STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 4 kwietnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 1, pozycja: 6, Sygnatura: II AKo 44/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z przepisu art. 11a p.w.k.p.k., stanowiącego odstępstwo od zasad określających właściwość sądu, zamieszczonych w Dziale II Kodeksu postępowania karnego, winno się korzystać z wielkim umiarem, tylko wówczas, gdy zagrożenie przedawnieniem jest wysoce realne, przy czym uwzględnić tu trzeba terminy przedawnienia wynikające nie tylko z art. 101 k.k., ale również z treści art. 102 k.k. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Mirosławowi G. i innym oskarżonym o przestępstwo z a [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 4 kwietnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 1, pozycja: 8, Sygnatura: II AKz 267/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Trudno jest mówić o przewlekłości postępowania w warunkach, gdy stan taki jest skutkiem taktyki obrończej, w tym m.in. zaprezentowaniu istotnych dowodów w końcowej fazie procesu. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Krzysztofowi M. oskarżonemu o przestępstwo z art. 148 § 1 k.k., zażalenia wniesionego przez obrońcę oskarżonego, na postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 12 marca 2001 r., w przedmiocie określenia czasu trwania tymczasowego aresztowania, na po [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 7, pozycja: 48, Sygnatura: II AKz1 204/01
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Pojęcie "przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności" (art. 155 § 1 k.k.w.) oznacza przerwę w rozumieniu art. 153 k.k.w. i - co nie mniej istotne - udzieloną w trybie tego właśnie przepisu. 2. Przepis art. 155 k.k.w., jest wśród przepisów dotyczących warunkowego zwolnienia, normą o charakterze szczególnym i jako taki nie może podlegać interpretacji rozszerzającej. Z UZASADNIENIA Zaskarżonym postanowieniem, Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku obrońcy J. T. o warunkowe przedter [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 7, pozycja: 46, Sygnatura: II AKz 221/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli pismo oskarżonego uznane zostaje za apelację, a brak formalny jest tego rodzaju, iż nie może ono otrzymać biegu - apelacja nie została sporządzona i podpisana przez adwokata - zastosowanie ma tryb przewidziany w art. 120 k.p.k. Dopiero nieuzupełnienie braku w terminie, mimo pouczenia o tego skutkach, daje podstawę do wydania zarządzenia na podstawie art. 429 § 1 k.p.k. w związku z art. 120 § 2 k.p.k. Z UZASADNIENIA W terminie siedmiu dni od daty ogłoszenia wyroku, oskarżony złożył wnios [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 marca 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 8, pozycja: 61, Sygnatura: II AKa 60/01
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawdą jest, że zawiadomienie o przestępstwie, które zgodnie z jednoznaczną dyspozycją art. 393 § 2 k.p.k. stanowi dowód tylko tego kto i kiedy je złożył i o jakim czynie, nie podlega odczytaniu w trybie art. 391 § 1 k.p.k. Nie oznacza to jednak, że odczytanie go przez sąd w tym właśnie trybie jest równoznaczne z obrazą art. 174 k.p.k. Po pierwsze, protokół z przyjęciem ustnego zawiadomienia o przestępstwie to nie pismo, zapisek, czy też notatka urzędowa, o których mowa w tym przepisie, a objęte [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 marca 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 12, pozycja: 93, Sygnatura: II AKo 40/01
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
O właściwości miejscowej sądu, w sprawie o wydanie wyroku łącznego, decyduje siedziba sądu, który wydał ostatni wyrok skazujący w pierwszej instancji. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Ryszardowi A. postanowień Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 27 lutego 2001 r. w przedmiocie właściwości, na podstawie art. 38 § 1 k.p.k., postanawia, uznać właściwym do rozpoznania sprawy Sąd Okręgowy w Katowicach. Z UZASADNIENIA Ryszard A. wniósł o wydanie wyroku łącznego w spraw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 22 marca 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: II AKz 68/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zwrócenie sprawy dla wykonania przez Policję "działań operacyjnych" nie jest przewidziane prawem. Sąd Apelacyjny w Krakowie, po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 22 marca 2001 r. w sprawie Krzysztofa C. i innych oskarżonych z art. 280 § 2 k.k. i inne, zażalenia Prokuratora Rejonowego w Krakowie - Nowej Hucie, na postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 13 lutego 2001 r., sygn. akt III K 93/00 w przedmiocie zwrotu sprawy prokuratorowi, na podstawie art. 437 § 1 k.p.k., postanawia, uchylić [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 marca 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 10, pozycja: 65, Sygnatura: II AKa 66/01
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla bytu przestępstwa z art. 280 § 2 k.k. nie jest konieczne, aby sprawcy, działający wspólnie, uzgodnili uprzednio, że rozboju dokonają z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Użycie niebezpiecznego narzędzia - dotyczy to również noża - może bowiem nastąpić w trakcie dokonywanego już rozboju, nawet przez jednego ze sprawców. Jeżeli pozostali sprawcy na takie działanie wyrażają, nawet w sposób dorozumiany, zgodę i współdziałają ze sprawcą używającym noża, odpowiadają za popełnienie przestępstwa kwa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 21 marca 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 11, pozycja: 84, Sygnatura: II AKz1 88/01
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rozstrzygające o kosztach sądowych (opłacie i wydatkach poniesionych przez Skarb Państwa) w ramach postępowania incydentalnego, którego podstawa prawna i zasady procesowe są określone w Kodeksie karnym wykonawczym, sąd odnosi te zasady również do rozstrzygnięcia o kosztach. Oznacza to, że w takim wypadku postanowienie w przedmiocie kosztów sąd wydaje w składzie przewidzianym w art. 20 § 1 k.k.w., a nie w art. 30 § 1 k.p.k. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w sprawie Romana O. skazanego [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 marca 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 12, pozycja: 95, Sygnatura: II AKz 197/01
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Całkowicie chybiony jest zarzut niedopuszczalności orzekania o przedłużeniu tymczasowego aresztowania w sytuacji, gdy poprzednie postanowienie w tej kwestii nie było prawomocne. Istota rozpoznawania przez sąd wniosków o dalsze stosowanie środka zapobiegawczego sprowadza się do oceny celowości i zasadności stosowania środka mającego zabezpieczyć prawidłowy tok postępowania, przy czym ocena ta odnosi się do okresu na jaki środek ten ma być przedłużony, nie pozostaje zaś w żadnym związku z prawomoc [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, [104], 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU