STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 10 maja 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 12, pozycja: 96, Sygnatura: II AKa 81/01
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z treścią art. 445 § 1 k.c., który to przepis ma zastosowanie wprost w procesie karnym uregulowanym w rozdziale 58 k.p.k., zadośćuczynienie winno być "odpowiednie". Z istoty tego unormowania i natury krzywdy, suma przyznana tytułem zadośćuczynienia musi siłą rzeczy być przybliżonym ekwiwalentem doznanych cierpień psychicznych i fizycznych. Oznacza to, że sąd odwoławczy w oparciu o treść art. 438 pkt 3 k.p.k. może dokonać korekt zasądzonego przez sąd I instancji zadośćuczynienia tylko wte [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 kwietnia 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 12, pozycja: 92, Sygnatura: II AKz 330/01
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Orzeczenie sądu nadrzędnego nad sądem właściwym, wydane w trybie przepisu art. 36 k.p.k., które w sposób uprawniony ustawowo przełamują zasadę rozpoznania sprawy przez sąd właściwy miejscowo, jest wiążące dla sądu delegacyjnego, wyznaczonego do przeprowadzenia postępowania jurysdykcyjnego. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Janowi K. oskarżonemu o przestępstwo z art. 13 § 1 k.k. w związku z art. 48 § 2 pkt 4 k.k. i in., zażalenia wniesionego przez oskarżonego na pos [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 10, pozycja: 70, Sygnatura: II AKz 262/01
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji, w której przesłuchanie świadka w trybie art. 184 § 3 i § 4 k.p.k. (odmienne uregulowania w tym zakresie zawierał art. 164a § 3 i § 4 d.k.p.k.), czy też odczytanie protokołu przesłuchania świadka anonimowego w oparciu o przepis art. 393 § 4 k.p.k., w konkretnej sprawie doprowadzi do zdemaskowania tożsamości świadka, świadek którego dane osobowe oraz treść zeznań w uprzednim stanie prawnym utajniono w całości, w obecnym porządku prawnym nie może być uważany za świadka incognito. W zwią [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 26 kwietnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 7, pozycja: 59, Sygnatura: II AKz 112/01
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro w sprawie o zadośćuczynienie i odszkodowanie za niesłuszne skazanie, aresztowanie bądź zatrzymanie stosuje się przepisy procedury cywilnej (art. 558 k.p.k.), dotyczy to i niestawiennictwa wnioskodawcy, którego adres nie jest znany, a nie wnosił on o rozpoznanie sprawy w jego nieobecności. W takiej sytuacji należy zawiesić postępowanie po myśli art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. Sąd Apelacyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w sprawie Pawła B. o odszkodowanie i zadośćuczynienie, zażalenia jego pełnomocn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 24 kwietnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 3, pozycja: 22, Sygnatura: II AKa 5/01
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sprawca danego przestępstwa, aby skorzystać z możliwości fakultatywnego nadzwyczajnego złagodzenia kary w toczącym się przeciwko niemu postępowaniu, winien łącznie spełnić dwa warunki: l) złożyć wyjaśnienia we własnej toczącej się sprawie, 2) ujawnić przed organem ścigania i przedstawić okoliczności popełnienia innego przestępstwa, zagrożonego karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności, przy czym okoliczności te muszą być istotne i nieznane dotychczas temu organowi. Sąd Apelacyjny w Biały [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 24 kwietnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 3, pozycja: 29, Sygnatura: II AKa 79/01
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
O ile indywidualne okoliczności podmiotowe stanowią wyznacznik odszkodowania przyznawanego w trybie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. (Dz.U. nr 34, poz.149), o tyle wprowadzenie jedynego kryterium - symboliczne upamiętnienie, przy spełnieniu jedynego warunku - śmierć będąca następstwem represji wskazuje na stosowanie jednakowej miary w stosunku do każdej z osób, które poświęciły życie w walce na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Sąd Apelacyjny w Białymstoku w II Wydziale K [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 19 kwietnia 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 9, pozycja: 59, Sygnatura: II AKa 108/01
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nieujawnienie w toku rozprawy głównej zeznań pokrzywdzonego, stanowiących podstawę ustaleń faktycznych, powoduje skutki określone w art. 438 pkt 2 k.p.k. także wtedy, gdy strona zarzut obrazy prawa procesowego sprowadziła do niewyjaśnienia sprzeczności w zeznaniach pokrzywdzonego. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2001 r. sprawy Zdzisława K. oskarżonego z art. 158 § 2 k.k. i art. 156 § 1 pkt 2 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k., z powodu apelacji, wniesionej przez pr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 kwietnia 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 10, pozycja: 64, Sygnatura: II AKz1 180/01
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla prawidłowej oceny stopnia prawdopodobieństwa popełnienia przez sprawcę ponownie czynu zabronionego o znacznym stopniu społecznej szkodliwości, niezbędnym jest, poza specjalistyczną opinią biegłych lekarzy psychiatrów, wypowiadających się w tej kwestii, także dokonanie analizy tego prawdopodobieństwa z uwzględnieniem dotychczasowej linii życia sprawcy, jego uprzedniej karalności oraz obecnej sytuacji życiowej, połączonej z prognozowaniem możliwości zaistnienia okoliczności i warunków sprzyjaj [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 10 kwietnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 1, pozycja: 10, Sygnatura: II AKz1 98/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wykonanie kary pozbawienia wolności przerywa się w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie kary (art. 153 § 1 k.k.w.), a ewentualnie i wtedy, gdy wymagają tego ważne względy zdrowotne, rodzinne lub osobiste (art. 153 § 2 k.k.w.). Skoro zdrowie skazanego nie było zagrożone wykonywaniem kary, a przeciwnie - miał on odpowiednią opieką lekarską i miał nawet zapewnioną dietę (wyżywienie) stosowną do jego schorzenia, gdy w razie potrzeby mógł być umieszczon [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 10 kwietnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 3, pozycja: 20, Sygnatura: II AKa 27/01
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przez przestępstwo pobicia z art. 158 k.k. rozumie się czynną napaść co najmniej dwóch sprawców na jedną lub więcej osób. Nie oznacza to jednak, (...) że w przypadku większej liczby pokrzywdzonych, poszczególni sprawcy muszą wziąć udział w pobiciu każdego z nich, gdyż dla bytu przestępstwa wystarczające jest działanie skierowane chociażby przeciwko jednemu z pokrzywdzonych, z zachowaniem wspólności zamiaru i tożsamości zdarzenia, przy czym uczestnik pobicia musi mieć świadomość niebezpiecznego c [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, [103], 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU