STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 24 stycznia 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 7, pozycja: 26, Sygnatura: III AUr 11/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Spłata kredytu bankowego w czasie drogi pracownika do domu stanowi przerwę życiowo uzasadnioną, nie pozbawiającą go odszkodowania z tytułu skutków wypadku przy wykonywaniu tej czynności. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 16 stycznia 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 7, pozycja: 27, Sygnatura: III AUr 1258/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wypadkiem przy pracy jest każde nagłe zdarzenie wywołane przyczyna zewnętrzną i pozostające w związku czasowym, miejscowym i funkcjonalnym z wykonywaną pracą, jeżeli wpłynęło na gwałtowne pogłębianie się samoistnych procesów chorobowych poszkodowanego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 25 kwietnia 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 9, pozycja: 28, Sygnatura: III AUr 120/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wskaźnik „93%”, o którym mowa jest w ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących zaopatrzenia emerytalnego (Dz.U. Nr 129, poz. 602), stosowany jest od terminu drugiej waloryzacji, a więc i w następnych waloryzacjach ma on zastosowanie, chyba że doszłoby do zmiany tego wskaźnika w drodze ustawowej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 21 lutego 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 9, pozycja: 29, Sygnatura: III AUr 35/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wydał decyzji stwierdzającej brak obowiązku ubezpieczenia społecznego, to w świetle art. 4 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 listopada 1986 r. o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 25 z 1989 r., poz. 137 ze zm.) może żądać od zakładu pracy składki na ubezpieczenie społeczne od daty nawiązania stosunku pracy, pod warunkiem, że należność ta nie uległa przedawnieniu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 14 maja 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 10, pozycja: 30, Sygnatura: III AUr 230/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy dotychczasowe – wymienione w art. 1 ustawy z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 104, poz. 450 z późniejszymi zmianami) – stosuje się jedynie przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty. Art. 26 ust. 2 tej ustawy nie daje podstaw do przyjęcia, że przepisy te stosuje się do ustalania wysokości tych świadczeń. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 14 maja 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 10, pozycja: 31, Sygnatura: III AUz 24/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uchylanie zaskarżonej decyzji i przekazanie sprawy Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych do ponownego rozpoznania nie stanowi przeszkody do przyjęcia, że pozwany Zakład jest stroną przegrywającą w rozumieniu art. 98 § 1 k.p.c. i winien wobec tego uiścić ubezpieczonemu poniesione przez niego koszty procesu.Przesądzenie bowiem w wyroku uchylającym decyzję o zasadności żądania czyni zasadnym roszczenie o zasądzenie tych kosztów. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 27 czerwca 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 10, pozycja: 32, Sygnatura: III AUr 177/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Mając na uwadze, że przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń (Dz.U. Nr 10, poz. 49 z późn. zm.) ustanawiając w § 20 kwalifikowaną postać dowodów nie mogły – ze względu na datę wejścia w życie ustawy z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent – uwzględniać przyjętych w art. 33 tej ustawy rozwiązań, dopuszczalne jest w takich sytuacjach przyjęcie przez organ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 23 kwietnia 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 11, pozycja: 33, Sygnatura: III AUr 370/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie można utożsamić niezdolności do pracy ze zwolnieniem lekarskim od pracy, wystawionym przez lekarza z uwagi na niezdolność do pracy. Zwolnienie lekarskie (zaświadczenie lekarskie) stanowi tylko dowód pomocny do ustalenia czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, a tym samym do ustalenia prawa do zasiłku chorobowego (vide art. 50 ust. 1 ustawy z 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego...). Oznacza to, że brak zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 grudnia 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 11, pozycja: 34, Sygnatura: III APr 71/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stosowanie zryczałtowanego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe w sytuacji, gdy to nie jest niższe od wynagrodzenia określonego w art. 134 Kodeksu pracy, nie stanowi naruszenia prawa. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 21 czerwca 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 11, pozycja: 35, Sygnatura: III AUr 307/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przez użyte w przepisie art. 33 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. Nr 40, poz. 267 z późn. zm.) określenie „ukończenie nauki w szkole ponadpodstawowej” należy rozumieć nie tylko ukończenie nauki w szkole w pełnym zakresie właściwym dla danej szkoły lecz również przerwanie nauki w toku uczęszczania do tej szkoły. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, [101], 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU