STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 kwietnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 24, Sygnatura: II CKN 721/97
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Państwowa jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, której przysługuje zarząd nieruchomością stanowiącą własność Skarbu Państwa, nie może samodzielnie zawrzeć ugody w postępowaniu administracyjnym o rozgraniczenie. Jednostka taka nie może w postępowaniu sądowym żądać stwierdzenia nieważności ugody zawartej w toku postępowania rozgraniczeniowego przez Skarb Państwa – jako właściciela, reprezentowanego przez kierownika Urzędu Rejonowego. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 28 kwietni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 kwietnia 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 2, pozycja: 21, Sygnatura: I CKN 572/97
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Roszczenie przysługujące spółdzielni mieszkaniowej na podstawie art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości ( jedn. tekst: Dz.U. Nr 30 z 1991 r., poz. 127 ze zm.) o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym ma być przeniesione na inną spółdzielnię powstałą w trybie ust. 111 Prawa spółdzielczego, o ile istniało w chwili podziału spółdzielni. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 18 marca 1998 r. na rozprawie spr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 1998 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 9, pozycja: 103, Sygnatura: III ZP 49/97
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Dla uznania w postępowaniu celnym towarów przywiezionych z zagranicy przez podmiot zagraniczny i będących środkami trwałymi za stanowiące przedmiot wkładu niepieniężnego przeznaczonego na podwyższenie kapitału akcyjnego nie jest konieczne zarejestrowanie zmiany statutu spółki akcyjnej (art. 14 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne, jednolity tekst: Dz.U. nr 71 z 1994 r., poz. 312). 2. Odmówił udzielenia odpowiedzi na pytanie drugie. Sąd Najwyższy, z udziałem prokurato [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: I CKN 227/97
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skuteczność uprzedniego nabycia przez założycieli spółki kapitałowej praw mających być przedmiotem aportu nie zwalnia sądu rejestrowego od obowiązku zbadania (art. 16 § 1 i 2 k.h.), czy prawa te spełniają wszystkie kryteria zdolności aportowej, jeśli sąd ten poweźmie w tym względzie uzasadnione wątpliwości. Sad Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 26 marca 1998 r. na rozprawie sprawy z wniosku Zakładu Produkcji Konserw “Łosoś” SA w U. o dokonanie wpisu do rejestru handlowego, na skut [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 3, pozycja: 36, Sygnatura: I CKN 590/97
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wygaśnięcie pozwolenia na budowę oraz podporządkowanie się przez inwestora zakazowi jej kontynuowania nie może być utożsamiane ze zwrotem wznoszonego obiektu (art. 229 k.c.). Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 26 marca 1998 r. na rozprawie sprawy z powództwa Danuty Z.-P. przeciwko Lokatorsko–Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej “Wrzeszcz” w G. o zapłatę, na skutek kasacji pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 27 lutego 1997 r., sygn. akt I Acr 6/97, oddala [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 marca 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 11, pozycja: 15, Sygnatura: II CKN 382/97
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uchwała zarządu gminy o przeznaczeniu nieruchomości do oddania w użytkowanie wieczyste może być traktowana na równi z ofertą, jeżeli w jej treści określone zostały wszystkie istotne postanowienia umowy. Z UZASADNIENIA Powód - Marek R. dnia 15 września 1995 r. wystąpił przeciwko Gminie Miasta K. z żądaniem złożenia przez pozwaną oświadczenia woli ustanawiającego na rzecz powoda prawo użytkowania wieczystego działki (określonej w pozwie) zabudowanej garażem. Jako podstawę swego żądania powód poc [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 3, pozycja: 40, Sygnatura: III CZP 3/98
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wpis w księdze wieczystej prawa użytkowania wieczystego gruntu na rzecz państwowej osoby prawnej, na podstawie decyzji admi-nistracyjnej, wydanej w oparciu o art. 2 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. Nr 79, poz. 464 ze zm.), nie ma wpływu na realizację przez najemcę garażu roszczenia z art. 8 ust. 1 tej ustawy. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Janusza P. przeciwko Skarbowi Państwa – reprezentowane [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: I CKN 540/97
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 13 Prawa upadłościowego w pierwotnym brzmieniu, ani obecnie obowiązujący art. 13 § 1 zdanie 1 Prawa upadłościowego nie uzasadnia oddalenia wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości dlatego, że w majątku dłużnika nie ma środków pieniężnych lub papierów wartościowych albo rzeczy ruchomych dających się łatwo spieniężyć, na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 13 marca 1998 r. na rozprawie sprawy z wniosku Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Budowlan [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 11 marca 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: III CKN 410/97
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd orzekający upadłość władny jest powołać sędziego - komisarza spośród sędziów uczestniczących w składzie tego sądu. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 11 marca 1998 r. na rozprawie sprawy z wniosku Krzysztofa B., Pawła B., Adama C., Stanisława C., Wojciecha D., Jana F., Wiesława H., Marka K., Marka Ko., Mariana K., Jerzego K., Edwarda P., Tadeusza R., Marii S., Adama S., Anny T., Juliana W., Artura Z. z udziałem Spółki Akcyjnej “Carpatia” j. v. w likwidacji w W. o ogłoszenie u [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 11 marca 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: III CZ 10/98
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kasacja nie przysługuje od postanowień sądu drugiej instancji w przedmiocie oznaczenia ceny nabycia udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 181 § 3 k.h.) Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 11 marca 1998 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Józefa H. z udziałem Przedsiębiorstwa “Agropasz” Spółki z o.o. w M. M. o oznaczenie ceny nabycia, na skutek zażalenia uczestnika postępowania na postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 31 grudnia 1997 r., sy [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, [101], 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU