STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lipca 2009 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 11, pozycja: 79, Sygnatura: I OPS 1/09
Data wprowadzenia do systemu: 01-12-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rada gminy, na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. nr 261 z 2004 r., poz. 2603 ze zm.), może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność gminy tylko w przypadkach określonych w art. 37 ust. 3 tej ustawy. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w dniu 27 lipca 2009 r., n [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lipca 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: I OPS 2/09
Data wprowadzenia do systemu: 01-03-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Organem właściwym do rozpoznania zażalenia od postanowienia starosty w sprawie, o której mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokalu, jest samorządowe kolegium odwoławcze. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w dniu 27 lipca 2009 r., na posiedzeniu jawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej, wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich, o podjęcie przez skład siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, na podstawie art. 15 § 1 pkt 2 w związku z art. 264 § 1, § 2 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lipca 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: I OPS 4/09
Data wprowadzenia do systemu: 01-03-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Trzyletni termin, o którym mowa w art. 145 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami dotyczy rozstrzygnięcia przez organ pierwszej instancji o ustaleniu opłaty adiacenckiej. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w dniu 27 lipca 2009 r., na posiedzeniu jawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej, przedstawionego do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów, na podstawie art. 187 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami adminis [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 lipca 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 10, pozycja: 74, Sygnatura: I FSK 969/08
Data wprowadzenia do systemu: 11-11-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro skutkiem sprzedaży dokonanej przez komisanta (będącego sprzedawcą) jest przejście własności rzeczy z komitenta na kupującego, to z jednej strony oznaczać będzie to, że podatnikiem podatku akcyzowego w rozumieniu art. 80 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym jest komisant. Z drugiej zaś strony, na podstawie art. 79 tej ustawy, komisantowi przysługiwać będzie uprawnienie do pomniejszenia podatku akcyzowego należnego od tej sprzedaży o podatek akcyzowy zapłacony n [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22 lipca 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 11, pozycja: 81, Sygnatura: I SA/Go 322/08
Data wprowadzenia do systemu: 01-12-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Stawki podatku od środków transportowych mają charakter roczny i bez względu na termin ich wejścia w życie znajdują zastosowanie do danego roku podatkowego. 2. To nie uchwała rady gminy, ale ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nakłada obowiązek płacenia podatku przez właścicieli środków transportowych za cały rok podatkowy. Zakres przedmiotowy opodatkowania określa również ustawa, a tym samym uchwała nie może go zmieniać. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim, po roz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 lipca 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 11, pozycja: 78, Sygnatura: III CSK 182/09
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Na podstawie art. 58 § 1 k.c. nieważne jest rozporządzenie wywłaszczoną nieruchomością w drodze czynności prawnej, naruszające przewidziany w art. 136 ust. 1 u.g.n. bezwzględnie obowiązujący zakaz użycia nieruchomości wywłaszczonej na cel inny niż określony w decyzji wywłaszczeniowej, który może wyłączyć jedynie brak wniosku poprzedniego właściciela nieruchomości lub jego spadkobiercy. Wyjątek ten może mieć zastosowanie jedynie wtedy, gdy właściwy organ poinformował poprzedniego właściciela o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 8 lipca 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 4, pozycja: 30, Sygnatura: III SA/Gl 459/09
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zwrot różnicy podatku w terminie 180 dniowym otrzyma ten podatnik, który dokonuje obrotu opodatkowanego wyłącznie stawką 22%, o ile w tym okresie nie dokonał zakupu towarów i usług, które są zaliczane przez niego do środków trwałych podlegających amortyzacji, nie dokonywał dostaw towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju ani nie otrzymał zaliczki na poczet eksportu towarów. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 8 lipca 2009 r., sprawy ze sk [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 czerwca 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 3, pozycja: 21, Sygnatura: IV CSK 61/09
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ochronie na podstawie art. 5 i art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jak i art. 296 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej podlega określone oznaczenie. Granicą żądań poszkodowanego jest zdolność odróżniająca, związana z wykorzystywanym oznaczeniem lub znakiem towarowym. Ocena w tym zakresie musi uwzględniać potrzebę realnej ochrony przedsiębiorców i konsumentów przed wprowadzeniem w błąd, a jednocześnie zapewniać w optymaln [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 maja 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 7, pozycja: 52, Sygnatura: VI ACa 949/08
Data wprowadzenia do systemu: 22-09-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Określenie „spirytus rektyfikowany” jest opisowym oznaczeniem informacyjnym wskazującym na rodzaj towaru i sposób jego produkcji, stąd należy do domeny publicznej i może być używane przez innych przedsiębiorców jako oznaczenie produktu, mimo że stanowi element zarejestrowanego znaku towarowego. UZASADNIENIE Powód – Przedsiębiorstwo Przemysłu Spirytusowego „P.” w W. SA z siedzibą w W. wniósł o: zakazanie pozwanemu L. Zakładom Przemysłu Spirytusowego „P.R [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 maja 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 6, pozycja: 42, Sygnatura: I CZ 22/09
Data wprowadzenia do systemu: 03-08-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przysługuje zażalenie do Sądu Najwyższego na postanowienie o odrzuceniu skargi wniesionej na orzeczenie referendarza w przedmiocie wpisu w księdze wieczystej. 2. Czynności w postaci oświadczenia o wyrażeniu zgody na zmianę wierzyciela (przeniesienie hipoteki związane ze zbyciem wierzytelności bankowej) dokonuje właściciel nieruchomości; czynność ta nie dotyczy masy upadłości, lecz długów nie wchodzących do masy upadłości. Jeśli więc do wpisu zmiany wierzyciela wymagana jest zgoda właściciela [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, [104], 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU