STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 1 sierpnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 2, pozycja: 16, Sygnatura: II AKz 574-575/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niemożność kontynuowania przez oskarżonego w związku ze stosowaniem środka zapobiegawczego, nauki, nie jest wystarczającym argumentem aby uznać, że przesłanki określone w art. 259 § 1 pkt 2 k.p.k. uzasadniały uchylenie zastosowanego środka zapobiegawczego lub jego zmianę na łagodniejszy, bowiem regułą jest, iż środki odurzające rozprowadzają osobnicy młodzi, którzy kontynuują naukę. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Maciejowi B. i Marcinowi B., oskarżonym o przestę [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 1 sierpnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 8, pozycja: 64, Sygnatura: II AKz 367/01
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 426 § 3 k.p.k., zmieniając stan prawny wynikający z treści art. 375 k.p.k. z 1969 r., jest funkcjonalnie związany z treścią art. 426 § 2 k.p.k. i stanowi wyjątek od zasady wyrażonej w tym tylko przepisie, dopuszczając zażalenie na postanowienie, m.in. o zastosowaniu środka zapobiegawczego, wydane w toku postępowania odwoławczego, ale nie po rozpoznaniu środka odwoławczego (art. 426 § 1 k.p.k.). Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 1 sierpnia 2001 r. zażalenia wniesio [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 1 sierpnia 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 10, pozycja: 68, Sygnatura: II AKz 363/01
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kognicja sądu okręgowego na etapie badania swojej właściwości rzeczowej ograniczona jest do zbadania, czy według stanu prawnego z chwili wnoszenia do sądu aktu oskarżenia, zarzucany czyn jest zbrodnią, czy też jednym z występków wymienionych w artykule 25 § 1 pkt 2 i pkt 3 k.p.k. Uznanie, że właściwość rzeczową sądu można badać i ustalać przez stosowanie art. 4 § 1 k.k., na podstawie kwalifikacji czynu zarzucanego w akcie oskarżenia - według ustawy obowiązującej poprzednio, uznając tę ustawę jak [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 1 sierpnia 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 12, pozycja: 91, Sygnatura: II AKo 312/01
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stwierdzenie istnienia okoliczności tego rodzaju o jakich stanowi art. 41 § 1 k.p.k., nie jest równoznaczne z ustaleniem, że rzeczywiście ten konkretny sędzia, którego one dotyczą, byłby w danej sprawie stronniczy. Sens wyłączenia sędziego w omawianym trybie tkwi bowiem w tym nade wszystko, iż ujawnione zostały okoliczności o takim charakterze, że brak jest możliwości przekonania każdego, rozsądnie myślącego, kto wątpliwość co do bezstronności sędziego powziął, że okoliczności te z całą pewności [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 lipca 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: II AKz 526/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wniosek osoby uprawnionej do wystąpienia o stwierdzenie nieważności orzeczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz.U. nr 34 z 1991 r., poz. 149 z późn. zm.) należy traktować analogicznie jak skargę uprawnionego oskarżyciela. Jeżeli wniosek ten został cofnięty, w wyniku czego nastąpiło umorzenie postępowania w sprawie i postanowienie to uprawomocniło s [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 26 lipca 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 10, pozycja: 62, Sygnatura: II AKa 264/01
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W odniesieniu do jednego czynu, stanowiącego jedno przestępstwo, może zapaść tylko jedno rozstrzygnięcie. W wypadku więc zarzucania oskarżonemu przestępstwa kumulatywnie kwalifikowanego, a polegającego na usiłowaniu zabójstwa i spowodowaniu ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz w razie ustalenia, że sprawca za usiłowanie zabójstwa nie podlega karze na podstawie art. 15 § 1 k.k., należy przypisać mu jedynie czyn polegający na spowodowaniu uszczerbku na zdrowiu, zaś ewentu-alnie tylko w uzasadnieni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 lipca 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 2, pozycja: 19, Sygnatura: II AKz 506/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy art. 204 § 1 k.k.w. w związku z art. 203 § 1 k.k.w. w sposób wyraźny różnicują zawiadomienie o stanie zdrowia sprawcy umieszczonego w zakładzie leczniczym i postępach w leczeniu od opinii biegłych. Opinia biegłych wydawana jest jedynie w razie potrzeby i na wyraźne żądanie sądu, nie zaś w każdym przypadku przedłużenia okresu detencji. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie Sławomira S., zażalenia wniesionego przez obrońcę Sławomira S., na postanowienie Sądu Okręgowego w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 lipca 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: II AKo 431/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przekazanie sprawy do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu w trybie art. 11a Przepisów wprowadzających Kodeks postępowania karnego oparte jest na założeniu, że sprawa wymaga podjęcia pracochłonnych czynności zmierzających do merytorycznego rozstrzygnięcia, które w konkretnym sądzie, z określonych powodów, nie mogłoby zapaść w terminie zabezpieczającym uniknięcie przedawnienia karalności czynu, nie zaś podjęcia czynności zmierzających jedynie do rozstrzygnięcia formalnego. Z UZASADNIENIA Sąd [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 lipca 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 1, pozycja: 7, Sygnatura: II AKo 391/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przepisach k.p.k. brak jest wyraźnego uregulowania możliwości cofnięcia wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia i sposobu postępowania sądu odwoławczego w tej kwestii. Brak jest także odesłania do odpowiedniego stosowania przepisów art. 431-432 k.p.k. Lukę ustawową należy w tej sytuacji wypełnić w drodze analogii iuris. Jednakże § 2 art. 102 k.p.k. na określenie pisma inicjującego postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nieważności używa dwóch różnych określeń: inicjatywa organu postępow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 10 lipca 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 12, pozycja: 86, Sygnatura: II AKa 130/01
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rozstrzygnięcie w wyroku o orzeczeniu na podstawie art. 44 § 2 k.k. środka karnego przepadku przedmiotów, które służyły do popełnienia przypisanego oskarżonemu przestępstwa z poleceniem ich zniszczenia było wadliwe, naruszające prawo procesowe z art. 3 § 1 k.k.w. - jako antycypacja postępowania wykonawczego w fazie jurysdykcyjnej (rozpoznawczej). Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 10 lipca 2001 r. sprawy Marcina Piotra R. i Grzegorza Pawła D. oskarżonych z art. 280 § 2 k.k., z pow [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, [101], 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU