STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 2 czerwca 2009 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 2, pozycja: 3, Sygnatura: III AUa 1212/08
Data wprowadzenia do systemu: 05-04-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zróżnicowanie wieku uprawniającego mężczyzn i kobiety do przejścia na wcześniejszą emeryturę na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jedn. tekst: Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 ze zm.) należy oceniać przez pryzmat art. 91 ust. 2 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm.) w związku z art. 14 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopad [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Sporządzenie aktu małżeństwa - Małgorzata Czuryk, Mirosław Karpiuk

Rocznik: 2009, miesiąc: 6, pozycja: 7, Sygnatura:
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Małgorzata Czuryk, Mirosław Karpiuk Sporządzenie aktu małżeństwa Sporządzenie aktu małżeństwa jest najistotniejszym zadaniem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (USC), które nałożył na niego ustawodawca. Od wykonania tej czynności zależy, czy małżeństwo zaistnieje w porządku prawa państwowego czy też nie. W konkordacie[1] przewidziano, że do zawarcia małżeństwa konkordatowego niezbędne są pewne przesłanki. Są nimi zgodne oświadczenia woli nupturientów, co do wywarcia przez małżeństwo kanoniczn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 1 czerwca 2009 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 2, pozycja: 9, Sygnatura: II AKa 98/09
Data wprowadzenia do systemu: 10-05-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Cechą przestępstwa wieloczynowego jest to, że przedawnia się ono w całości, a nie w zakresie poszczególnych jego elementów i datą przedawnienia karalności jest data popełnienia ostatniego czynu wchodzącego w jego skład. Z UZASADNIENIA Sąd Okręgowy w W. rozpoznał sprawę 6 osób, oskarżonych o popełnienie przestępstw na szkodę Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego (w dalszym tekście uzasadnienia jako FOZZ), działającego w latach 1989–1991. Wyrokiem z dnia 29 marca 2005 r., sygn. akt [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 maja 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 8, pozycja: 40, Sygnatura: II AKa 125/09
Data wprowadzenia do systemu: 22-09-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. W sytuacji gdy sprawcy przypisuje się działanie w warunkach art. 37 § 1 pkt 5 k.k.s., Sąd nie tylko obowiązany jest zastosować nadzwyczajne obostrzenie kary, ale również instytucja warunkowego zawieszenia wykonania kary ma charakter wyjątkowy, zaś dozór kuratora jest wówczas obowiązkowy. 2. Przypisanie oskarżonemu działania w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych, skutkuje również szczególnym obostrzeniem w przypadku ewentualnego warunkowego zwolnienia (art [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 28 maja 2009 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 7, pozycja: 14, Sygnatura: III AUa 223/09
Data wprowadzenia do systemu: 28-09-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro ubezpieczona złożyła wniosek o przyznanie prawa do emerytury i organ rentowy w rozpoznaniu tego wniosku wydał decyzję odmawiającą przyznania tego prawa, to w ramach postępowania wywołanego tym wnioskiem ani organ rentowy, ani sąd nie jest zobligowany do ustalania czy ubezpieczonej przysługuje prawo do świadczenia przedemerytalnego. Sąd Apelacyjny w Szczecinie, po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2009 r., sprawy Krystyny G., przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w K., o emery [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 27 maja 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 8, pozycja: 41, Sygnatura: II AKzw 446/09.
Data wprowadzenia do systemu: 22-09-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności ma charakter celowy i rozważając zasadność jej udzielenia sąd winien mieć na uwadze fakt, czy skazany wykorzysta przerwę zgodnie z jej przeznaczeniem. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w sprawie Rafała B., skazanego za przestępstwa z art. 278 § 1 k.k., art. 286 § 2 k.k. i inne, zażalenia wniesionego przez skazanego, na postanowienie Sądu Okręgowego w Siedlcach z dnia 1 kwietnia 2009 r. (III Kow 59/09/ pr), w przedmiocie odmowy udzielenia p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 27 maja 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 8, pozycja: 41, Sygnatura: II AKzw 446/09
Data wprowadzenia do systemu: 22-09-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności ma charakter celowy i rozważając zasadność jej udzielenia sąd winien mieć na uwadze fakt, czy skazany wykorzysta przerwę zgodnie z jej przeznaczeniem. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w sprawie Rafała B., skazanego za przestępstwa z art. 278 § 1 k.k., art. 286 § 2 k.k. i inne, zażalenia wniesionego przez skazanego, na postanowienie Sądu Okręgowego w Siedlcach z dnia 1 kwietnia 2009 r. (III Kow 59/09/ pr), w przedmiocie odmowy udzielenia p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 maja 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 11, pozycja: 51, Sygnatura: II AKz 343/09
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W kolejnych przepisach rozdziału 65 k.p.k., a mianowicie w art. 607g k.p.k. i art. 607j k.p.k., ustawodawca posługuje się zwrotem „sąd właściwy do rozpoznania sprawy”. Nie jest to jednak bynajmniej, jak chce tego sąd pierwszej instancji, swoiste potwierdzenie odwoływania się art. 607a k.p.k. do reguł ogólnych właściwości miejscowej. Wręcz przeciwnie: wiadomo wszak, że zasady prawidłowej techniki legislacyjnej wykluczają używanie dwóch różnych formuł językowych na określenie tej samej [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 maja 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 11, pozycja: 55, Sygnatura: II AKz 359/09
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeśli z jakichś przyczyn – niedopatrzenia pracownika sekretariatu lub sądu, zaszła potrzeba powiadomienia obrońcy o terminie posiedzenia w przedmiocie przedłużenia tymczasowego aresztowania w ostatniej chwili, Sąd Okręgowy winien podejść do sprawy rozsądnie i dodatkowo przekazać tę informację telefoniczne, aby mieć pewność, że wiadomość dotarła do adresata na czas. Pewności takiej nie daje z natury rzeczy potwierdzenie transmisji danych faksem, bo świadczy ono tylko o nadaniu komunikatu, a [...]
[pełny tekst]
> Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych

Postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2009 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 10, pozycja: 11, Sygnatura: V GU 17/09
Data wprowadzenia do systemu: 22-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
ORZECZENIA WYRÓŻNIONE W KONKURSIE O TYTUŁ HONOROWY SĘDZIA EUROPEJSKI XI- SSR Paweł Janda Rozporządzenie Rady (WE) 1376/2000 w kwestii wszczęcia wtórnego postępowania upadłościowego odsyła do przepisów prawa miejscowego stosowanego na terytorium Polski, tj. Prawa upadłościowego i naprawczego. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy – Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych, po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2009 r., na posiedzeniu niejawnym, sprawy w przedmiocie wniosku Wierzyci [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, [103], 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU