STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 października 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 11, pozycja: 36, Sygnatura: III APr 51/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 8 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładów pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr. 4 poz. 19 z późn. zm.) ogranicza prawo do odprawy pieniężnej, przysługującej pracownikom zwalnianym z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Wyłącza tych pracowników, którzy także w formie akcji nadal rozporządzają majątkiem poprzedniego zakładu pracy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 15 lutego 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: III APr 1/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przedawnienie odnosi się zarówno do roszczeń o charakterze majątkowym, jak i niemajątkowym, które wynikają ze stosunku pracy lub są z nimi związane.Do dnia wejścia w życie Kodeksu pracy, tj. 1 stycznia 1975 r., z mocy art. XII § 2 i 3 Przepisów wprowadzających Kodeks cywilny z 1964 r., obowiązywały art. 105-117 Przepisów ogólnych prawa cywilnego i art. 284 oraz 441 i n. Kodeksu zobowiązań z 1933 r. Obowiązywał więc także przepis art. 473 k.z., przewidujący roczną prekluzję roszczeń, licząc od dn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 20 listopada 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: III AUa 432/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pokleszczowe zapalenie opon mózgowych może być skutkiem wypadku pracownika w drodze do pracy, o ile rzeczywiście miał on kontakt z kleszczem w czasie drogi z domu do pracy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 18 grudnia 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: III AUa 475/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Osobie która pokryła koszty pogrzebu zmarłego pracownika przysługuje zasiłek pogrzebowy tylko wtedy, gdy zmarły pracownik miał ustalone prawo do emerytury lub renty inwalidzkiej pracowniczej lub spełniał warunki prawne do uzyskania i pobierania tych świadczeń ubezpieczeniowych. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 lutego 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 2, pozycja: 4, Sygnatura: III APr 64/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do uznania gotowości pracy niezbędna jest dyspozycyjność pracownika względem zakładu pracy. Zostanie ona zachowana w razie podjęcia innego, zastępczego zatrudnienia, gdy przeszkoda ma charakter trwały. Przedłużająca się bowiem bezczynność pracownika, nie uzasadnia biernej jego postawy również w tym zakresie. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 marca 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 2, pozycja: 5, Sygnatura: III AUr 1227/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W aktualnie obowiązującej ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, brak jest przepisu regulującego kwestię zbiegu prawa do zasiłku macierzyńskiego przysługującego na podstawie ustawy z takim samym świadczeniem przysługującym na podstawie innych przepisów. Na gruncie ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (Dz.U. Nr 24 z 1989 r., poz.133) zagadnienie to regulował art. 10 ust. 2 (...).Poprzez art. 7 us [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 18 stycznia 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 2, pozycja: 6, Sygnatura: III AUr 20/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W świetle ustawy z dnia 18 grudnia 1976 o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ich rodzin (jedn. tekst Dz.U. Nr 46 z 1989 r., poz. 250 ze zm.) ustalenie, że osoba wpisana do ewidencji działalności gospodarczej nie osiąga dochodów z tytułu tej działalności, nie jest jednoznaczne z ustaleniem, że tej działalności nie prowadzi.Tak długo, jak długo osoba prowadząca działalność gospodarczą wyraża gotowość jej prowadzenia i jednocześnie na zewnątrz nie daje wyrazu ch [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 28 grudnia 1995 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 3, pozycja: 7, Sygnatura: III AUr 1209/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ubezpieczenie społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą zostało uregulowane ustawą z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ich rodzin (jedn. tekst Dz.U. Nr 46 z 1989 r., poz. 250 ze zm.) i zgodnie z art. 3 ust. 1 tej ustawy, obowiązek ubezpieczenia powstaje od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło rozpoczęcie działalności, a ustaje z dniem, w którym nastąpiło zaprzestanie działalności gospodarczej.Rozpocz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 13 lutego 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 3, pozycja: 8, Sygnatura: III AUr 102/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podkreślić należy różnicę między niedbalstwem w rozumieniu prawa karnego, a rażącym niedbalstwem w rozumieniu ustawy wypadkowej.Różnica ta najogólniej biorąc sprowadza się do tego, że aby mówić o rażącym niedbalstwie w rozumieniu ustawy wypadkowej, muszą występować, czy to po stronie podmiotowej, czy też przedmiotowej czynu okoliczności, które dają podstawę do szczególnie negatywnej oceny postępowania sprawcy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 5 marca 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 3, pozycja: 9, Sygnatura: III AUr 1233/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okoliczność, że z racji przepisów szczególnych (ustawa z dnia 1 lutego 1983 r. o zaopatrzeniu górników i ich rodzin) część okresów składkowych podlega uprzywilejowanemu przeliczeniu (jednak tylko do określonej wysokości - 540 miesięcy przeliczeniowych) nie może zmieniać ogólnie obowiązujących zasad uwzględniania i obliczania wysokości okresów składkowych. Trudno przyjąć, że zamiarem ustawodawcy było korzystniejsze uregulowanie sytuacji rencistów i emerytów górniczych (poprzez zastosowanie przeli [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, [102], 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU