STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 maja 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 7, pozycja: 18, Sygnatura: V ACa 156/09
Data wprowadzenia do systemu: 15-09-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podniesienie zarzutu wygaśnięcia uprawnień z rękojmi z powołaniem się na upływ terminu prekluzyjnego (art. 568 § 1 k.c.) nie jest tożsame z podniesieniem zarzutu przedawnienia regulowanego treścią art. 117 i nast. k.c. Przedawnienie i prekluzja są odrębnymi, aczkolwiek opartymi na przesłance upływu czasu, instytucjami prawa materialnego, z którymi połączone są różne skutki prawne. Przedawnienie nie powoduje wygaśnięcia roszczenia, a tylko to, że zmienia się ono w tzw. zobowiązanie niezupełne (na [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 20 maja 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 11, pozycja: 52, Sygnatura: II AKz 285/09
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro środka odwoławczego wniesionego na korzyść oskarżonego (skazanego) nie można bez jego zgody cofnąć, a warunkiem wniesienia apelacji przez stronę jest złożenie wniosku o sporządzenia na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku (tzw. zapowiedź apelacji), to zgoda oskarżonego (skazanego) winna być uzyskana również na cofnięcie wniosku określonego w art. 422 § 1 k.p.k. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Piotrowi R., skazanemu za przestępstwo z art. 148 § 2 pkt 4 k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 maja 2009 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 5, pozycja: 16, Sygnatura: VI ACa 1516/08
Data wprowadzenia do systemu: 26-09-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Określenie Mr Quad, które nie jest używane zastępczo zamiast, tylko obok imienia i nazwiska ani nie stanowi wyłącznego elementu identyfikacji danej osoby, pełni rolę przydomka a nie pseudonimu, stąd posługiwanie się nim przez inne osoby nie stanowi naruszenia dobra osobistego. W przypadku posługiwania się przydomkiem przez przedsiębiorcę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą możliwe jest poszukiwanie ochrony na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemys [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 13 maja 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 3, pozycja: 11, Sygnatura: II AKz 218/09
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zaliczeniu na poczet kary pozbawienia wolności, na podstawie art. 417 k.p.k., podlega okres tymczasowego aresztowania stosowany w innej, równocześnie toczącej się sprawie, także wtedy, gdy w tej sprawie oskarżonego uniewinniono, umorzono postępowanie lub odstąpiono od wymierzenia kary co do niektórych tylko czynów zarzuconych oskarżonemu, a w zakresie innych czynów wyłączono sprawę do odrębnego rozpoznania i sprawa w tej wyłączonej części nie została dotychczas zakończona. Sąd Apelacy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 maja 2009 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 5, pozycja: 10, Sygnatura: III AUa 143/09
Data wprowadzenia do systemu: 13-07-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych toczy się według zasad wynikających z przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, co oznacza, że strona jest obowiązana przedstawić sądowi wszelką dostępną dokumentację lekarską i poddać się badaniom przez biegłych sądowych, w celu wykazania uprawnień do dochodzonego świadczenia. Z UZASADNIENIA Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w P., decyzją z dnia 31 sierpnia 2006 r., odmówiła W. M. prawa do renty z t [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 maja 2009 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: I ACa 97/09
Data wprowadzenia do systemu: 10-05-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przedsiębiorca będący sprzedawcą gazu propan–butan lub pochodnych mieszanek z propanem i wykonawcą usługi polegającej na wypełnieniu opakowania (butli) kupującego/zamawiającego opatrzonej cudzym znakiem towarowym nie wprowadza do obrotu tego opakowania, co oznacza, że nie używa w obrocie bezprawnie tego znaku w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 154 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz. 1117, ze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 7 maja 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 10, pozycja: 47, Sygnatura: II AKa 65/09
Data wprowadzenia do systemu: 10-11-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Społeczna szkodliwość występku niezawiadomienia o przestępstwie z art. 240 § 1 k.k. polega na spowodowaniu zwłoki w ujęciu sprawcy zabójstwa, lecz i na zmarnowaniu środków publicznych, a to pracy nieustalonej liczby policjantów, sprzętów, zapewne i wydatków gotówkowych na czynności zbędne. 2. Zamieszczone w uzasadnieniu wyroku zwroty „nie do końca przekonuje”, „nie przekonują w pełni” itp. oznaczają jedynie częściowe odmówienie racji ocenianym twierdzeniom. Ścisłe roz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 maja 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 11, pozycja: 21, Sygnatura: III AUa 301/08
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W wyniku wznowienia postępowania w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, organ rentowy ma możliwość skorygowania własnego błędu, powstałego przy ustalaniu prawa lub wymiaru świadczenia zarówno korzystnego, jak i niekorzystnego dla ubezpieczonego. Z UZASADNIENIA Sąd Okręgowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w P., wyrokiem z dnia 11 grudnia 2007 r., oddalił odwołanie wnioskodawcy R. D., od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych III Oddziału w W. z dnia 8 maja 2007 r., zmniejs [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 6 maja 2009 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 10, pozycja: 36, Sygnatura: II AKa 396/08
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W wypadku pokrzywdzonych małoletnich złożenie wniosku o ściganie przestępstwa dokonanego na ich szkodę stanowi przejaw wykonywania władzy rodzicielskiej i z reguły leży w ich interesie. Bezczynność w tym względzie rodziców może być oceniana jako nienależyte wykonywanie władzy rodzicielskiej i uzasadniać wydanie przez sąd stosownych zarządzeń. Przykładowo mogą polegać na wydaniu rodzicowi polecenia złożenia wniosku o ściganie albo – w wypadku niezrealizowania zaleconego mu obowiązku – [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Surowe prawo dotyczące wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemcom - Joanna Filipowicz

Rocznik: 2009, miesiąc: 5, pozycja: 5, Sygnatura:
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Joanna Filipowicz Surowe prawo dotyczące wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemcom Zasadą jest, że cudzoziemcy mogą wykonywać pracę na terytorium RP w oparciu o zezwolenie na pracę. Do momentu nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. nr 69 z 2008 r., poz. 415 ze zm., dalej: upzirp) w lutym 2009 r., procedura ubiegania się o zezwolenie na pracę była skomplikowana, a jej złożoność oraz rozłożenie ciężaru odpowiedzialności za jej przeprowadzenie niejednokrotnie [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, [104], 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU