STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich




Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 9 września 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 1, pozycja: 8, Sygnatura: I ACr 186/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Roszczenie osoby trzeciej z art. 58 k.c.o. o uznanie umowy za nieważną może być dochodzone wyłącznie przeciwko wszystkim kontrahentom umowy (współuczestnictwo konieczne z art. 72 § 2 k.p.c.). [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 maja 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 2, pozycja: 9, Sygnatura: I ACr 217/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Regulamin wydany z upoważnienia ustawy stanowi akt prawny nie podlegający kontroli Sądu co do zgodności z dobrymi obyczajami, czy zasadami współżycia społecznego. Sądy powszechne nie mają takich uprawnień do oceny zasadności zarzutów powoda co do praktyk monopolistycznych stosowanych przez pozwanego.2. Nie ma określonego sposobu podawania do wiadomości publicznej treści regulaminu banku dla podmiotów nie posiadających rachunku w tym banku. Bank nie ma swojego organu, a przynajmniej nie musi [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 marca 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 2, pozycja: 10, Sygnatura: I ACr 112/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przy ustalaniu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z lokali użytkowych należy pamiętać o nowelizacjach prawa lokalowego przyznających stronom znaczne uprawnienia w zakresie swobodnego kształtowania czynszu za te lokale. Dotyczy to w szczególności ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o niektórych warunkach konsolidacji gospodarki narodowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 10, poz. 57) i ustawy z dnia 23 marca 1990 r. o zmianie ustawy - prawo lokalowe (Dz.U. Nr 32, poz. 140). [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 6 marca 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 2, pozycja: 11, Sygnatura: I ACr 77/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z chwilą zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu nabywca wstępuje z mocy samego prawa w miejsce zbywcy. Uregulowanie art. 678 § 1 zdanie 1-sze k.c. oznacza, ze przekształcenie podmiotowe jest całkowite i na nabywcę przechodzą wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy najmu, za wyjątkiem wyraźnie wyłączonych ustawą [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 kwietnia 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 2, pozycja: 12, Sygnatura: I ACr 158/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Celem wprowadzenia do statutu spółdzielni mieszkaniowych zapisów, określających wypadki odmowy przekształcenia, jest ochroną członków spółdzielni oczekujących na przydział lub zamiane lokalu oraz możność uzyskania przez spółdzielnię zasobów mieszkaniowych przeznaczonych dla tych członków i choć wiąże się to z ograniczeniem prawa innego członka do przekształcenia jego prawa, to jednak takie ograniczenie ma uzasadnienie w przepisach prawnych i członek jest poddany takim ograniczeniom z mocy związa [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 kwietnia 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 2, pozycja: 13, Sygnatura: I ACr 182/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podejmowane przez organy spółdzielni uchwały związane z członkostwem, dotyczą stosunków spoza sfery prawa cywilnego i spory powstające na ich tle mogą być rozpoznawane przez sądy powszechne wyłącznie w przypadkach jeżeli przepis szczególny poddaje je pod rozpoznanie tych sądów. Obowiązujące prawo spółdzielcze nie przewiduje możliwości zaskarżenia do sądu uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków i dlatego oddalenie powództwa przez Sąd I instancji należy uznać za prawidłowe. [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Katowicach z dnia 27 maja 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 2, pozycja: 14, Sygnatura: I ACr 237/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Bezsporny pomiędzy stronami fakt uchylenia w drodze decyzji Ministra Finansów urzędowych marż handlowych stosowanych w obrocie wyrobami hutniczymi oznacza jedynie zniesienie obowiązku ich pobierania, nie stanowi jednak zakazu ich ustalania przez kontrahentów jako wynagrodzenia za świadczenia podejmowane w ramach zawieranego porozumienia. [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 kwietnia 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 2, pozycja: 15, Sygnatura: I ACr 132/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okoliczność, iż Sąd Wojewódzki nie zamieścił w wyroku wzmianki oznaczającej go jako wyrok zaoczny nie wpływa na charakter wniesionego środka zaskarżenia. Wniesiony bowiem środek zaskarżenia, mimo błędnego nazwania “rewizją”, w istocie jest sprzeciwem. Nie zamieszczenie natomiast w wyroku wzmianki o tym, ze jest to wyrok zaoczny rodzi ten skutek, że wniesiony sprzeciw nie może zostać odrzucony z powodu niezachowania terminu z art. 344 § 1 k.p.c., gdyż w takim wypadku strona nie powinn [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 29 stycznia 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 2, pozycja: 16, Sygnatura: I ACr 19/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W orzeczeniu z dnia 8 listopada 1989 r. sygn. III CRN 345/89 (PUG nr 7/1990, poz. 22) Sąd Najwyższy stwierdził, że zobowiązanie pieniężne należy uznać za spełnione z chwilą uzyskania rachunku wierzyciela przekazaną przez dłużnika sumą. W doktrynie zaś podkreśla się, że uznanie rachunku wierzyciela jest najbliższe klasycznej konstrukcji zapłaty, ponieważ dopiero z tą chwilą następuje przysporzenie na rzecz wierzyciela, który w ten sposób otrzymuje możliwość dysponowania w ramach stosunku bankoweg [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 6 sierpnia 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 2, pozycja: 17, Sygnatura: I ACz 274/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie ma przekonywujących argumentów przemawiających za traktowaniem spraw gospodarczych z udziałem organów samorządowych jako spraw cywilnych wyłączonych spod kompetencji sądów gospodarczych. Najistotniejszym bowiem celem utworzenia sądów gospodarczych było wprowadzenie specjalizacji zapewniającej właściwy poziom orzecznictwa. [...]
[pełny tekst]



strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, [104], 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143




POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU