten, realizując zasadę wyrażoną w art. 18 Konstytucji, jednoznacznie wskazuje, że jedynie kobieta i mężczyzna mogą zawrzeć związek małżeński. Wskazuje to na wolę i konsekwencję ustawodawcy w określeniu małżeństwa, jedynie jako związku kobiety i mężczyzny. Podkreślen [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 31 maja 2017 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 11, pozycja: 22, Sygnatura: I ACa 1533/16
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
O ile nie ulega wątpliwości, że bez tytułu wykonawczego nie zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, o tyle wniosek o ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego nie należy do czynności bezpośrednio przedsiębranych w tym celu, taki charakter ma pierwotne uzyskanie tytułu wykonawczego. Wniosek o wydanie kolejnego tytułu wykonawczego zamiast utraconego nie jest czynnością, o jakiej mowa w art. 123 § 1 pkt 1 k.c., a jedynie wyrazem dezorganizacji podmiotu prowadzącego działalność gosp [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 31 maja 2017 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 12, pozycja: 25, Sygnatura: I ACa 734/16
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Brak zdolności sądowej spółki wykreślonej prawomocnie z rejestru przedsiębiorców przed wniesieniem pozwu jest brakiem pierwotnym i nieusuwalnym. Nie budzi wątpliwości, iż w takim przypadku nie może znaleźć zastosowania procedura z art. 70 k.p.c. 2. Pozew skierowany przeciwko spółce prawomocnie wykreślonej z rejestru nie powoduje wszczęcia postępowania sądowego oraz nie wywołuje skutków objętych zawisłością sporu, które ustawa wiąże dopiero z doręczeniem pozwu (art. 192 k.p.c.). 3. Osoba trz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 maja 2017 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 7, pozycja: 14, Sygnatura: V ACa 649/16
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W razie cesji wierzytelności na nabywcę przechodzi ogół uprawnień przysługujących dotychczasowemu wierzycielowi, wszystkie właściwości, przywileje i braki, a więc ustawodawca zakłada identyczność wierzytelności cesjonariusza z wierzytelnością cedenta (art. 509 § 2 k.c.). Co do zasady, nabywca wstępuje w sytuację prawną cedenta, w tym również w zakresie przedawnienia, zbycie wierzytelności jest bowiem irrelewantne dla jego biegu. W przypadku wierzytelności objętej bankowym tytułem wykonawczym s [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 11 maja 2017 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 12, pozycja: 28, Sygnatura: V ACa 463/16
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obowiązek ratowania zdrowia i życia wynika z przepisów art. 15 ustawy z 2011 r. o działalności leczniczej, jest obowiązkiem bezwzględnym i wyprzedza ograniczenia wynikające z umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych. Roztropna gospodarka finansami przewidzianymi w umowach zawartych przez świadczeniodawcę jest bez wątpienia obowiązkiem tego pierwszego, wynikającym z prawidłowego wykonania umowy i wymaga planowania świadczeń, aby istniała rezerwa na wypadki nagłe. Sąd Apelacyjny w Gdańsku, po ro [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 18 kwietnia 2017 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 5, pozycja: 9, Sygnatura: I ACa 1291/16
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dłużnik staje się niewypłacalny wskutek darowizny, jeżeli między dokonaniem darowizny a zaistnieniem stanu niewypłacalności istnieje związek przyczynowy; nie musi to być związek adekwatny ani bezpośredni, darowizna nie musi też być wyłączną przyczyną niewypłacalności (istotne jest jedynie to, by dokonana darowizna była warunkiem koniecznym niewypłacalności). Sąd Apelacyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu w dniu 4 kwietnia 2017 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Zakładu (…) w W., przeciwko [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2017 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 7, pozycja: 13, Sygnatura: I ACa 197/16
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Samo prowadzenie na własny rachunek przedsiębiorstwa nie uzasadnia jeszcze odpowiedzialności na podstawie art. 435 § 1 k.c. W przepisie tym chodzi o przedsiębiorstwo „wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody”. Do zastosowania art. 435 § 1 k.c. nie wystarcza, aby przedsiębiorstwo bezpośrednio wykorzystywało elementarne siły przyrody (energię elektryczną, gaz, parę, paliwa płynne itp.), ponieważ współcześnie trudno znaleźć zakład pracy, w którym nie są wykorzystywane energia elektryczna [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, [11], 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU