STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 lutego 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 1, pozycja: 6, Sygnatura: I PKN 535/97
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Udział w spółce, która nie rozpoczęła działalności, oznacza w istocie “zamrożenie” prywatnych środków w kapitale zakładowym spółki, które nie może być uznane za zajmowanie środków w kapitale zakładowym spółki, które nie może być uznane za zajmowanie się interesami konkurencyjnymi w rozumieniu zawartej przez strony umowy. Sąd Najwyższy - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 1997 r. sprawy z powództwa Mariusza W. przeciwko Morskiej Sto [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 6 lutego 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 3, pozycja: 38, Sygnatura: I CKN 278/97
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Opłacenie wpisu stałego od apelacji dotyczącej wyroku oddalającego żądanie uchylenia kilku uchwał walnego zgromadzenia członków spółdzielni w wysokości, która jest zgodna z wpisem od żądania uchylenia jednej (wskazanej przez skarżącego) uchwały, uzasadnia dopuszczalność apelacji od wyroku oddalającego żądanie uchylenia tej jednej uchwały. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 1998 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Zbigniewa Sz. przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej “Och [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 lutego 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: III CKN 363/97
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Członek zarządu ustanowionego w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być odwołany przez zgromadzenie wspólników bezwzględną większością oddanych głosów bez konieczności zmiany umowy spółki. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 5 lutego 1998 r. na rozprawie sprawy z powództwa Tadeusza H. przeciwko Przedsiębiorstwu Produkcyjno - Usługowemu “Plastimet” - Spółce z o.o. w E. o unieważnienie uchwał, na skutek kasacji powoda od wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 5 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 3, pozycja: 39, Sygnatura: I CKN 429/97
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stosownie do art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz.U. Nr 27 z 1988 r., poz. 195 ze zm.), podatek VAT jest elementem cenotwórczym, co oznacza, że sprzedawca towaru lub usługi, kalkulując cenę, uprawniony jest do wliczenia do niej podatku VAT. O wysokości ceny, jaką obowiązany jest zapłacić nabywca towaru lub usług, decyduje wszakże treść umowy ze sprzedawcą. Cena nie obejmuje podatku VAT, jeżeli umowa nie przewiduje jako elementu ceny tego podatku. Sąd Najwyższy, po rozpozna [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 stycznia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 31, Sygnatura: I CKN 368/97
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wynikająca z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości (tekst jedn. Dz.U. Nr 30 z 1991 r., poz. 127 ze zm.) norma o charakterze bezwzględnie obowiązującym oznacza zakaz sprzedaży przetargowej nieruchomości, z konsekwencjami wynikającymi z art. 58 § 1, jeżeli poprzedni właściciel lub jego spadkobiercy skorzystali z przysługującego im pierwszeństwa do nabycia tej nieruchomości. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 1998 r. na [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 3, pozycja: 34, Sygnatura: III CKN 302/97
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wytoczenie powództwa o unieważnienie uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – przez wspólnika nie dopuszczonego do głosowania na skutek wadliwej wykładni art. 235 k.h. – nie jest uzależnione od zgłoszenia przez niego żądania zaprotokołowania sprzeciwu (art. 240 § 3 pkt 3 k.h.). Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie sprawy z powództwa Tadeusza K. przeciwko Zakładowi Techniki Biurowej “Biuro-Serwis” Spółce z o.o. w S. o unieważnienie uchwały, na s [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 stycznia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 3, pozycja: 41, Sygnatura: III CKN 307/97
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sprawie toczącej się między stronami umowy sprzedaży udziału we współużytkowaniu wieczystym gruntu i współwłasności budynku niedopuszczalne jest prowadzenie dowodu ze świadków na okoliczność, że został nabyty inny udział, niż określony w akcie notarialnym. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 7 stycznia 1998 r. na rozprawie sprawy z wniosku Skarbu Państwa – Prokuratury Wojewódzkiej w S. z udziałem Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego Spółki z o.o. – w upadłości z siedzibą w S., K [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 czerwca 1993 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 12, pozycja: 115, Sygnatura: I CKN 408/01
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Działanie polegające na narzucaniu uciążliwych warunków umów może być uznane za niedozwolone w wypadku łącznego spełnienia się przesłanek w postaci uciążliwości warunków, które zostały narzucone i w ich następstwie po stronie narzucającego powstały nieuzasadnione korzyści. Sąd Najwyższy, w sprawie odwołania UPC Telewizji Kablowej Sp. z o.o. w W., przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy udziale zainteresowanego - Stowarzyszenia Odbiorców Telewizji Kablowej Lokatorów "Un [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: IV CKN 269/00
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Termin przedawnienia roszczeń z umowy o zastępstwo inwestycyjne związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, innych niż wymienione w art. 751 pkt 1 k.c., wynosi trzy lata (art. 118 k.c.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: V CKN 191/00
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na wypłatę nagród dla członków rolniczej spółdzielni produkcyjnej mogą być przeznaczone środki pochodzące wyłącznie z dochodu spółdzielni. Uchwała walnego zgromadzenia członków, która temu wymogowi nie odpowiada, jest nieważna i podlega uchyleniu. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, [102], 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU