STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 czerwca 2009 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: II AKz 543/09
Data wprowadzenia do systemu: 10-05-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Centralne Biuro Antykorupcyjne, jako organ uprawniony do kontroli prawdziwości oświadczeń majątkowych, może występować – po myśli art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym – o udostępnienie informacji i danych wskazanego podmiotu jedynie wówczas, gdy analiza treści oświadczeń majątkowych wskazuje na duże prawdopodobieństwo możliwości złożenia nieprawdziwego w swej treści oświadczenia majątkowego. Z UZASADNIENIA Wskazanym wyżej postanowieni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 15 czerwca 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 2, pozycja: 5, Sygnatura: II AKa 136/09
Data wprowadzenia do systemu: 13-03-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wynikająca z treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 kwietnia 2009 r. (P 11/08) zmiana przepisu art. 148 § 2 k.k., w stosunku do treści obowiązującej w czasie popełnienia przez oskarżonych przypisanej im zbrodni kwalifikowanego zabójstwa, jaka nastąpiła w trakcie rozpoznawania ich sprawy w postępowaniu apelacyjnym (po wydaniu wyroku przez Sąd Okręgowy), obliguje Sąd Apelacyjny do uchylenia wyroku Sądu Okręgowego w tej części i przekazania sprawy temu Sądowi do ponownego rozpoznania. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 czerwca 2009 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: III AUa 19/09
Data wprowadzenia do systemu: 05-04-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przesłanką materialną utraty prawa do emerytury policyjnej nie jest data popełnienia czynu zabronionego o jakim mowa w art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ...(Dz.U. z 2004 r. nr 8, poz. 67 ze zm.), ale prawomocne skazanie za ten czyn po wejściu w życie zmiany art. 10 ust. 1 i ust. 2 dokonanej ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych usta [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 4 czerwca 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 8, pozycja: 18, Sygnatura: III AUa 248/09
Data wprowadzenia do systemu: 22-09-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stałe premie, bez cech uznaniowości, wypłacane periodycznie pracownikom Państwowych Gospodarstw Rolnych w latach 1975–1976 należy przyjąć do ustalenia podstawy wymiaru świadczenia, albowiem należało od nich opłacać składki na ubezpieczenie społeczne, jako od składników wynagrodzenia wypłacanych z osobowego funduszu płac, w rozumieniu § 18 i § 3 pkt 1 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 19 sierpnia 1968 r. (Dz.U. nr 35, poz. 246) w związku z § 2 i § 7 ust. 1 pkt 1 l [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 4 czerwca 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 10, pozycja: 20, Sygnatura: III AUa 36/09
Data wprowadzenia do systemu: 10-11-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wysokość wynagrodzenia, którego pochodną jest podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne, co do zasady nie może być wyliczana hipotetycznie, w szczególności w oparciu o wysokość wynagrodzenia uzyskiwanego przez współpracowników, chyba że przy uwzględnieniu całokształtu okoliczności konkretnej sprawy, kiedy to współpracujące osoby zatrudnione są w tym samym czasie i w tym samym zakładzie pracy, w tym samym zespole produkcyjnym, na tożsamym stanowisku, według tożsamych warunków płacowych [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 4 czerwca 2009 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 12, pozycja: 29, Sygnatura: III AUa 240/09
Data wprowadzenia do systemu: 26-01-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jedn. tekst Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 153, ze zm.) może być stosowany jedynie wówczas, gdy prawo do wcześniejszego świadczenia (prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy) zostało zachowane (trwało) w chwili złożenia wniosku o przyznanie prawa do emerytury. Sąd Apelacyjny w Szczecinie, po rozpoznaniu w dniu 4 czerwca 2009 r., sprawy Jerzego S., przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 czerwca 2009 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: I ACa 4/09
Data wprowadzenia do systemu: 10-05-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wniesienie zażalenia na odmowę dokonania przez notariusza czynności notarialnej, polegającej na odebraniu oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości, przerywa bieg ustawowego terminu do złożenia tego oświadczenia. UZASADNIENIE Powódka – Gmina K., pozwem skierowanym przeciwko zbywcy – Szkole X w W. i nabywcom – A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L – wniosła o ustalenie, że umowa przeniesienia udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu położonego w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 czerwca 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 8, pozycja: 44, Sygnatura: II AKz 338/09
Data wprowadzenia do systemu: 22-09-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jedynie wówczas będzie wchodzić w grę szczególny tryb zwalniania notariusza z tajemnicy zawodowej określonej w art. 18 § 3 Prawa o notariacie, inny niż ten, który przewidziany został w art. 180 § 2 k.p.k., jeżeli notariusz słuchany przed sądem w charakterze świadka i nie mający już w tym momencie obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, jako że obowiązek ten ustał – dojdzie jednak do przekonania, że zachodzi szczególny przypadek, o którym mowa w art. 18 § 3 Prawa o notariacie. Sąd Apel [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 czerwca 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 10, pozycja: 48, Sygnatura: II AKz 335/09
Data wprowadzenia do systemu: 10-11-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Nie dysponując oryginałem europejskiego nakazu aresztowania, prokurator nie powinien w ogóle występować do sądu okręgowego z wnioskiem o wykonanie tego nakazu. Nie można bowiem żądać wykonania czegoś, czego istnienia żądający należycie, a więc w sposób umożliwiający kategoryczne ustalenie autentyczności dokumentu, nie wykazał. 2. Aby w ogóle wszcząć procedurę w przedmiocie wykonania europejskiego nakazu aresztowania lub kwestionować jego autentyczność, potrzebny jest sam nakaz, a więc jego [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 czerwca 2009 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: II AKa 108/09
Data wprowadzenia do systemu: 10-05-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W następstwie wyroku Trybunału Konstytucyjnego sfera dyskrecjonalnej władzy sędziego w zakresie sankcji przewidzianej za zabójstwa typu kwalifikowanego została poszerzona w porównaniu ze stanem prawnym obowiązującym w dacie wydania zaskarżonego wyroku, co stwarza sędziemu możliwość wymierzenia kary nie tylko 25 lat pozbawienia wolności i dożywotniego pozbawienia wolności, ale z mocy art. 148 § 1 k.k. również kar od 8 do 15 lat pozbawienia wolności i przepis ten jako względniejszy ma zastosowanie [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, [102], 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU