STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 października 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 4, pozycja: 28, Sygnatura: III CZP 60/09
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 25 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn.: Dz.U. nr 80 z 2000 r., poz. 903 ze zm.) nie ma zastosowania, jeżeli właściciele lokali tworzący tzw. małą wspólnotę mieszkaniową (art. 19 ustawy) nie określili sposobu zarządu nieruchomością wspólną w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali lub umowie zawartej później w formie aktu notarialnego. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Jolanty M. i Marka M., przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej przy ulicy P. (...) w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 24 września 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 1, pozycja: 7, Sygnatura: III SA/Gd 319/09
Data wprowadzenia do systemu: 01-03-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z brzmienia przepisu art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. c) akapit drugi ustawy o transporcie drogowym nie wynika, by chodziło w nim o wykazanie się 5-letnią praktyką w zakresie wykonywania transportu na terenie gminy, w której wnioskodawca ubiega się o licencję, lecz o praktykę w ogóle (bez względu na miejsce jej wykonywania) wprowadzając jedynie warunek, by była ona wykonywana przez odpowiedni okres czasu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 24 września 2009 r [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Postanowienie Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 24 września 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 2, pozycja: 17, Sygnatura: I S 18/09
Data wprowadzenia do systemu: 13-03-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Piotr Brzozowski – Kancelaria Civitas et Ius Wprawdzie komornik podejmował czynności, jednakże były one nieefektywne. Zaniechał natomiast podjęcia czynności mogących doprowadzić do skutecznego wyegzekwowania należności. Uzasadnia to stwierdzenie przewlekłości postępowania egzekucyjnego, a tym samym obliguje do przyznania wierzycielowi, od komornika prowadzącego postępowanie, odpowiedniej kwoty pieniężnej, na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpozn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 22 września 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 2, pozycja: 11, Sygnatura: I ACz 744/09
Data wprowadzenia do systemu: 13-03-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ogłoszenie upadłości nie jest wystarczające do przyjęcia bezskuteczności egzekucji spółki jawnej, o którym mowa w art. 778[1] k.p.c. Sąd Apelacyjny w Białymstoku Wydział I Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 22 września 2009 r., na posiedzeniu niejawnym, sprawy z wniosku Bożeny S., z udziałem Krzysztofa K., Józefa K. i Roberta W., o nadanie klauzuli wykonalności, przeciwko wspólnikom SKUP–POL, K. K. – Spółki jawnej w likwidacji w P. D. – Krzysztofowi K., Józefowi K. i Robertowi W [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 września 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 3, pozycja: 22, Sygnatura: VI ACa 267/09
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Unormowanie zawarte w art. 32 Konwencji z 1956 r. o umowie międzynarodowego przewozu drogowego i towarów jest unormowaniem odmiennym niż w prawie polskim. Artykuł 32 Konwencji CMR stanowi, że roszczenie przedawnione nie może być więcej podnoszone, nawet w postaci wzajemnego powództwa lub zarzutu. Takie sformułowanie przepisu art. 32 Konwencji wskazuje na to, że na gruncie Konwencji CMR roszczenie przedawnione nie może być podnoszone w żaden sposób, czyli zostaje wyłączone z obrotu. 2. Czynu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 17 września 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 2, pozycja: 12, Sygnatura: III SA/Po 46/09
Data wprowadzenia do systemu: 13-03-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Altana na działce w rodzinnym ogrodzie działkowym, aby podlegała zwolnieniu z podatku od nieruchomości musi posiadać powierzchnię zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast (art. 29 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego). Aby wliczyć do powierzchni użytkowej altany taras, musiałby być on – stosownie do art. 1a ust. 1 pkt 1) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – wydzielony z przestrzeni, za pomocą przegród budowlanych. Jeżeli taras jedynie z dwóch stron jest zabudowany [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 16 września 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 2, pozycja: 10, Sygnatura: I ACz 739/09
Data wprowadzenia do systemu: 13-03-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Postępowanie zabezpieczające jest postępowaniem przyśpieszonym i względnie odformalizowanym, w związku z tym nie wymaga powołania przez wnioskodawcę dowodu z opinii biegłego w ścisłym rozumieniu przepisów postępowania cywilnego. Dlatego nie można zgodzić się z poglądem, że opinia prywatna sporządzona na zlecenie wnioskodawców nie uprawdopodobnia roszczenia. 2. W sprawie dotyczącej czynu nieuczciwej konkurencji, wymagającej oceny ryzyka konfuzji, ocena niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorcó [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 16 września 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 5, pozycja: 37, Sygnatura: I SA/Gl 1170/08
Data wprowadzenia do systemu: 22-06-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro właścicielem nieruchomości jest spółka jawna, to ona – jako podatnik – jest stroną postępowania podatkowego, prowadzonego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości i to na jej adres winny być kierowane wydane w toku tego postępowania rozstrzygnięcia. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 16 września 2009 r., sprawy ze skargi M. P., na postanowienie Samorządowego [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 września 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 11, pozycja: 81, Sygnatura: I CSK 35/09
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wskazanie właściwej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub pokrewnymi przez Komisję Prawa Autorskiego, o którym mowa w art. 107 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jedn. tekst: Dz.U. nr 90 z 2006 r., poz. 631 ze zm.), nie może być zastąpione porozumieniem organizacji zbiorowego zarządzania przyznającym jednej z nich wyłączność działania w określonym terminie. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Stowarzyszenia Autorów „Z.” w W [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 września 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 2, pozycja: 13, Sygnatura: III SA/Wa 926/09
Data wprowadzenia do systemu: 13-03-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie można rozdzielać ustalania różnic od przeliczania. Są to dwie nazwy tej samej operacji. Ustalanie różnic kursowych nie istnieje jako samoistna operacja arytmetyczna, lecz owo „ustalanie” dokonuje się w procesie przeliczania wartości przychodu/straty wyrażonych w walucie obcej na złote polskie, a następuje to dla celów podatkowych. Takie przeliczanie następuje albo w oparciu o art. 15a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, albo art. 30 ust. 2 ustaw [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, [102], 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU