STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 czerwca 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 11, pozycja: 124, Sygnatura: I ACa 1013/99
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawomocny wyrok w sprawie o wynagrodzenie pracowniczego projektu wynalazczego z tytułu efektów ekonomicznych, uzyskanych przez stosowanie tego projektu w jednostce gospodarki uspołecznionej, ma w rozumieniu art. 366 k.p.c. powagę rzeczy osądzonej co do wysokości należnego twórcy od tej jednostki wynagrodzenia za całokształt tych efektów. Twórcy nie przysługuje prawo do odrębnych wynagrodzeń z tytułu poszczególnych efektów ekonomicznych, stanowiących w myśl prawa wynalazczego podstawę do ustalen [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 9 czerwca 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 7, pozycja: 90, Sygnatura: I ACa 1561/99
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Możliwe jest potrącenie istniejącej i wymagalnej wierzytelności w drodze złożenia stosownego oświadczenia woli w formie zarzutu, mimo iż toczy się odrębne postępowanie sądowe, gdzie przedmiotem rozpoznania jest ta sama wierzytelność. Nie zachodzi w takiej sytuacji konieczność ani zawieszenia postępowania, ani połączenia obu spraw do łącznego rozpoznania. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 26 maja 2000 r. na rozprawie sprawy z powództwa Jerzego L. i Andrzeja M. - wspólników spółki [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 maja 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 5, pozycja: 69, Sygnatura: II CKN 263/00
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niedopuszczalna jest droga sądowa dla dochodzenia zwrotu wpłaty dokonanej na rzecz budżetu miasta przez osobę ubiegającą się o zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2000 r. na rozprawie sprawy z powództwa Jerzego W. i Jerzego Z. przeciwko Gminie P. o zapłatę, na skutek kasacji pozwanej od wyroku Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 12 grudnia 1997 r., sygn. akt II Ca 909/97, postanawia, uchylić zaskarżony wyrok oraz wyrok Sądu Rejonowego w Pile z dnia 24 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2000 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 5, pozycja: 72, Sygnatura: I ACa 1433/99
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Potrącenie wierzytelności przez wspólnika spółki cywilnej w stosunku do swego wierzyciela osobistego nie jest możliwe, ze względu na brak przesłanki z art. 498 § 1 k.c., mówiącej o jednoczesnym byciu wzajemnie względem siebie wierzycielami i dłużnikami. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2000 r. na rozprawie sprawy z powództwa Ryszarda U. przeciwko Eugenii H. i Krzysztofowi J. o 31.639 zł, na skutek apelacji pozwanych od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7 lip [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 9 listopada 1999 r.,

Rocznik: 2002, miesiąc: 5, pozycja: 49, Sygnatura: I ACa 240/99
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Statio fisci Skarbu Państwa w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa od dnia 1 stycznia 1999 r. jest starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej (art. 4 pkt 9 i art. 11 ustawy o gospodarce nieruchomościami w brzmieniu nadanym przez art. 137 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U. nr 106, poz. 668). 2. W miastach na prawach powiatu, statio fi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 9 września 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 5, pozycja: 59, Sygnatura: I ACa 374/99
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Żaden przepis prawa z zakresu ubezpieczeń nie utożsamia kwestii wyjaśnienia okoliczności koniecznych do ustalenia wysokości szkody z koniecznością wyczekiwania na opinię biegłego sądowego i wyrok sądowy. Nic nie stoi bowiem na przeszkodzie, by wyjaśnienie powyższych okoliczności nastąpiło w drodze tzw. likwidacji szkody przeprowadzonej przez organy zakładu ubezpieczeń. Celem bowiem postępowania likwidacyjnego jest m.in. ustalenie wysokości szkody i świadczenia zakładu ubezpieczeń. Sąd Apelacyjn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 5, pozycja: 61, Sygnatura: I ACa 318/99
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z postanowieniami art. 369 k.c., zobowiązanie jest solidarne wówczas jedynie, gdy to wynika z ustawy lub czynności prawnej. Regułą jest natomiast, że w wypadku, gdy jest kilku wierzycieli, a świadczenie jest podzielne, wierzytelność dzieli się na tyle niezależnych od siebie części, ilu jest wierzycieli (art. 379 § 1 k.c.). Sąd Apelacyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Kazimierza Ś. i Bogusława Ś. przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowo-W [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 1 lipca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 5, pozycja: 62, Sygnatura: I ACa 237/99
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Akt administracyjny pochodzący od organu uprawnionego do wydania aktu danego rodzaju wyraża władcze działanie prawne organu administracji skierowane na wywołanie konkretnych, indywidualnie oznaczonych skutków prawnych. Skutek prawny aktu administracyjnego polega na tym, że akt ten tworzy, zmienia lub ustala w sposób wiążący stan prawny pewnej rzeczy. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu w dniu 1 lipca 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Marii Ł.-S. przeciwko Skarbowi Państwa - Wojewodz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 7 maja 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 3, pozycja: 32, Sygnatura: I ACa 189/99
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Członek spółdzielni może zaskarżyć do sądu każdą uchwałę walnego zgromadzenia z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub statutu, a zatem nie ma podstawy do zaskarżenia do sądu uchwał rady nadzorczej spółdzielni. Od uchwały rady nadzorczej służy natomiast członkowi odwołanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym do walnego zgromadzenia. Otwarcie drogi sądowej do zaskarżenia uchwały następuje dopiero po wyczerpaniu postępowania wewnątrzspółdzielczego przewidzianego w art. 32 Prawa spółdziel [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 kwietnia 1999 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 7, pozycja: 91, Sygnatura: I ACa 1387/98
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli konieczne było uzyskanie przez spółkę z udziałem zagranicznym zezwolenia na nabycie nieruchomości, chociaż nabycie miało się odbyć w toku postępowania upadłościowego i zgodnie z dyspozycjami zawartymi w postanowieniach sędziego komisarza, to podobnie konieczne było uzyskanie zezwolenia przez państwową osobę prawną na zbycie przedsiębiorstwa spółce z udziałem zagranicznym, pomimo że zbycie miało się odbyć w toku postępowania upadłościowego. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dni [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, [11], 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU