STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 9 września 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 2, pozycja: 14, Sygnatura: I SA/Bd 272/09
Data wprowadzenia do systemu: 13-03-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podatnik, powinien sam ujawnić wszystko to, co może przyczynić się do wyjaśnienia stanu sprawy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy, po rozpoznaniu w Wydziale I, na rozprawie w dniu 2 września 2009 r., sprawy ze skargi Z. G., na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. z dnia (...), nr (...), w przedmiocie podatku akcyzowego za kwiecień 2004 r., oddala skargę. UZASADNIENIE Naczelnik Urzędu Celnego w T., po przeprowadzeniu kontroli podatkowej firmy P., zajmującej się sprzedażą detaliczną [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 4 września 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 3, pozycja: 19, Sygnatura: III CZP 52/09
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wykreślenie spółki jawnej z rejestru przedsiębiorców nie wyłącza nadania na podstawie art. 778[1] k.p.c. tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność za zobowiązania wymienione w tytule egzekucyjnym. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Tomasza R., przeciwko Augustynowi B. i Wandzie H.–B., o nadanie klauzuli wykonalności, przeciwko wspólnikom spółki jawnej, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu ja [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 września 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 2, pozycja: 15, Sygnatura: VIII SA/Wa 212/09
Data wprowadzenia do systemu: 13-03-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wniesienie akcji do spółki komandytowej na własność jako aportu stanowi ich zbycie, bowiem właścicielem tych akcji na skutek tej czynności w miejsce wnoszącego je wspólnika staje się spółka komandytowa. Jednak nie jest wystarczające dla stwierdzenia, że mamy do czynienia ze zdarzeniem powodującym powstanie przychodu u wnoszącego wkład komandytariusza. Wniesienie akcji spółki akcyjnej jako wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej przez jej dotychczasowego wspólnika nie wiąże się z otrzymaniem [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 września 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 10, pozycja: 70, Sygnatura: I CSK 60/09
Data wprowadzenia do systemu: 11-11-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Pośrednictwa notariusza w zakresie przekazania sądowi należnej opłaty sądowej niepodobna utożsamiać z czynnością notarialną czy też czynnością dokonywaną przy wykonywaniu czynności notarialnej. 2. Zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 1 § 1 ustawy z 1991 r. – Prawo o notariacie, jest zgodnie z art. 19a tej ustawy obowiązkiem notariusza. Celem umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Decyzja administracyjna jako akt o charakterze materialnoprocesowym - dr Mirosław Karpiuk

Rocznik: 2009, miesiąc: 9, pozycja: 8, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
dr Mirosław Karpiuk, adiunkt, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie Decyzja administracyjna jako akt o charakterze materialnoprocesowym Decyzja administracyjna jest podstawową formą prawną, za pośrednictwem której administracja publiczna konkretyzuje sytuację prawną adresata. Kodeks postępowania administracyjnego[1] podkreśla przede wszystkim charakter procesowy decyzji, niemniej jednak wskazanie w k.p.a. na decyzję, jako na akt procesowy, nie zmienia faktu, iż wywołuje ona również skutki m [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 sierpnia 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 2, pozycja: 8, Sygnatura: II OSK 1248/08
Data wprowadzenia do systemu: 13-03-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Piotr Brzozowski – Kancelaria Civitas et Ius Powołanie w skardze kasacyjnej przepisów k.p.a. w oderwaniu od przepisów postępowania sądowego nie pozwala traktować takiego zarzutu jako podstawy kasacyjnej określonej w art. 174 pkt 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Za trafny będzie jednak trzeba uznać zarzut naruszenia przez sąd pierwszej instancji art. 3 § 1 i art. 141 § 4 p.p.s.a., poprzez brak ustosunkowania się w treści uzasadnienia wyroku do argumentów podnoszonych [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 sierpnia 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 3, pozycja: 20, Sygnatura: III CZP 46/09
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego, wydane po zaspokojeniu przez dłużnika wszystkich wierzycieli, nie stanowi podstawy do wykreślenia go z rejestru dłużników niewypłacalnych. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Władysława P., o wpis do rejestru dłużników niewypłacalnych, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 19 sierpnia 2009 r., zagadnienia prawnego, przedstawionego przez Sąd Okręgowy we W., postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2009 r., sygn. akt X [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19 sierpnia 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 10, pozycja: 71, Sygnatura: III CSK 7/09
Data wprowadzenia do systemu: 11-11-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Dowód z opinii biegłego jak i instytutu ma szczególny charakter, gdyż korzysta się z niego w wypadkach wymagających wiadomości specjalnych. Z tego względu nie mają do nich zastosowania wszystkie zasady dotyczące postępowania dowodowego, a w szczególności art. 217 § 1 k.p.c. Dlatego nie można przyjąć, że sąd obowiązany jest dopuścić dowód z kolejnych biegłych, czy też opinii instytutu w każdym wypadku, gdy złożona opinia jest niekorzystna dla strony. Sąd ma obowiązek dopuszczenia dowodu z dals [...]
[pełny tekst]
> Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 18 sierpnia 2009 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 7, pozycja: 5, Sygnatura: I SA/Po 1419/08
Data wprowadzenia do systemu: 04-07-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
ORZECZENIA WYRÓŻNIONE W KONKURSIE O TYTUŁ HONOROWY SĘDZIA EUROPEJSKI Możliwość skorzystania z preferencji podatkowej nie jest zależna wyłącznie od samego faktu wykonywania umowy na rzecz Eurodeputowanego, z którym podatnik posiada umowę o świadczenie usług doradztwa parlamentarnego. Podatnik świadczący usługi doradcze na rzecz Posła do Parlamentu Europejskiego nie jest zobowiązany do posiadania dokumentu, o którym stanowi § 7c ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 200 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 7 sierpnia 2009 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 10, pozycja: 61, Sygnatura: I ACz 397/09
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przedstawienie przez pozwanego uzasadnienia zarzutu formalnego, mającego doprowadzić do odrzucenia pozwu, nie stanowi wdania się w spór co do istoty sprawy. O prekluzji przedmiotowego zarzutu nie może również decydować tryb wymiany korespondencji procesowej między stronami w sposób uregulowany w art. 479[9] § 1 k.p.c. 2. Umiejscowienie art. 1180 § 1 zd. 2 k.p.c. w tytule IV, części piątej Kodeksu postępowania cywilnego, nie oznacza, że sąd powszechny rozpoznając zarzut zapisu na sąd polubown [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, [103], 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU