STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 19 maja 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 2, pozycja: 17, Sygnatura: III SA/Kr 253/17
Data wprowadzenia do systemu: 10-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ani art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ani art. 8 ust. 2 i ust. 3, ani art. 20 pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 11 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 460, z późn. zm.) nie kreują obowiązku burmistrza do wydania aktu w przedmiocie wykonania czynności utrzymania drogi wewnętrznej. Jedną z podstawowych różnic między drogą publiczną a drogą wewnętrzną stanowi stosunkowo wąski krąg podmiotów uprawnionych do korzystania z drogi wew [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 18 maja 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 3, pozycja: 26, Sygnatura: I SA/Po 1266/16
Data wprowadzenia do systemu: 10-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przez akta rozumieć należy spersonalizowany (dotyczący konkretnego adresata) zbiór udokumentowania czynności i danych określonego rodzaju postępowania podatkowego, który tworzy wskazane i rozróżniane w art. 293 § 2 pkt 2 i pkt 3 Ordynacji podatkowej, akta dokumentujące czynności sprawdzające, akta postępowania podatkowego albo akta kontroli podatkowej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 18 maja 2017 r., sprawy ze skargi M. R., na postanowie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 17 maja 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 8, pozycja: 73, Sygnatura: II SA/Po 571/16
Data wprowadzenia do systemu: 10-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pojęcie wprowadzania do obrotu należy rozumieć tak, jak zostało ono dosłownie zdefiniowane w art. 4 pkt 34 ustawy z 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii – czyli jako każdą postać udostępnienia osobom trzecim, odpłatnie lub nieodpłatnie, środków zastępczych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 17 maja 2017 r., sprawy ze skargi M. K. – Przedsiębiorstwo A., na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia (...) czerwca 2 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 17 maja 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 9, pozycja: 79, Sygnatura: III SA/Łd 223/17
Data wprowadzenia do systemu: 10-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Złożenie przez kierowcę oświadczenia o nieposiadaniu prawa jazdy lub nieokazanie go policjantowi nie może powodować zwolnienia go od administracyjnoprawnych skutków zachowania naruszającego przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym. Również w przypadku niezatrzymania prawa jazdy ze względu na nieokazanie go przez kierowcę, Policja zobowiązana jest poinformować starostę (prezydenta miasta) o zaistniałej sytuacji. Decyzja taka może być również wydana w sytuacji, gdy przy zatrzymaniu przez policj [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 16 maja 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 8, pozycja: 77, Sygnatura: II SA/Ol 1391/16
Data wprowadzenia do systemu: 10-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji, gdy posiadacz pozwolenia na broń został skazany prawomocnym orzeczeniem sądu za jakiekolwiek przestępstwo umyślne, to niejako automatycznie przyjąć należy, że w stosunku do takiej osoby została spełniona przesłanka zagrożenia dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego, a to skutkuje obligatoryjnym wydaniem decyzji o cofnięciu pozwolenia na broń, względnie jego odebrania. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 16 maja 2017 r., spraw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 16 maja 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 8, pozycja: 77, Sygnatura: II SA/Ol 1391/16
Data wprowadzenia do systemu: 10-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji, gdy posiadacz pozwolenia na broń został skazany prawomocnym orzeczeniem sądu za jakiekolwiek przestępstwo umyślne, to niejako automatycznie przyjąć należy, że w stosunku do takiej osoby została spełniona przesłanka zagrożenia dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego, a to skutkuje obligatoryjnym wydaniem decyzji o cofnięciu pozwolenia na broń, względnie jego odebrania. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 16 maja 2017 r., spraw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 12 maja 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 4, pozycja: 35, Sygnatura: III SA/Łd 424/17
Data wprowadzenia do systemu: 10-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku pisma wysyłanego drogą pocztową z zagranicy, zachowanie terminu do jego wniesienia należy oceniać według daty przyjęcia tej przesyłki przez polską placówkę pocztową. Zagraniczny urząd pocztowy w takiej sytuacji jest bowiem jedynie pośrednikiem, za pomocą którego nadawca oddaje pismo polskiemu urzędowi pocztowemu i tylko data oddania pisma temu ostatniemu ma znaczenie prawne, o jakim mowa w art. 83 § 3 p.p.s.a. Dnia 12 maja 2017 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, po rozpo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 11 maja 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 3, pozycja: 28, Sygnatura: III SA/Po 504/16
Data wprowadzenia do systemu: 10-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Celem, jakiemu służy składanie oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego na cele opałowe, nie jest samo zachowanie rygorów formalnych oświadczeń, lecz zapewnienie bezpieczeństwa obrotu (zapobieżenie oszustwom podatkowym) i równocześnie właściwego korzystania z preferencji podatkowych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 11 maja 2017 r., sprawy ze skargi A. M., na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. z dnia (...) maja 2016 r., nr (...), w przedmiocie o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu dnia 9 maja 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 6, pozycja: 55, Sygnatura: III SA/Po 1019/16
Data wprowadzenia do systemu: 10-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Regulacja art. 40 ust. 12 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 460, z późn. zm.) ustanawia odpowiedzialność administracyjną z tytułu zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi. Istota odpowiedzialności administracyjnej sprowadza się do tego, że aby pociągnąć do niej określony podmiot konieczne jest zaistnienie wyłącznie dwóch zasadniczych przesłanek: po pierwsze, podmiot ten musi charakteryzować się cechami wyrażonymi w normie praw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 4, pozycja: 39, Sygnatura: II SA/Op 138/17
Data wprowadzenia do systemu: 10-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej za brak biletu parkingowego za postój pojazdu w strefie płatnego parkowania nie przysługuje skarga do sądu, lecz prawo do złożenia reklamacji. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu, po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2017 r., na posiedzeniu niejawnym, sprawy ze skargi A. B., na Miejski Zarząd Dróg w O., w przedmiocie opłaty dodatkowej za parkowanie pojazdu w strefie płatnego parkowania, postanawia, odrzucić skargę. UZASADNIENIE Pismem z dnia 17 [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, [11], 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU